Till navigation Till innehåll (s)

Natur- och tekniknämnden

Natur- och tekniknämnden har ansvar för drift och underhåll av kommunens gator och vägar. Den tar hand om de trafikfrågor som en kommun ska ansvara för.

Natur- och tekniknämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen om nämnder för vissa trafikfrågor. Nämnden är väghållare samt huvudman för kommunens gator och allmänna platser samt ansvarar för flytt av fordon. Vidare har nämnden ansvar för kommunens parkeringsövervakning, drift och underhåll av allmän platsmark samt övriga allmänna ytor som ej omfattas av detaljplan. Den ansvarar också för förvaltning av kommunens naturreservat och övrig naturmark samt för fritidsfiske i kommunens sjöar och vattendrag.

Natur- och tekniknämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. Förberedelserna inför dessa möten sker i nämndens arbetsutskott.

Ledamöter

Ledamöter för mandatperioden 2022-01-01–2022-12-31:

Thomas Ardenfors (M) Ordförande (även ordförande i nämndens arbetsutskott)  
Per Altenberg (L) 1:e vice ordförande (även 1:e vice ordförande i nämndens arbetsutskott)  
Håkan Westin (M) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)  
Kjell Ericson (L) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)  
Bert Christiansson (KD) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)  
Bernt Josephson (C) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)  
Peter Godlund (MP) 2:e vice ordförande (även 2:e vice ordförande i nämndens arbetsutskott)  
Roger Sjöberg (S) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)  
Vakant (V)

Ersättare

Victor Barthelson (M)
Gunnar Örnéus (M)
Joakim Sundberg (L)
Börje Duvell (KD) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)  
Sandra Udd (KD)
Maj-Britt Lindholm (C) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)  
Lotta Aldeheim (S) 
Margareta Asplund (V)
Reza Etemad (MP) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)  

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun