Till navigation Till innehåll (s)

Klimatnämnden 

Klimatnämnden ansvarar för att planera och samordna det övergripande arbetet med att minska kommunens miljö- och klimatpåverkan.

Klimatnämnden ansvarar för att:

  • planera och samordna det övergripande arbetet med att minska kommunens miljö- och klimatpåverkan
  •  sammanställa kommunens miljöinformation
  • planera och samordna kommunens förebyggande och åtgärdande arbete med buller-, energi- och vattenfrågor.

Nämnden bevakar kommunens intressen när det gäller vattenverksamhet och täktverksamhet enligt miljöbalken (1998:808). Nämnden ansvarar för kommunens interkommunala vattensamverkan och kommunens renhållningsordning.

Klimatnämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. Förberedelserna inför klimatnämndens möten sker i nämndens arbetsutskott. 

Ledamöter för mandatperioden 2020-01-01–2020-12-31:

Jonas Riedel (C) Ordförande
Birgitta Schwinn (M) 1:e vice ordförande
Åsa Söderbergh (M)
Mattias Hjelmberg (L)
Olle Ireblad (KD)
Bernt Josephson (C)
Anna Vikström (S) 2:e vice ordförande
Tania Qureshi (V)
Gunilla Wallén (MP)

Ersättare:

Jonas Löfgren (M)
VAKANT (M)
Ulf Hansson (L)
Jan Better (KD)
Josefin Silverfur (C)
Jörgen Nenzén (C)
Marie Wibergh (S)
Jan Eliesson (S)
Jakob Forslin (MP)

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun