Till navigation Till innehåll (s)

Förskola och skola 

Förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt. Barn som är friska ska gå till skolan.

Grundskola

Sollentunas förskolor och skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska ska gå till  skolan. Alla som uppvisar symtom på snuva, hosta eller feber ska stanna hemma tills de är symtomfria och ytterligare två dagar därefter. Det gäller även om man bara känner sig lite sjuk. Om ditt barn insjuknar i verksamheten ska barnet gå hem så snart som möjligt.

För elever som är särskilt känsliga för smitta kan skolan också behöva utforma enskilda lösningar så att dessa elever kan ta del av undervisningen. Ifall ditt barn är särskilt känsligt för smitta t ex infektionskänslighet eller nedsatt lungfunktion behövs medicinskt underlag lämnas till skolsköterskan. Har du redan tidigare lämnat medicinskt underlag till skolan behövs inte detta göras igen. Därefter tar du kontakt med ditt barns mentor, eller liknande funktion, för att komma fram till en lösning gällande undervisningen för ditt barn. Detsamma gäller om vårdnadshavaren har en hög infektionskänslighet, vårdnadshavaren behöver då själv skaffa ett intyg av sin behandlande läkare som styrker att det är olämpligt att barnet vistas i skolmiljö under rådande pandemi, som underlag för en eventuell anpassning av undervisningen. Det är ytterst rektor som bedömer behov av anpassningar, men diskussionen kan börja med elevens mentor.

Frånvaro enbart på grund av oro är inte ett giltigt skäl till frånvaro. Skolan har inte möjlighet att ordna enskilda lösningar för de elever som är hemma av generell oro utan medicinsk grund. Vi förstår att det finns oro men vi önskar att dessa barn kommer till skolan och får den undervisning de har rätt till. Vårdnadshavare till barn/elever med hög infektionskänslighet ombeds kontakta barnets behandlande läkare för att rådgöra om huruvida eleven kan vistas i skolmiljö eller om undervisningen behöver anpassas

Elever som är sjuka förväntas inte utföra skolarbete under sjukdomsperioden. De barn som är hemma med lättare symptom kan utföra visst skolarbete enligt ämnets ordinarie planering som publiceras på Skolplattformen.

Rutiner för hantering av skolmat har anpassats efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De nya riktlinjerna anger att vi ska skapa rutiner för att undvika trängsel i matsalen. Där tittar vi särskilt på antalet elever och avstånd mellan barn i köer samt sittplatser.

Sollentuna kommun rekommenderar alla skolor och förskolor att vårdnadshavare ska lämna och hämta barnen utomhus där det är möjligt. Detta för att minimera antalet utomstående som går in i verksamheternas lokaler. Varje förskola och grundskola organiserar detta på det sätt som fungerar bäst i respektive verksamhet.

De kommunala förskolorna och skolorna kommer att ställa in alla större traditionella avslutningar. Detta betyder också att vi inte kommer att ta emot utomstående som vårdnadshavare och släktingar på avslutningarna. Avslutningarna kommer att hållas i mindre sammanhang där bara elever deltar.

Förskola

Sollentunas förskolor och skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska kan gå till förskolan. Alla som uppvisar symtom på snuva, hosta eller feber ska stanna hemma tills de är symtomfria och ytterligare två dagar därefter. Det gäller även om man bara känner sig lite sjuk. Om ditt barn insjuknar i verksamheten ska barnet gå hem så snart som möjligt. Då kontaktar vi dig som vårdnadshavare.

Förskolan är frivillig och därför väljer du själv om ditt barn ska gå dit eller inte om barnet är friskt. Men tänk på att det är viktigt att informera förskolan om du väljer att hålla ditt barn hemma. Har man en placering men väljer att inte ha barnet på plats så betalar man sin ordinarie barnomsorgsavgift. 

Barn till permitterade vårdnadshavare har samma rätt till barnomsorg som arbetssökande. Om du får en förändrad inkomst är det viktigt att du så snart som möjligt anger rätt inkomst. Behöver du ändra din inkomst så gör det i vår e-tjänst. 

Sollentuna kommun rekommenderar alla  skolor och förskolor att vårdnadshavare ska lämna och hämta barnen utomhus där det är möjligt. Detta för att minimera antalet utomstående som går in i verksamheternas lokaler. Varje förskola och grundskola organiserar detta på det sätt som fungerar bäst i respektive verksamhet.

De kommunala förskolorna och skolorna kommer att ställa in alla större traditionella avslutningar. Detta betyder också att vi inte kommer att ta emot utomstående som vårdnadshavare och släktingar på avslutningarna. Avslutningarna kommer att hållas i mindre sammanhang där bara elever deltar.

Ändra inkomst för barnomsorg

Gymnasieskolan och vuxenutbildning

Under våren så har undervisningen skett på distans. Under hösten så planerar verksamheterna att återgå till undervisning på plats eller de nya rekommendationerna. 

Ta del av fördjupad information på Kunskapsparkens webb

För dig som känner oro och är i behov av stöd

Kommunens stöd till föräldrar, blivande föräldrar och pedagoger på förskola och skola

Bris stöd förvuxna om barn

Rädda barnen

Så pratar du med barn om coronaviruset