Till navigation Till innehåll (s)

Natur- och tekniknämnden 

Natur- och tekniknämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen om nämnder för vissa trafikfrågor.

Natur- och tekniknämnden är väghållare samt huvudman för kommunens gator och allmänna platser samt ansvarar för flytt av fordon.

Nämnden har också ansvar för:

  • Kommunens parkeringsövervakning
  • Drift och underhåll av allmän platsmark samt övriga allmänna ytor som inte omfattas av detaljplan
  • Förvaltning av kommunens naturreservat och övrig naturmark
  • Fritidsfiske i kommunens sjöar och vattendrag

Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. Förberedelserna inför mötena sker i nämndens arbetsutskott.

Ledamöter för mandatperioden 2020-01-01–2020-12-31:

Thomas Ardenfors (M) Ordförande
Per Altenberg (L) 1:e vice ordförande
Jacqueline Anagrius Collin (M)
Kjell Ericson (L)
Bert Christiansson (KD)
Bernt Josephson (C)
Peter Godlund (MP) 2:e vice ordförande
Roger Sjöberg (S)
Magnus Ivarsson (V)

Ersättare:

Gunnar Örnéus (M)
Viktor Barthelson (M)
Joakim Sundberg (L)
Börje Duvell (KD)
Sarah Andersson (KD)
Maj-Britt Lindholm (C)
Olof Haraldson (S)
Sam Sporrong (V)
Reza Etemad (MP)

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun