Till navigation Till innehåll (s)
I malmparken

Årsredovisning 

Kommunens årsredovisning för 2019 visar att måluppfyllelsen för kommunen som helhet är god och att kommunen är på väg att nå de övergripande målen; trygghet och välfärd genom livet, hållbar och konkurrenskraftig tillväxt samt attraktiv och effektiv organisation.

Resultatet för 2019 blev 36 miljoner kronor (inklusive reavinster 56 miljoner kronor) och kommunens soliditetsmål har nåtts.

Så används dina skattepengar

En stor del av kommunens budget består av den skatt du som invånare betalar. Visste du att hela 75 kronor av varje inbetald 100-lapp går till skola, vård och omsorg? I vår film kan du på ett enkelt sätt se hur vi använde dina skattepengar, vilka investeringar som gjordes och det ekonomiska resultatet för 2019.

Investeringar

Under året gjordes investeringar på 622 miljoner kronor. Bland annat invigdes nya Malmparken och Tusbystråket, som går mellan Sollentuna station och Malmparken, byggdes om. Bygget av tre nya skolor som blir klara under 2020 pågick under året – Tegelhagens skola, Töjnaskolan och Gärdesskolan.

Invånare och bostäder

Antalet invånare ökade till 73 857. Det är en ökning med 1329 nya invånare, vilket är den största ökningen sedan 1973. Det föddes 738 barn  i kommunen. 576  nya bostäder blev färdiga för inflytt.

Näringsliv och skola

Vi kom på femte plats av landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs rankning av det lokala företagsklimatet. Satsningen på skolan ger resultat och det  genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 har ökat från 258,3 till 261,9. Resultaten innebär att eleverna i Sollentunas kommunala skolor har det 6:e bästa genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 i landet.  Även behörigheten för elever till yrkesprogrammen har ökat vilket ger Sollentuna en sjunde plats i landet. 

Ekonomi

Kommunen fortsätter att visa ett positivt ekonomiskt resultat. Vi har en i grunden god ekonomi och en positiv utveckling inom våra verksamheter.

Uppföljning

Årsredovisningen följer upp kommunens övergripande mål och nämndernas arbete under året. Den ger  en kommunövergripande kvalitetsredovisning. Årsredovisningen innehåller också en detaljerad uppföljning av kommunens ekonomi. Här finns resultat- och balansräkning, drift- och investeringsredovisning och finansiell analys samt kommunens barnbokslut.

Årsredovisningen för 2019 beslutades av kommunfullmäktige den 16 april 2020.