Till navigation Till innehåll (s)

Så arbetar kommunen med kris och krisberedskap 

Kommunen arbetar långsiktigt med olika former av säkerhetsarbete. I händelse av en större olycka eller annat akut läge i Sollentuna har kommunen ett ansvar för att samordna olika aktörers arbete.

Sollentuna kommun har alltid en beredskap för att en kris eller extraordinär händelse kan uppstå i kommunen. Skulle detta hända är det kommunens mål att så snabbt som möjligt kunna ge alla invånare korrekt information om vad som hänt och hur man går vidare. 

För att leda och samordna alla insatser och åtgärder i en krissituation har kommunen en krisledning. Krisledningen samverkar med andra aktörer och myndigheter i samhället för att t.ex. få hjälp med resurser som vi inte har själva. Krisledningen som består av politiker och tjänstemän inom kommunen genomför årliga övningar med samverkande aktörer.

När en kris eller en extraordinär händelse inträffar är det viktigt att du som sollentunabo får tydlig information om vad som hänt och vad du eventuellt måste göra. Då kan kommunen lägga ut sin kriswebb. Kommunens kriswebb kompletterar den ordinarie webbplatsen när en kris eller extraordinär händelse inträffat. 

Samhällsskydd innebär att man skyddar viktiga platser, byggnader och funktioner i samhället, till exempel elförsörjning, tillgång till rent dricksvatten och fjärrvärme. Om någon eller några av dessa funktioner skulle få störningar eller avbrott skulle detta ställa till problem för många människor i kommunen.
 
Kommunstyrelsen i Sollentuna kommun ansvarar för samhällsskydd och säkerhet i kommunen, och för invånarnas säkerhet. Detta gäller såväl i fred som i höjd beredskap. Skulle det bli höjd beredskap är det kommunens uppgift att leda och samordna hela det samlade civila försvaret inom kommunens gränser.