Till navigation Till innehåll (s)

Goda exempel från våra verksamheter

Verksamheterna i Sollentuna kommun strävar efter att bli lite bättre varje dag. Vi vill ha en hög kvalitet där vi använder varje skattekrona på bästa sätt. Här berättar vi om några goda exempel från kommunens verksamheter.

Skola

Skolresan – en resultatresa för alla skolor i Sollentuna

Genom ett långsiktigt utvecklingsarbete har skolresultaten lyfts och etablerats på en hög och stabil nivå. Utvecklingsarbetet kallas Skolresan  och har  fokus på trygghet och pedagogisk kvalitet Resan går vidare med tillgänglighet, ökad digitalisering och hållbarhet i sikte! 

Skolresan

Styrkedjan

Styrkedjan är ett exempel där Sollentuna kommun  arbetat fram ett evidensbaserat projekt, Att skriva sig till lärande. Därefter har vi implementerat det i hela den kommunala skolan. Vikten av att hela styrkedjan fungerar syns i detta exempel. Effekten syns genom ökat resultat hos eleverna.

Digitalisering och undervisning

Elevinflytande

En viktig del i kvalitetsarbetet är att Sollentunas elever får vara med och påverka. Bland annat har  Runbacka skolor arbetat med elevinflytande.

Digital kursplan

Runbacka skolor i Sollentuna har integrerat den digitala undervisningen i pedagogiken. Lärarna har tagit fram en kursplan för att kvalitetssäkra undervisningen. Målet är att alla elever ska få likvärdiga digitala kunskaper.

Pizzaklubben – verksamhetsutveckling och elevutmaningar

På Pizzaklubben träffas elever med särskilt intresse för matematik och engagerade lärare som brinner för att undervisa i matematik. Här diskuteras olika matematiska lösningar över en pizza. 

Kontakt Styrkedjan, elevinflytande, digital kursplan, Pizzaklubben

Turebergs förskolor

Turebergs Förskolor ska lägga grunden för ett livslångt lärande för våra barn. Verksamhet är rolig, trygg och lärorik för vårdnadshavare och alla barn som deltar. Vi stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder en trygg omsorg. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov. Det  utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen främjas barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Kontakt Turebergs förskolor

Vård och omsorg

Cykla utan ålder, "Vind i håret"

Sollentuna kommun har tagit initiativ till medlemskap i organisationen Cykling utan ålder. Det innebär att kommunens äldreboenden och gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning, haft möjlighet att låna specialbyggda el-lådcyklar. På dem kan man skjutsa de boende, så att de får möjlighet att uppleva Sollentuna från cykeln. Kommunen har köpt in specialbyggda el-lådcyklar, med plats för två resenärer. Verksamheterna kan boka cyklarna och personal och närstående kan låna cyklarna.

Sollentuna kommun har de senaste åren satsat mycket på att bygga ut cykelvägar och främja cykling. Målet är att fler ska välja cykeln som transportmedel. Vi arrangerar  också olika aktiviteter för att öka intresset för cykling.

Socialtjänst

Kunskap och delaktighet i verksamheten är nycklar till nöjdare brukare och bättre resultat.

Unga röster – ett brukarråd för placerade ungdomar

Brukarrådet ”Unga röster i soc” är en arena för förslag till oss hur vi kan bli bättre. Brukarrådet består av barn och unga som är eller har varit placerade.

Unga röster i soc

Soc för unga

Soc för unga är ett arbete för att göra socialtjänsten mer känd och tillgänglig för barn och unga (kopplat till arbetet i Unga röster).

Soc för unga

Ung och placerad

Lärarhandledning för att öka barn och ungdomars kunskap om socialtjänsten i Sollentuna

Samverkan för tidiga insatser för barn i förskoleålder

SAGA-team är kommunens och regionens samverkan för tidiga insatser för barn i förskoleålder. Här finns bland annat vägledning för pedagoger och ett antal filmer som beskriver arbetet.

SAGA-team

Kultur och fritid

Arena Satelliten

Arena Satelliten är en mötesplats/aktivitetshus/ungdomshus för ungdomar. Här finns scener, replokaler, studios, projektkontor och mötesrum. Ungdomsverksamheten förändras hela tiden beroende på vilka ungdomar som för närvarande nyttjar huset. Det som är centralt är att verksamheten bygger på ungdomarnas aktiva medverkan. Tanken är att alla vilda idéer ska kunna genomföras. Verksamheten bygger på ungdomsdelaktighet och inflytande.

Verksamheten utvärderas årligen ur ungdomarnas perspektiv. Områden som utvärderas är till exempel trygghet och bemötande, inflytande och delaktighet samt lärande. Man redovisar även verksamhetskostnader och följer kontinuerligt upp antal besökare och könssegregerad statistik. Arena Satelliten genomför ständiga förbättringar utifrån daglig dokumentation av verksamheten. All statistik som tas fram används sedan för benchmarking mot andra ungdomsverksamheter som använder sig av samma kvalitetssäkringsmodell.