Till navigation Till innehåll (s)

Klimatnämnden 

Klimatnämnden ansvarar för att planera och samordna det övergripande arbetet med att minska kommunens miljö- och klimatpåverkan.

Nämnden planerar och samordnar de insatser som kommunen gör för att minska påverkan på miljön och klimatet. Det innebär bland annat att förebygga eller ta hand om frågor som rör energi eller buller. Man ställer också samman kommunens miljöinformation.

Nämnden jobbar med frågor som rör vattenverksamhet. Det gäller till exempel att ta till vara kommunens intresse när det gäller vattendammar, vägbankar, eller bryggor och liknande. Det kan också handla om uttag av grundvatten och ytvatten. På samma sätt arbetar man när det gäller brytning av grus, torv eller liknande täktverksamhet.

Nämnden har ansvar för kommunens arbete i olika samarbeten kring vatten till exempel i sjöar eller åar där flera kommuner deltar.

Nämnden ansvarar också för hur avfallet i kommunen hanteras. Klimatnämnden har möte ungefär en gång i månaden. Förberedelserna inför dessa möten sker i nämndens arbetsutskott.

Ledamöter

Ledamöter för mandatperioden 2021-01-01–2021-12-31:

Jonas Riedel (C) Ordförande
Birgitta Schwinn (M) 1:e vice ordförande
Åsa Söderbergh (M)
Mattias Hjelmberg (L)
Olle Ireblad (KD)
Bernt Josephson (C)
Swapna Sharma (S) 2:e vice ordförande
Francisco Corzo (V)
Jakob Forslin (MP)

Ersättare:

Jonas Löfgren (M)
Fredrik Fiaschi (M)
Ulf Hansson (L)
Jan Better (KD)
Josefin Silverfur (C)
VAKANT (C)
Jan Eliesson (S)
Elin Stålhandske (S)
Gunilla Wallén (MP)

Dagordningar och handlingar

Sammanträden i Sollentuna kommun