Till navigation Till innehåll (s)
Hus och lyftkran

Samråd vid fysisk planering 

Kommunen handlägger och beslutar om hur man använder mark och vatten. Du som är invånare kan påverka utvecklingen.

När kommunen planerar för hur mark och vatten ska användas tar man hänsyn till både allmänna och enskilda intressen. Man väger också intressen som konkurrerar mot varandra.

Du som bor i Sollentuna har möjlighet att få insyn och att påverka.

Plan- och bygglagen (PBL) innehåller grundläggande regler om planläggning av mark och vatten och byggande.

Pågående detaljplaner