Till navigation Till innehåll (s)

Samverkan mellan kommunen och polisen 

Sollentuna kommun och polisen har en samverkansöverenskommelse och ett gemensamt medborgarlöfte. Överenskommelsen och löftet förnyades i december 2018. Fokus är som tidigare att öka tryggheten i offentliga miljöer.

Tryggheten i Sollentunas offentliga miljöer har utvecklats och närvaron i ungdomsmiljöer ökat sedan december 2016, då kommunens och polisens första samverkansöverenskommelse och gemensamma medborgarlöften presenterades. I december 2018 förnyades samverkansöverenskommelsen inför åren 2019-2020, tillsammans med ett reviderat medborgarlöfte för 2019.

– Med en förnyad samverkansöverenskommelse tar vi nästa steg i att förstärka trygghetsarbetet. Det har i invånardialoger framkommit att de platser som upplevs som mest otrygga är stationsområden, centrumområden och miljöer där ungdomar återkommande samlas. Det är där vi kommer att prioritera insatserna, säger Henrik Thunes, kommunstyrelsens ordförande.

Samarbetet fortsätter

Samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftet innebär att samarbetet mellan kommunen och polisen fortsätter i den riktning som pekades ut när samverkan inleddes. Samverkansöverenskommelsen fokuserar även nu på trygghet i offentliga miljöer och innehåller två fokusområden; att minska antalet otrygghetsskapande händelser i offentliga miljöer samt att minska rekryteringen till kriminella nätverk.

Medborgarlöftet

Medborgarlöftet för 2019 beskriver hur polisen och Sollentuna kommun ska ha regelbunden närvaro på platser som upplevs som otrygga i syfte att förhindra otrygghetsskapande händelser i offentlig miljö, exempelvis bråk, hotfullt beteende och vårdslös mopedkörning. Närvaron styrs bland annat av den gemensamma lägesbilden, EST – Effektiv samordning för trygghet, som kommunen och polisen tar fram tillsammans.

– Jag ser stora fördelar med att vi har kommit överens om en gemensam inriktning fram till 2020. Det är när vi arbetar tillsammans som vi får kraft i vårt arbete med att öka tryggheten och stärka den lokala närvaron. En framgångsrik brottsbekämpning bygger på att myndigheter, kommuner och andra institutioner samarbetar. Det är först då vi kan få den där berömda effekten där summan av ett plus ett blir tre, säger Emil Andersson, chef för lokalpolisområde Sollentuna.

Löpande utvärdering

Både medborgarlöftet och samverkansöverenskommelsen utvärderas löpande under året och både kommunen och polisen kommer att  kommunicera kring arbetet.

Polisen