Till navigation Till innehåll (s)

Klimatnämnden

Klimatnämnden ansvarar för att planera och samordna det övergripande arbetet med att minska kommunens miljö- och klimatpåverkan.

Nämnden planerar och samordnar de insatser som kommunen gör för att minska påverkan på miljön och klimatet. Det innebär bland annat att förebygga eller ta hand om frågor som rör energi eller buller. Man ställer också samman kommunens miljöinformation.

Nämnden jobbar med frågor som rör vattenverksamhet. Det gäller till exempel att ta till vara kommunens intresse när det gäller vattendammar, vägbankar, eller bryggor och liknande. Det kan också handla om uttag av grundvatten och ytvatten. På samma sätt arbetar man när det gäller brytning av grus, torv eller liknande täktverksamhet.

Nämnden har ansvar för kommunens arbete i olika samarbeten kring vatten till exempel i sjöar eller åar där flera kommuner deltar.

Nämnden ansvarar också för hur avfallet i kommunen hanteras. Klimatnämnden har möte ungefär en gång i månaden. Förberedelserna inför dessa möten sker i nämndens arbetsutskott.

Ledamöter

Ledamöter för mandatperioden 2022-01-01–2022-12-31:

Jonas Riedel (C) Ordförande (även ordförande i nämndens arbetsutskott)
Birgitta Schwinn (M) 1:e vice ordförande (även 1:e v ordf i nämndens arbetsutskott)             
Åsa Söderbergh (M) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)  
Ulf Hansson (L) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)      
Christian Duvell (KD) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)      
Bernt Josephson (C) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)      
Swapna Sharma (S) 2:e vice ordförande (även 2:e v ordf i nämndens arbetsutskott)      
Francisco Corzo (V)
Eje Sandberg (MP) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)  

Ersättare:

Jonas Löfgren (M)
Fredrik Fiaschi (M)
Heinz Glöckler (L)
Jan Better (KD) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)  
Josefin Silverfur (C)
Jakob Hildingsson (C)
Jan Eliesson (S) (även ledamot i nämndens arbetsutskott)      
Elin Stålhandske (S) (även ersättare i nämndens arbetsutskott)  
Gunilla Wallén (MP)

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun