Till navigation Till innehåll (s)
-

Årsredovisning för Sollentuna kommun

Kommunens årsredovisning för 2020 visar att kommunen uppfyller de finansiella målen. Kommunen är på god väg att nå samtliga övergripande mål; trygghet och välfärd genom livet, hållbar och konkurrenskraftig tillväxt samt attraktiv och effektiv organisation.

Resultatet för 2020 blev 129 miljoner kronor (inklusive reavinster 46 miljoner kronor) och kommunens soliditetsmål har nåtts.

Årsredovisning 2020 - Film på Youtube

Så används dina skattepengar

En stor del av kommunens budget består av den skatt du som invånare betalar. Visste du att hela 75 kronor av varje inbetald 100-lapp går till skola, vård och omsorg? I vår film kan du på ett enkelt sätt se hur vi använde dina skattepengar, exempel på investeringar som gjordes och det ekonomiska resultatet för 2020.

Den globala pandemin

I början av 2020 drabbades världen av coronaviruset, med stor påverkan på människor och verksamheter. I årsredovisningen kan du läsa mer om hur kommunen påverkats i de olika verksamheterna. Vi har arbetat hårt med att minska smittspridningen och minimera störningar i kommunens verksamheter, genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kommunen har också erbjudit stöd till invånare och företagare genom bland annat stödtelefon för oroliga, hyreslättnader till företagare och stödpaket till föreningar.

Investeringar

Under året gjordes investeringar på 466 miljoner kronor. Bland annat inleddes arbetet med att renovera Sollentunas kommunhus, Turebergshuset, med målsättningen att det ska vara klart för inflyttning under 2022. Tre nya skolfastigheter invigdes under 2020; Tegelhagens skola, Töjnaskolan och Gärdesskolan med Mallas förskola. Den pågående utbyggnaden av Väsjöområdet fortsatte.

Totalt har kommunkoncernen, inklusive de kommunala bolagen, investerat ca 1 100 miljoner kronor i både fastigheter och infrastruktur.

Invånare och bostäder

Befolkningstillväxten var den lägsta under många år. Folkmängden ökade med endast 133 invånare jämfört med ett årligt genomsnitt på ca 750 invånare de senaste fem åren. Så var det i hela landet, till stor del beroende på pandemin. Det föddes 702 nya bebisar och vid årsskiftet var vi 73 990 invånare. Under året färdigställdes 545 nya bostäder i kommunen.

Ekonomi

Kommunen fortsätter att visa ett positivt ekonomiskt resultat. Vi har en i grunden god ekonomi och en positiv utveckling inom våra verksamheter. Kommunens resultat 2020 är 129 miljoner kronor i vinst, att jämföra med 56 miljoner kronor i vinst 2019.

Resultatet för kommunkoncernen, inklusive de kommunala bolagen, är en vinst på 591 miljoner kronor. En stor reavinst från en försäljning av ett fastighetsbolag under året bidrog till det höga resultatet.

Kommunen har en stabil balansräkning med en soliditet på 60 procent och ett positivt kassaflöde.

Näringsliv

Sollentuna rankades som tredje mest företagsvänliga kommun i länet. Trots pandemin så har 607 nya företag registrerats i Sollentuna. Många företag har givetvis påverkats av pandemin där flera tvingats att avveckla verksamheten under året. För att underlätta för näringslivet i samband med pandemin så tog kommunen fram ett stödpaket med bland annat hyressänkningar och uppskov med tillsynsavgifter.

Uppföljning

Årsredovisningen följer upp kommunens övergripande mål och nämndernas arbete under året. Den ger  en kommunövergripande kvalitetsredovisning. Årsredovisningen innehåller också en detaljerad uppföljning av kommunens ekonomi. Här finns resultat- och balansräkning, drift- och investeringsredovisning och finansiell analys.

Årsredovisningen för 2020 beslutades av kommunfullmäktige den 22 april 2021.