Till navigation Till innehåll (s)

Barnbokslut 

Sollentuna kommun har sammanställt ett barnbokslut, som belyser hur kommunen arbetar med barns rättigheter och hur barnperspektivet tas tillvara vid beslut och insatser.

FN:s barnkonvention används som referensram eftersom den definierar vilka rättigheter som bör gälla för barn i hela världen.

Barnbokslutet beskrivs utifrån fyra grundläggande och vägledande principer i barnkonventionen: 

  • Principen om barnets rätt att inte diskrimineras 
  • Principen om barnets bästa i främsta rummet 
  • Principen om barnets rätt till liv och utveckling 
  • Principen om barnets rätt att få uttrycka sina åsikter