Till navigation Till innehåll (s)

Förskola och skola 

Förskolor och grundskolor F-6 håller öppet som vanligt. Sollentunas kommunala grundskolor i årskurs 7-9 har en kombination av närundervisning, delvis fjärrundervisning och fjärrundervisning fram till skolavslutningen. Rudbecks gymnasium fortsätter med delvis distansundervisning till terminsslut.

Gymnasieundervisning

Kommunen har haft veckoavstämningar med smittskydd Stockholm för att få nulägesrapport kring pandemin i Stockholms län. Smittläget i regionen är fortsatt allvarligt och framförallt bland ungdomar i gymnasieåldern.

Med bakgrund av detta bedömer Sollentuna kommun att det i nuläget inte är möjligt att öppna gymnasiet för närundervisning, därför fattar Utbildningsnämnden beslutet att gymnasiet fortsätter med nuvarande blandning av fjärr- och närundervisning terminen ut.
Det är fortsatt väldigt viktigt att alla följer de rekommendationer som gäller i skolan, regionen och i samhället i övrigt. Det innebär också att vi inte kommer kunna genomföra studenten och avslutningen på vanligt sätt, utan måste genomföra detta utan besökare då vi inte kan säkerställa att det inte uppstår trängsel.

Undervisning för högstadiet 

Årskurs 7-9 ges möjlighet att fortsätta att bedriva delvis fjärrundervisning fram till och med skolavslutningen. Besluten fattats utifrån de enskilda skolornas lokala förutsättningar att hantera trängsel och den lokala riskbedömning som görs på varje skola. Det innebär att skolorna ges möjlighet att delvis använda sig av fjärrundervisning i kombination med närundervisning fram till och med skolavslutningen. Varje skola kommer under den kommande veckan utifrån sina lokala förutsättningar att själva göra en planering för sin undervisning varpå alla vårdnadshavare kommer att få information om hur deras barn berörs.

Huvudmannen behöver ta hänsyn till att vissa elever behöver vara närvarande i lokalerna för att kunna genomföra vissa praktiska moment eller för att genomgå prov eller på annat sätt visa sina kunskaper i slutet av sin utbildning i högstadiet, eftersom de betyg som ska ges har betydelse för fortsatt utbildning.

Fjärr- eller distansundervisning kan även vara olämplig för elever som har behov av särskilt stöd i utbildningen som endast kan ges i lokalerna. Elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av att delta i utbildningen i lokalerna eller elever i en socialt utsatt situation och vissa nyanlända elever får närundervisning.

Rudbecks studentfirande

Allt traditionellt studentfirande på samtliga kommunala gymnasieskolor i Stockholms län ställs in med anledning av covid-19. Det är ett beslut som kommunerna i länet gemensamt har fattat. Studentfirandet med mösspåtagning och studentlunch på Rudbecks gymnasium ställs därmed in. Anledningen är att bedömningen är att traditionellt firande inte kan arrangeras utan risk för smittspridning och folksamling. Rudbeck planerar tillsammans med elevkåren nu för att se över hur studenten ska genomföras. Utspringet är planerat den 11 juni med flera olika utspring. På utspringet finns det inte möjlighet att bjuda in några besökare. Restriktionerna kan komma att förändras.

Sommaravslutningar förskola och grundskola

De kommunala förskolorna och skolorna kommer att ställa in alla större traditionella avslutningar. Detta betyder också att vi inte kommer att ta emot utomstående som vårdnadshavare och släktingar på avslutningarna. Avslutningarna kommer att hållas i mindre sammanhang där bara elever deltar.
En del skolor har särskilt firande utöver skolavslutningen för de elever som slutar årskurs 9. Dessa firanden (bal, fest, middag) kommer inte genomföras denna termin. Detta eftersom Folkhälsomyndigheten råder oss att avstå från större sociala sammanhang som t.ex. fester.

Rekommendationer vid utlandsresa 

I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 fått stor spridning och vi vill därför här göra ett förtydligande kring vad som gäller för alla efter en utlandsresa. Testa dig så fort som möjligt efter att du kommit till Sverige och testa dig igen fem dagar efter ankomsten. Ta reda på hur du testar dig i ditt närområde genom att besöka webbplatsen 1177.se. Stanna hemma och undvika nära kontakter i minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Det gäller också om dina test för covid-19 är negativa. Barn, oavsett ålder, ska också följa rekommendationen att stanna hemma och undvika nära kontakter. Om du testar positivt för covid-19 kommer du att få särskilda instruktioner från hälso- och sjukvården.

Rekommendationen att testa sig gäller oavsett vilka länder du har besökt och oavsett om du tidigare haft covid-19. Rekommendationen gäller även för barn i förskoleklass och skola men inte för yngre barn.
Barn och elever som är hemma i karantän efter en utlandsvistelse under sportlovet ska anmäla frånvaro i skolplattformen. För förskolan så ska ni informera verksamheten. Vid karantän för barn och elever utifrån utlandsvistelse så är inte skolan skyldig att erbjuda fjärrundervisning.

Cykla eller promenera till skola 

Trängsel i kollektivtrafiken ökar smittorisken. Undvik tåg och bussar när det är möjligt, så att de som inte har andra möjligheter kan resa säkert. Om du kan - promenera, cykla eller skjutsa era barn till skolan.

Symptom och testning

Rekommendationen för att minska smittspridning är fortsatt att barn, elever och medarbetare ska vara hemma vid symtom. Det gäller även om symtomen är milda. Du ska också testa dig och undvika kontakt med andra. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna med symtom på covid-19 testar sig för pågående infektion. Detta gäller även om du är vaccinerad. Samma rekommendation gäller för barn från förskoleklass, det vill säga från 6 års ålder. Är barnet/eleven däremot friskt är det viktigt att komma till skolan och delta i undervisningen.

Medan du väntar på tid för test och sedan på provsvaret, ska du bete dig som om du har covid-19. Du ska alltså stanna hemma, undvika nära kontakter med andra och tvätta händerna ofta. Alla i hushållet, både sjuka och friska, ska stanna hemma om någon av er har covid-19. Ni blir kontaktade av vården och får förhållningsregler. Reglerna talar om vad ni behöver göra för att inte sprida smittan vidare. Ni kan bli uppmanade att testa er även om ni inte har symtom. Den som är vaccinerad och symtomfri behöver inte stanna hemma. 

På sidan Om du eller någon i familjen har blivit sjuk kan du läsa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur du gör om du blir sjuk och hur du gör för att testa dig. Du kan också läsa på www.1177.se. På sidan Hur länge bör jag stanna hemma beskriver 1177 hur länge barn och vuxna ska stanna hemma om de blir sjuka.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Hur länge bör jag stanna hemma

Frågor och svar kring symptom
Gällande frågor och rekommendationer kring symptom så kontakta 1177.se. För frågor och svar kring  testning och när barnet får komma tillbaka till förskola och skola så läs på folkhälsomyndighetens webb. Informationen kan ändras dagligen så för att säkerställa att ni får rätt information, följ länkarna nedan.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar kring covid-19 för barn och ungaFolkhälsomyndigheten om testning för covid-191177.se

Grundskola

Sollentunas skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska ska gå till  skolan. Alla som uppvisar symtom på snuva, hosta eller feber ska stanna hemma tills de är symtomfria och ytterligare två dagar därefter. Det gäller även om man bara känner sig lite sjuk. Om ditt barn insjuknar i verksamheten ska barnet gå hem så snart som möjligt. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 ska stanna hemma.

För elever som är särskilt känsliga för smitta kan skolan också behöva utforma enskilda lösningar så att dessa elever kan ta del av undervisningen. Ifall ditt barn är särskilt känsligt för smitta, till exempel vid infektionskänslighet eller nedsatt lungfunktion, behövs medicinskt underlag. Det lämnas till skolsköterskan. Har du redan tidigare lämnat medicinskt underlag till skolan behövs inte detta göras igen. Därefter tar du kontakt med ditt barns mentor, eller liknande funktion, för att komma fram till en lösning gällande undervisningen för ditt barn. Detsamma gäller om vårdnadshavaren har en hög infektionskänslighet. Vårdnadshavaren behöver då själv skaffa ett intyg av sin behandlande läkare som styrker att det är olämpligt att barnet vistas i skolmiljö under rådande pandemi, som underlag för en eventuell anpassning av undervisningen. Det är ytterst rektor som bedömer behov av anpassningar, men diskussionen kan börja med elevens mentor.

Frånvaro enbart på grund av oro är inte ett giltigt skäl till frånvaro. Skolan har inte möjlighet att ordna enskilda lösningar för de elever som är hemma av generell oro utan medicinsk grund. Vi förstår att det finns oro men vi önskar att dessa barn kommer till skolan och får den undervisning de har rätt till. Vårdnadshavare till barn/elever med hög infektionskänslighet ombeds kontakta barnets behandlande läkare för att rådgöra med läkaren om eleven kan vistas i skolmiljö eller om undervisningen behöver anpassas

Elever som är sjuka förväntas inte utföra skolarbete under sjukdomsperioden. De barn som är hemma med lättare symptom kan utföra visst skolarbete enligt ämnets ordinarie planering som publiceras på Skolplattformen.

Rutiner för hantering av skolmat har anpassats efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De nya riktlinjerna anger att vi ska skapa rutiner för att undvika trängsel i matsalen. Där tittar vi särskilt på antalet elever och avstånd mellan barn i köer samt sittplatser.

Sollentuna kommun rekommenderar alla skolor och förskolor att vårdnadshavare ska lämna och hämta barnen utomhus där det är möjligt. Detta för att minimera antalet utomstående som går in i verksamheternas lokaler. Varje förskola och grundskola organiserar detta på det sätt som fungerar bäst i respektive verksamhet.

Föräldramöten kommer inte att genomföras som en gemensam sammankomst i till exempel aula, matsal eller i ett klassrum. Informationen kan istället ges via andra medier.
I de delar av skolan som normalt genomför utvecklingssamtal bör dessa genomföras digitalt i möjligaste mån. De skolor som har möjlighet att på ett säkert sätt genomföra utvecklingssamtal fysiskt kan göra det ifall rektor bedömer att det är möjligt.

Förskola

Sollentunas förskolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska kan gå till förskolan. Alla som uppvisar symtom på snuva, hosta eller feber ska stanna hemma. Det gäller även om man bara känner sig lite sjuk. Om ditt barn insjuknar i verksamheten ska barnet gå hem så snart som möjligt. Då kontaktar vi dig som vårdnadshavare. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla barn som bor tillsammans med någon som har covid-19 ska stanna hemma.  

Förskolan är frivillig och därför väljer du själv om ditt barn ska gå dit eller inte om barnet är friskt. Men tänk på att det är viktigt att informera förskolan om du väljer att hålla ditt barn hemma. Har man en placering men väljer att inte ha barnet på plats så betalar man sin ordinarie barnomsorgsavgift. 

Barn till permitterade vårdnadshavare har samma rätt till barnomsorg som arbetssökande. Om du får en förändrad inkomst är det viktigt att du så snart som möjligt anger rätt inkomst. Behöver du ändra din inkomst så gör det i vår e-tjänst. 

Sollentuna kommun rekommenderar alla  skolor och förskolor att vårdnadshavare ska lämna och hämta barnen utomhus där det är möjligt. Detta för att minimera antalet utomstående som går in i verksamheternas lokaler. Varje förskola och grundskola organiserar detta på det sätt som fungerar bäst i respektive verksamhet.

Föräldramöten kommer inte att genomföras som en gemensam sammankomst i t.ex. aula, matsal eller i ett klassrum. Informationen kan istället ges via andra medier.
I de delar av skolan som normalt genomför utvecklingssamtal bör dessa genomföras digitalt i möjligaste mån. De skolor som har möjlighet att på ett säkert sätt genomföra utvecklingssamtal fysiskt kan göra det ifall rektor bedömer att det är möjligt.

Ändra inkomst för barnomsorg

Gymnasieskolan och vuxenutbildning

Den 24/3 gav Folkhälsomyndigheten och regeringen besked om fortsatta restriktioner för gymnasieskolan. Den nationella rekommendationen förändras och ersätts med lokala och regionala. Regeringen anger att gymnasiet kan och bör använda fjärrundervisning även fortsättningsvis för att undvika trängsel i lokaltrafiken och i skolans lokaler. Regionens smittskydd kommer även fortsättningsvis kunna ge lokala rekommendationer kring skolornas undervisning.

Alla uppmanas att tvätta händerna ofta. Det kommer att finnas god tillgång på tvål och pappershanddukar och handsprit kommer att vara utplacerad på flera ställen i skolan. Lokalerna kommer att städas ofta, framförallt toaletter, bordsytor och dörrhandtag. Schemaläggningen är anpassad för att undvika folksamlingar.

Rudbecks matsal är en plats där vi behöver undvika trängsel. Matsalen kommer därför att möbleras glesare. För att sprida ut lunchen så mycket som möjligt kommer lunchtiderna att framgå i varje elevs schema. För att minska risken för trängsel och risk för smittspridning så uppmanar vi alla att respektera sin lunchtid. Innan man går till matsalen uppmanas alla även att de ska tvätta händerna samt att vid ingången sprita sina händer och följa de anvisningar som finns på plats. I kön till matsalen så är det viktigt att man håller avstånd till varandra. Därför kommer  avståndsmarkeringar att vara utmärkta på golvet. En ytterligare matsal där en tredjedel av eleverna får äta sin lunch för att minska trängsel kommer också att öppnas.

Rudbecks lokaler kommer att utrustas med handsprit samt desinfektionsspray. Klassrummen kommer att möbleras glesare än vanligt och vi uppmanar eleverna att hålla avstånd till varandra då man går in och ut ur klassrummet.

Ta del av fördjupad information på Kunskapsparkens webb

För dig som känner oro och är i behov av stöd

Kommunens stöd till föräldrar, blivande föräldrar och pedagoger på förskola och skola

Bris stöd förvuxna om barn

Rädda barnen

Så pratar du med barn om coronaviruset