Till navigation Till innehåll (s)

Kriget i Ukraina

Det allvarliga säkerhetsläget efter Rysslands invasion av Ukraina gör att många känner oro. Kommunen samverkar med andra viktiga samhällsaktörer som Försvarsmakten, MSB, Länsstyrelserna och övriga myndigheter som ingår i Samverkan Stockholmsregionen.

Försvarsmakten bedömer att risken för ett väpnat angrepp mot Sverige på kort sikt är låg, men är beredd att vidta olika åtgärder beroende på det aktuella läget. Det är fortsatt en förhöjd risk för cyberattacker och försvarsmakten ser en ökad hotbild rörande sabotageverksamhet, kontakttagning och spionage. Denna text uppdateras kontinuerligt.

Försvarsmakten följer händelseutvecklingen noga

Для прибулих до Швеції з України

Для прибулих до Швеції з України. US Інформація для прибулих до Швеції з України.

Inga ukrainska flyktingar anvisas till Sollentuna kommun

Sollentuna kommun har på uppdrag av Migrationsverket förberett drygt 400 evakueringsplatser för flyktingar från Ukraina. Men sedan Migrationsverkets och Länsstyrelsens begäran om kommunala evakueringsplatser har statens planeringsförutsättningar förändrats i grunden. Prognosen för antalet flyktingar som kan komma till Sverige under 2022 är osäker och Migrationsverket har kommit igång med upphandling av sedvanliga anläggningsboenden inför normal anvisning om kommunplacering. 31 mars presenterade Regeringen deras plan för kontrollerat mottagande och tillfälligt skydd.

Med anledning av den förändrade situationen har staten genom Migrationsverket meddelat att de evakueringsboenden som Sollentuna kommun förberett inte kommer att behövas.

Kommunen har istället börjat planeringen av mottagandet av flyktingar i enighet med Regeringens plan för kontrollerat mottagande och tillfälligt skydd. En andel av de förberedda evakueringsplatserna kommer dock att finnas kvar som reserv om behov skulle uppstå.

Vad händer med flyktingar när de kommer till Sverige?

EU har beslutat att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Det innebär bland annat att flyktingar från Ukraina kommer att ges ett till­fälligt uppe­hålls­tillstånd i EU i minst ett år och med möjlig­het till förläng­ning i ytter­ligare två år.

Det krävs ingen individuell prövning för att besluta om uppehålls- och arbetstillståndet. Personer som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan när som helst välja att även söka asyl.

Många ukrainska medborgare är viseringsfria i 90 dagar och får alltså befinna sig här utan att söka något tillstånd under denna tid. Denna period kan förlängas.

Människor på flykt som inte kan vara här som turister ska ansöka om asyl hos Migrationsverket, som utreder ansökan och erbjuder ankomstboende och ekonomisk ersättning under handläggningstiden. När en person beviljas uppehållstillstånd erbjuds kommunplacering.

För barn som kommer utan vårdnadshavare har kommunerna ansvar för dem redan från ankomsten till Sverige.

Mer information på Migrationsverkets webb

Rätt till utbildning för barn och ungdomar som flyr från Ukraina

Barn och ungdomar från Ukraina kan få ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige. De har då rätt att gå i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Rätten gäller också utbildning i gymnasieskola och gymnasiesärskola, om utbildningen påbörjas innan de har fyllt 18 år.

Så här går det till att få en plats i förskolan

Barn i Sollentuna som fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som ansökt om asyl kan börja förskolan. Barnet behöver början med att ställa sig i kö till förskolan. Det gör ni på Sollentuna bibliotek på Aniaraplatsen 2. Där finns kommunens kontaktcenter.

Du behöver ta med:

  • Alla i familjen.
  • Pass eller id-kort för alla i familjen. Saknar du pass och id-kort tar du med LMA-kort.
  • Födelsebevis för barnen, om du har.
  • Uppehållstillstånd eller asylansökan från Migrationsverket, eller intyg från Skatteverket att du söker svenskt personnummer.

Så här går det till att få en plats i skolan

Barn i Sollentuna som fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som ansökt om asyl, och vill börja grundskolan ska börja med att skriva in sig. Det gör ni på Sollentuna bibliotek på Aniaraplatsen 2. Här finns kommunens kontaktcenter. Därefter är ni välkomna till Centrum för Integration och flerspråkighet -  CIFS -  för att få en skolplacering.

CIFS - Centrum för integration och flerspråkighet i Sollentuna – nyanlända elever

Skolverket - utbildning för nyanlända barn och ungdomar

Migrationsverkets  - uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.

Denna text uppdateras kontinuerligt.

Om du vill hjälpa till

Många hör av sig till oss och vill hjälpa personer som är på flykt från Ukraina. Sollentuna kommun har i dagsläget inte möjlighet att samordna hjälpinsatser, men det finns andra sätt  att hjälpa till.

Vänd dig till etablerade välgörenhetsorganisationer

Det är bra att vända sig till etablerade välgörenhetsorganisationer, som har kunskap om vilken hjälp om behövs just nu. Giva Sverige är branschorganisationen för tryggt givande. På deras webb finns en lista över organisationer som är aktiva i Ukraina.

Giva Sveriges lista över välgörenhetsorganisationer

Om frivilligorganisationer på krisinformation.se

Svenska kyrkan i Sollentuna

Svenska kyrkan i Sollentuna kan bistå dig som vill veta vad som behövs och hur du kan hjälpa till på det sätt som behövs.  Kontakta Emma Grennard, diakon, telefon: 08-505 514 07 eller via kyrkans formulär

Sollentuna församling Svenska kyrkan

Engagera dig i frivilligorganisationer

Du kan också engagera dig i en frivilligorganisation. I Sollentuna finns Frivilliga Resursgruppen (FRG). FRG består av frivilliga som kommunen kan kalla in när något extraordinärt hänt och de ordinarie resurserna inte räcker till.

Om FRG i Sollentuna

Ta hand om flyktingars hundar eller katter

Vill du hjälpa till att förvara ukrainska hundar och katter i ditt hem? Du får gärna ta emot djur som uppfyller reglerna för att komma till Sverige men inte kan bo med sina ägare på flyktingboendet. Jordbruksverket har dock ingen information om var det finns behov av sådana tillfälliga platser för djur, och vi kan inte förmedla kontakt till dem som har djur som behöver förvaras.

Jordbruksverket.se

Intresseanmälan för att hyra ut boende är stängd

Stort tack till alla sollentunabor som anmält intresse av att hyra ut en bostad! Hittills har antalet flyktingar som kommit till Sollentuna varit lägre än väntat och kommunens egna boenden räcker väl till, varför vi stänger anmälan. 

Du som anmält en bostad finns registrerad hos oss en tid framåt. En intresseanmälan innebär inte ett löfte om att få hyra ut en bostad. Vi återkommer med en förfrågan och förutsättningar kring detta, om det blir aktuellt.

Om du har frågor eller känner oro

Du kan också få stöd och råd kring hur man kan hantera sin egen oro och hur man kan prata med barn om det som händer på krisinformation.se.som löpande uppdaterar med information om omvärldsläget. Här finns också länkar till organisationer som ger stöd via telefon, chatt eller mejl för den som behöver någon att prata med.

Oro för omvärldsläget 

Frågor och svar för barn

Det är viktigt att tänka källkritiskt

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk och att även prata med barn och unga om källkritik och hur de ska hantera information i sociala medier. Bilder, filmer och information sprids snabbt, vilka ibland kan vara svåra att förstå och sortera. Krisinformation.se har i samarbete med Försvarsmakten och BRIS tagit fram information om källkritik.

Om sociala medier i kriser

Säkra källor för information om säkerhetsläget

Hos Försvarsmakten finns aktuell information om säkerhetsläget för Sverige.

Försvarsmakten

Krisinformation.se är uppdaterad med information om omvärldsläget. Här finns stöd och råd kring hur man hantera sin egen oro och hur man kan prata med barn om det som händer. Här finns också länkar till organisationer som ger stöd via telefon, chatt eller mejl för den som behöver någon att prata med.

Krisinformation.se

Var finns mitt närmaste skyddsrum?

Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. I Sollentuna kommun finns flera skyddsrum. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. Mer information om skyddsrum finns hos MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. På skyddsrumskartan kan du se ditt närmaste skyddsrum.

Hitta ditt närmaste skyddsrum - MSB:s skyddsrumskarta

Om skyddsrum hos MSB

Bra länkar för information

Krisinformation.se - Для прибулих до Швеції з України, US Інформація для прибулих до Швеції з України.

Krisinformation.se - Att komma till Sverige från Ukraina, Detta gäller för dig som kommer till Sverige från Ukraina.

Försvarsmakten 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Migrationsverket

Regeringen

Strålsäkerhetsmyndigheten