Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Förskola och skola 

Förskolor och grundskolor F-6 håller öppet som vanligt. Sollentunas kommunala grundskolor i årskurs 7-9 har fjärrundervisning till den 15 januari. Rudbecks gymnasium håller distansundervisning från 24 januari.

Fjärrundervisning för högstadiet från och med 11 januari till 15 januari.  

Sollentunas kommunala grundskolor i årskurs 7-9 fortsätter med fjärrundervisning från den 11 januari till den 15 januari. De elever/elevgrupper/skolorna som är undantagna från detta kommer att få information kring detta av respektive skola.

Fjärrundervisningen inleds från och med måndagen den 11 januari för alla Sollentunas kommunala skolor årskurs 7-9. De elever/elevgrupper/skolor som är undantagna från detta kommer att få mer information av respektive skola. Varje skola kommer under kommande vecka utifrån sina lokala förutsättningar att själva göra en planering för eventuell kommande fjärrundervisningen i skolorna och se till att berörda får information.

Skolorna kommer under kommande vecka att informera ytterligare om hur undervisningen för årskurs 7-9 kommer att bedrivas framöver. 

Cykla eller promenera till skola 

Trängsel i kollektivtrafiken ökar smittorisken. Undvik tåg och bussar när det är möjligt, så att de som inte har andra möjligheter kan resa säkert. Om du kan - promenera, cykla eller skjutsa era barn till skolan.

Symptom och testning

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller såväl milda symtom t.ex. halsont, snuva, illamående och huvudvärk, som andra symtom t.ex. muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas. Om ert barn insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kommer då att kontakta er och bedöma om barnet kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Barn, elever och personal ska stanna hemma så länge de känner sig sjuka. För att få återgå till skolmiljön ska de ha varit symtomfria i minst två dagar. Om ert barn känner sig friskt men fortfarande har lite hosta eller är lite snorigt ska det ha gått minst 7 dygn sedan de första symtomen kom och barnet ska ha känt sig frisk i minst 2 dygn innan återgång till verksamheten.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla barn och elever som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma. Detta gäller oavsett ålder. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, grundskola och i gymnasiet ska testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det. Nedan beskrivs hur ni går tillväga i olika scenarion:

  • Om ert barn har varit sjuk och har tagit ett test som visat att barnet har covid-19. I detta fall ska barnet/eleven vara hemma i minst sju dygn sedan första symtom och dessutom måste det ha känt sig pigg och frisk utan feber i två dygn innan det kan återvända till verksamheten. Om de följt dessa regler men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig behöver de inte vara hemma längre.
  • Om ert barn har varit sjuk och har tagit ett test som visade att barnet inte hade covid-19. Om testet visade att barnet/eleven inte hade covid-19 kan det gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet så snart det känner sig frisk och pigg, inte har någon feber och har varit symptomfri i minst två dagar.

Generellt gäller att:

  • I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.
  • Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskolan eller skolan.

Frågor och svar kring symptom
Gällande frågor och rekommendationer kring symptom så kontakta 1177.se. För frågor och svar kring  testning och när barnet får komma tillbaka till förskola och skola så läs på folkhälsomyndighetens webb. Informationen kan ändras dagligen så för att säkerställa att ni får rätt information, följ länkarna nedan.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar kring covid-19 för barn och ungaFolkhälsomyndigheten om testning för covid-191177.se

Grundskola

Sollentunas skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska ska gå till  skolan. Alla som uppvisar symtom på snuva, hosta eller feber ska stanna hemma tills de är symtomfria och ytterligare två dagar därefter. Det gäller även om man bara känner sig lite sjuk. Om ditt barn insjuknar i verksamheten ska barnet gå hem så snart som möjligt. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 ska stanna hemma.

För elever som är särskilt känsliga för smitta kan skolan också behöva utforma enskilda lösningar så att dessa elever kan ta del av undervisningen. Ifall ditt barn är särskilt känsligt för smitta, till exempel vid infektionskänslighet eller nedsatt lungfunktion, behövs medicinskt underlag. Det lämnas till skolsköterskan. Har du redan tidigare lämnat medicinskt underlag till skolan behövs inte detta göras igen. Därefter tar du kontakt med ditt barns mentor, eller liknande funktion, för att komma fram till en lösning gällande undervisningen för ditt barn. Detsamma gäller om vårdnadshavaren har en hög infektionskänslighet. Vårdnadshavaren behöver då själv skaffa ett intyg av sin behandlande läkare som styrker att det är olämpligt att barnet vistas i skolmiljö under rådande pandemi, som underlag för en eventuell anpassning av undervisningen. Det är ytterst rektor som bedömer behov av anpassningar, men diskussionen kan börja med elevens mentor.

Frånvaro enbart på grund av oro är inte ett giltigt skäl till frånvaro. Skolan har inte möjlighet att ordna enskilda lösningar för de elever som är hemma av generell oro utan medicinsk grund. Vi förstår att det finns oro men vi önskar att dessa barn kommer till skolan och får den undervisning de har rätt till. Vårdnadshavare till barn/elever med hög infektionskänslighet ombeds kontakta barnets behandlande läkare för att rådgöra med läkaren om eleven kan vistas i skolmiljö eller om undervisningen behöver anpassas

Elever som är sjuka förväntas inte utföra skolarbete under sjukdomsperioden. De barn som är hemma med lättare symptom kan utföra visst skolarbete enligt ämnets ordinarie planering som publiceras på Skolplattformen.

Rutiner för hantering av skolmat har anpassats efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De nya riktlinjerna anger att vi ska skapa rutiner för att undvika trängsel i matsalen. Där tittar vi särskilt på antalet elever och avstånd mellan barn i köer samt sittplatser.

Sollentuna kommun rekommenderar alla skolor och förskolor att vårdnadshavare ska lämna och hämta barnen utomhus där det är möjligt. Detta för att minimera antalet utomstående som går in i verksamheternas lokaler. Varje förskola och grundskola organiserar detta på det sätt som fungerar bäst i respektive verksamhet.

Föräldramöten kommer inte att genomföras som en gemensam sammankomst i till exempel aula, matsal eller i ett klassrum. Informationen kan istället ges via andra medier.
I de delar av skolan som normalt genomför utvecklingssamtal bör dessa genomföras digitalt i möjligaste mån. De skolor som har möjlighet att på ett säkert sätt genomföra utvecklingssamtal fysiskt kan göra det ifall rektor bedömer att det är möjligt.

Förskola

Sollentunas förskolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska kan gå till förskolan. Alla som uppvisar symtom på snuva, hosta eller feber ska stanna hemma. Det gäller även om man bara känner sig lite sjuk. Om ditt barn insjuknar i verksamheten ska barnet gå hem så snart som möjligt. Då kontaktar vi dig som vårdnadshavare. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla barn som bor tillsammans med någon som har covid-19 ska stanna hemma.  

Förskolan är frivillig och därför väljer du själv om ditt barn ska gå dit eller inte om barnet är friskt. Men tänk på att det är viktigt att informera förskolan om du väljer att hålla ditt barn hemma. Har man en placering men väljer att inte ha barnet på plats så betalar man sin ordinarie barnomsorgsavgift. 

Barn till permitterade vårdnadshavare har samma rätt till barnomsorg som arbetssökande. Om du får en förändrad inkomst är det viktigt att du så snart som möjligt anger rätt inkomst. Behöver du ändra din inkomst så gör det i vår e-tjänst. 

Sollentuna kommun rekommenderar alla  skolor och förskolor att vårdnadshavare ska lämna och hämta barnen utomhus där det är möjligt. Detta för att minimera antalet utomstående som går in i verksamheternas lokaler. Varje förskola och grundskola organiserar detta på det sätt som fungerar bäst i respektive verksamhet.

Föräldramöten kommer inte att genomföras som en gemensam sammankomst i t.ex. aula, matsal eller i ett klassrum. Informationen kan istället ges via andra medier.
I de delar av skolan som normalt genomför utvecklingssamtal bör dessa genomföras digitalt i möjligaste mån. De skolor som har möjlighet att på ett säkert sätt genomföra utvecklingssamtal fysiskt kan göra det ifall rektor bedömer att det är möjligt.

Ändra inkomst för barnomsorg

Gymnasieskolan och vuxenutbildning

Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att gymnasieskolor övergår till distansundervisning till och med den 24:e januari 2021. Utbildningsnämnden i Sollentuna har därför beslutat att Rudbeck övergår till fjärrundervisning till och med 24 januari. Orsaken till beslutet är att minska trängsel på gymnasieskolor och trycket på kollektivtrafiken och på så sätt bidra till att minska smittspridningen av covid-19. 

Skolans rektorer kommer att ha möjlighet att göra undantag från fjärrundervisningen för vissa elevgrupper och för vissa examinationer, laborationer och praktiska moment. Vilka detta berör kommer skolan att informera om inom kort. När man som elev har varit plats i skolan för ett specifikt moment uppmanas man att åka hem så snart det är möjligt. Om det inte är möjligt att lämna skolan direkt, så kommer det finnas tomma klassrum, där man kan ta del av nästa distanslektion.

Alla uppmanas att tvätta händerna ofta. Det kommer att finnas god tillgång på tvål och pappershanddukar och handsprit kommer att vara utplacerad på flera ställen i skolan. Lokalerna kommer att städas ofta, framförallt toaletter, bordsytor och dörrhandtag. Schemaläggningen är anpassad för att undvika folksamlingar.

Rudbecks matsal är en plats där vi behöver undvika trängsel. Matsalen kommer därför att möbleras glesare. För att sprida ut lunchen så mycket som möjligt kommer lunchtiderna att framgå i varje elevs schema. För att minska risken för trängsel och risk för smittspridning så uppmanar vi alla att respektera sin lunchtid. Innan man går till matsalen uppmanas alla även att de ska tvätta händerna samt att vid ingången sprita sina händer och följa de anvisningar som finns på plats. I kön till matsalen så är det viktigt att man håller avstånd till varandra. Därför kommer  avståndsmarkeringar att vara utmärkta på golvet. En ytterligare matsal där en tredjedel av eleverna får äta sin lunch för att minska trängsel kommer också att öppnas.

Rudbecks lokaler kommer att utrustas med handsprit samt desinfektionsspray. Klassrummen kommer att möbleras glesare än vanligt och vi uppmanar eleverna att hålla avstånd till varandra då man går in och ut ur klassrummet.

Ta del av fördjupad information på Kunskapsparkens webb

För dig som känner oro och är i behov av stöd

Kommunens stöd till föräldrar, blivande föräldrar och pedagoger på förskola och skola

Bris stöd förvuxna om barn

Rädda barnen

Så pratar du med barn om coronaviruset