Till navigation Till innehåll (s)

ሶለንቱና ኮሙን

ናብዚ ኮሙን እንቋዕ ብደሓን መጻእካ!

መርሓባ ናብ ሶለንቱና ኮሙን!

ሶለንቱና ኮሙን እንታይ ከም ዝኾነ፡ እቲ ኮሙን ኣብ ምንታይ ሓላፍነት ይስከም እንታይ’ከ ኪሕግዝ ይኽእል፡ ከምኡውን ከመይ ጌርካ ምስቲ ኮሙን ትራኸብ ዚምልከት መባእታዊ ሓበሬታ ኣብዚ’ሎ።

ሶለንቱና ኮሙን እንታይ’ዩ፧

ሃገረ ሽወደን ኣብ 290 ኮሙናት ዝተመቕለት’ያ፤ ሶሎንቱና ከኣ ካብዘን ኮሙናት ሓንቲ’ያ። ኣብ ነፍሲወከፍ ኮሙን፡ ህዝቢ ዝመረጾም ወከልቲ፡ኣባላት ባይቶ ኮሙን ኣብ ጕዳያት ኮሙን ውሳነ የሕልፉ። ቦርድ ኮሙን (ኮሙንስቲረልሰ) ብባይቶ ኮሙን ዚሽየም ኮይኑ ነቲ ንጥፈት ኮሙን ይመርሖ። ባይቶ ኮሙን፡ ነቶም ኣብ ዝተፈላለያ ኮሚቴታት ኮሙን ዚሰርሑ ሰባት ይሽይም።  ሓደ ኮሚቴ፡ እቲ ንጥፈት ኮሙን ንኺዕወት ባይቶ ኮሙን ዝሓንጸጾም ሸቶታት ኣብ ግብሪ ንምውዓል፡ ኣብ ምምሕዳር ኣተኲሮም ብዚሰርሑ ፖሊቲከኛታት ዝቘመ’ዩ።  ኣብ ኮሚቴታት ዘለዉ ፖሊቲከኛታት፡ ልክዕ ብኣመቓቕላ ባይቶ ኮሙን፡ ንዅላተን ኣብታ ኮሙን ዘለዋ ሰልፍታት ይውክሉ። ኣብ ትሕቲ ኮሚቴታት፡ ናይ ፖሊቲከኛታት ውሳኔ ዘተግብሩን መዓልታዊ ስራሕ ናይቲ ኮሙን ዚኣልዩን ሰብ መዚ ዝሓዛ ኣብያተ ጽሕፈትን ምምሕዳራትን ኣለዋ። እዞም ሰብ መዚ ብመስርሕ ፖሊቲካ ዝተመዘዙ ኣይኮኑን።

ኣብ ኣረርባዕተ ዓመት፡ እዋን ምርጫ ኪኣቱ ከሎ፡ ተቐማጦ ኮሙን፡ ነቲ ኮሙን ዘመሓድሩ ፖሊቲከኛታት ይመርጹ። ቦታትት ባይቶ ኮሙን፡ ቦርድ ኮሙንን ካልኦት ኮሚቴታትን ኣብ ሰልፍታት ኪመቓራሑ ዚውስን ቊጽሪ ድምጺ’ዩ።

 

ኣብ ምርጫ ኮሙን ክትሳተፍ መሰል ኣሎካ እንተደኣ፡-

 • ሽወደናዊ ዜጋ ኮይንካ ኣብቲ      ኮሙን ከም ተቐማጢ ምዝጉብ ኮይንካ
 • ኣብ ገለ ካብ ኣባላት      ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዜጋ ኮይንካ ወይ ኣብ ሃገረ ኣይስላንድ ወይ ኖርወይ ዜጋ ኮይንካ፡ ኣብቲ ኮሙን ከም ተቐማጢ      ምዝጉብ እንተ ኾይንካ
 • ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ      ወጻኢ ኣብ ሓደ ካልእ ሃገር ዜጋ ኮይንካ፡ ቅድሚ መዓልቲ ምርጫ ንሰለስተ ዓመት ብዘይምቍራጽ ኣብ ሽወደን ምዝጉብ እንተ      ኔርካ፤ ከምኡውን ኣብዚ ኮሙን ምዝጉብ ዘለኻ።

 ኵላቶም ተቐማጦ ናይዚ ኮሙን፡ ወርሒ መጸት ኮሙናዊ ግብሪ ይኸፍሉ። ግብሪ ኮሙን፡ ናብቲ ኮሙን ዚኣቱ ክፍሊታትን መንግስታዊ ሓገዝን ደሚርካ፡ ንንጥፈታት ኮሙንን እቲ ኮሙን ንዚህቦ ኣገልግሎትን ይምውል።

መዳያት ስራሕን ሓላፍነትን ናይቲ ኮሙን

እቲ ኮሙን፡ ማሕበረሰብ ኣብ ምምዕባልን፡ ተቐማጦ ኮሙን ኣብ መዓልታዊ መነባብሮኦም ንዚገጥሞም ኣገልግሎት ኣብ ምቕራብን ኣገዳሲ ግደ ኣለዎ።

እቲ ኮሙን ኣገልግሎት ክንክን ቈልዑ፡ መዋእለ-ህጻናት፡ ቤት ትምህርቲ መጋእታ፡ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ኪህብ  ግቡእ ኣሎዎ። ኮሙናዊ ትምህርቲ ኣባጽሕ፡ ትምህርቲ ሽወደን ንወጻእተኛታትን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን’ውን ከዳሉ ኣሎዎ። እቲ ኮሙን ኣገልግሎት ክንክን ኣረጋውያንን ምግዱራትን ኪህብ ኣለዎ።

እቲ ኮሙን ውጥን ከተማን ሓድሽ ህንጸትን ከውጽእን መንበሪ ገዛውቲ ከም ዚህሉን ኪገብር ኣለዎ። ሓለዋ ጥዕናን ከባብን ኪህሉ፡ ተቐማጦ ጐሓፍ ዚድርብዩሉ ቦታ ሃልዩ ጽሬት ከም ዚህሉን ኪገብር ኣለዎ።

እቲ ኮሙን ኣብ ኣገልግሎት ምድሓን ሓላፍነት ይስከም፤ ኣብ ኵሉ ገዛውቲ ማይን ዓይኒ ምድርን ከም ዚህሉ ይገብር። ኣብ መዋዳእታ እቲ ኮሙን፡ ዜጋታት ብናጻ መጻሕፍትን ገዜጣታትን ኪልቅሑሉ ዚኽእሉ ቤት ንባብ ኪህልዎ ኣለዎ።

ካልእ ኵሉቲ ኮሙን ዚገብሮ ነገር ወለንታዊ’ዩ። ንኣብነት እቲ ኮሙን ቦታታት ስፖርት፡ ቤት ሓምበሳ፡ ቤት ትምህርቲ ባህሊ፡ ቤተ መዘክር ብዙሕ ካልእን ኪህሉ ይሕግዝ። እዚ ዅሉ ዕላምኡ፡ ኵላቶም እቶም ተቐማጦ ኮሙን ንኺጥዕሞምን ጥዕና ንኺህልዎምን’ዩ።

 

ምስ ኮሙን ርክብ ምግባር

ምስ ኮሙን ርክብ ክትገብር እንተ ደሊኻ፡ ቅድም ቀዳድም ናብ መራኸቢ ማእከል (kontaktcenter) ኢኻ ትኸይድ። መራኸቢ ማእከል፡ ናይቲ ኮሙን መቐበል ተገልገልቲ’ዩ፤ ኣብኡ፡ ብዙሓት ኪኢላታትኣብ ኵሉ መዳያት ዕማም ኮሙን ፍልጠት ዘሎዎም ፈጸምቲ ጕዳይ ይሰርሑ።

ካብቶም መራኸቢ ማእከል ኪሕግዘካ ዚኽእለሎም ጕዳያት፡-

 • ምሕታት ቦታ ቤት ትምህርትን መዋእለ-ህጻናትን
 • ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደንኛ (ኤሰፊ) ምሕታት
 • ንንጥፈታት ትርፊ-ግዜ ዚምልከት ሓበሬታ
 • እቲ ኮሙን፡ ንኣረጋውያንን ንኻልኦት ፍሉይ ጠለብ ዘሎዎምን ዚህቦ ሓገዝ ብዚምልከት ሓበሬታ ምርካብ
 • መናበሪ ሓገዝ ምሕታት
 • ንደገፍ ኣስተርጓሚ ዚምልከት ሓበሬታ ምርካብ

መራኸቢ ማእከል፡ ብኢመይል፡ ብቴለፎንን ኣብ ማሕበራዊ ሜድያን ሕቶታት ይምልሽ፤ ግን ንበጻሕቲ’ውን ኣብ መእተዊ ህንጻ ኮሙን ይቕበል።  ጕዳይካን ዘሎካ ሕቶን ሒዝካ ናብኡ ክትመጽእ ትኽእል ኢኻ፤ ነተን ናይ በጻሕቲ ኮምፕዩተራት ኣብ ክፍሊ ክንክን ቈልዑ ቦታ ክትሓትት ወይ ብገለ ካብ ናይቲ ኮሙን ኣገልግሎታት ኤለክትሮኒክ ኤ-ሻንስት ጠለብ ከተእቱ ክትጥቀመለን ትኽእል ኢኻ። እንተ ደሊኻ፡ ብኤ-ሻንስት (e-tjänst) ተመሪሕካ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ምስ መራኸቢ ማእከል ብቝጽሪ ብቴለፎን 08 579 210 00.ትራኸብ። ካብኡ ዝተረፈ ብኣካል ሓገዝ ክትረክብ እንተ ደሊኻ፡ ንመራኸቢ ማእከል፡ ኣብ biblioteket, Aniaraplatsen 2, Sollentuna centrum. ዘሎ መእተዊ ህንጻ ኮሙን ትረኽቦ። በዚ ዚስዕብ ኣድራሻ ኢመይል ክትጽሕፍ ትኽእል፡- kontaktcenter@sollentuna.se ወይከኣ ኣብ facebook.com/sollentunakommun ትኣቱ።

ኵላቶም ኣብ መራኸቢ ማእከል ዘለዉ፡ ቋንቋ ሽወደንኛን እንግሊዝኛን ይኽእሉ’ዮም።

 ቋንቋ ሽወደንኛ ተመሃር

ኤሰፊ፡ ኮሙናዊ ትምህርቲ ሽወደንኛ ነባጽሕ ወጻእተኛታት፡ ነቶም ከምዚ ከማኻ ቋንቋ’ዲኦም ሽወደንኛ ዘይኮነ ዚወሃብ መባእታዊ ትምህርቲ ሽወደንኛ’ዩ። ቋንቋ ሽወደንኛ ክትዛረብ፡ ከተንብብን ክትጽሕፍን ትመሃር። ማሕበረሰብ ሽወደን ከመይ ከም ዚሰርሕ፡  ብዛዕባ መነባብሮ ስራሕ፡ ብዛዕባ ባህሊ ሽወደን ትመሃር። ድሕሪ ምብቃዕ ኮርስ ምስክር ወረቐት ትወሃብ። ኵሉ ትምህርቲ ብናጻ’ዩ ዚወሃብ።

ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣባጽሕ ሶለንቱና ዚወሃብ ትምህርቲ ኤሰፊ ክትመሃር መሰል ኣሎካ፡- 

 • ካብታ 16 ዓመት እትመልኣላ ዓመት ዘላ ባሕቲ ሓምለ
 • እንተደኣ መለለዪ ቍጽሪ መንነት ኣሎካን ኣብ ሶለንቱና ኮሙን ህዝባዊ መዝገብ ከም ተቐማጢ ምዝጉብ ኮይንካን
 • እንተደኣ መባእታዊ ክእለት ቋንቋ ሽወደንኛ ዘይብልካ

ዕድመኻ ካብ 16-19 እንተ ኾይኑ፡ እሞ ዝተዛዘመ ናይ ወጻኢ ሃገር ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ እንተ ዘይብልካ፡ ንዓኻ ዚሰማማዕ ትምህርቲ ክትረክብ ቅድም ቀዳድም ኣብ ሶለንቱና ዚርከብ ቤት ትምህርቲ ሩድቤክስኩላን ኢኻ ትኸይድ።

ሓገዝ ኣስተርጓሚ

እቲ ቋንቋ ሽወደንኛ ዘይመልኽ፡ ዓይኑ ወይ እዝኑ ዚጽግሞ፡ ወይ  ኪዛረብ ዚጽግሞ ሰብ፡ ምስ ሰብ መዚ ኮሙን ኪራኸብ ከሎ፡ ኣብ ገለገለ ኵነታት ኣስተርጓሚ ኪግበረሉ ወይ ሓገዝ ጽሑፋዊ ትርጕም ኪግበረሉ መሰል ኣሎዎ። መራኸቢ ማእከል፡ ብዛዕባ ሓገዝ ኣስተርጓምን ከመይ ጌርካ ኣስተርጓሚ ከም ትእዝዝን ሓበሬታ ኪህብ ይኽእል’ዩ።

ኣብያተ ትምህርትን መዋእለ-ህጻናትን ሶሎንቱና

እቲ ኮሙን፡ 6 ዓመት ዕድመ ንዘይመልኡ ቈልዑ፡ ንዝተፈላለየ ኣገልግሎት ክንክንን ትምህርታዊ ንጥፈትን ዕድል ይህብ።  ኣገልግሎት መዋእለ-ህጻናት ካብቲ ልሙድ ዚወሃብ ኣገልግሎትዩ፤ ይኹን እምበር፡ እቲ ኮሙን፡ ዕድል ትምህርታዊ ክንክን/ስድራቤታዊ መዋእለ-ህጻናትን ክፉት መዋእለ-ህጻናት እውን ይህብ’ዩ። ዕብይ ንዝበሉ ቈልዑ፡ ዕድል ትምህርቲ መባእታን ካልኣይ ደረጃን ይወሃብ።

መዋእለ-ህጻናት

መዋእለ-ህጻናት፡ ካብ 1-6 ዓመት ዕድመ ንዚርከቡ ዚወሃብ ትምህርታዊ ንጥፈት’ዩ። እቲ ኣብ ቀጻሊ ህይወት ዚድለብ ትምህርቲ፡ ኣብ መዋእለ-ህጻናት’ዩ ዚጅምር። ቈልዑ፡ በብውልቆም፡ ብጕጅለን ምስ ኣባጽሕ ብሓባር ኮይኖም ብምምሃዝ፡ ብምድህሳስን ብምጽዋትን፡ ኣብ መዋእለ-ህጻናት ኪመሃሩን ኪምዕብሉን ዕድል ይረኽቡ። ሓደ ካልእ ኣገዳሲ ዕማም መዋእለ-ህጻናት ንቘልዑ ክንክንን ቅሳነትን ምሃብ’ዩ።

መዋእለ-ህጻናት፡ ምሉእ ዓመት ካብ 10-12 ሰዓታት ንመዓልቲ ክፉትብ’ዩ። ደቅኻ ከከም ጠለባቶም፡ ከምኡ’ውን ትሰርሕ፡ ስራሕ ተናዲ ወይ ትመሃር እንተ ኾይንካ ኣገልግሎት ክንክን ቈልዑ ኪረኽቡ መሰል ኣሎዎም። ዕቝባ ዚሓቱ ቈልዑ፡ ልክዕ ከም ካልኦት ቈልዑ ሶለንቱና መሰል ትምህርቲ መዋእለ-ህጻናት ኣሎዎም።

ቦታ ንምርካብ፡ ኣብ መርበብ ኢንተርነት ናይቲ ኮሙን ዚርከብ ኣገልግሎት ኤለክትሮኒክ ኤ-ሻንስት ተጠቒምካ፡ ንውላድካ ኣብ ኣገልግሎት ክንክን ቈልዓ ተመዝግብ። እንተ ዛየደ ኣብ ሓሙሽተ ዝተፈላለያ ኣማራጽታት ሪጋ ትሕዝ። ውላድካ ቦታ ንኺረክብ ዚግበር ሪጋ፡ ካብቲ እቲ ሕቶ ዝኣተወለኡ ዕለት ጀሚሩ ኪቘጽር ይጅምር፤ ግን ቀልጢፉ እንተ ተባህለ ሰለስተ ወርሒ ድሕሪ ዕለተ-ልደት ቈልዓ። ነፍሲወከፍ መዋእለ-ህጻናት ትምህርታዊ ክንክን/መዋእለ-ህጻናት ስድራ ነናቱ ሪጋ ይኣሊ። ኣብቲ ዝመረጽካዮ መዋእለ-ህጻናት/ትምህርታዊ ክንክን ቦታ ምስ ተረኽበ ምሳኻ ርክብ ይግበር።

ትምህርታዊ ክንክን/መዋእለ-ህጻናት ስድራ

ትምህርታዊ ክንክን/መዋእለ-ህጻናት ስድራ፡ ብቐንዱ ኣብ ገዛ ኣላዪ ቈልዑ ዚካየድ ንጥፈት’ዩ። እቲ ንጥፈት ንምዕባለ ቈልዑን ትምህርቶም ዘተባብዕ ኮይኑ፡ ንቐጻሊ ድለባ ትምህርቲ ናይቶም ቈልዑ ብዘቀራርብ መልክዕ ኪህነጽ ኣለዎ።

ክፍሊት

ኣብ መዋእለ-ህጻናት፡ ኣብ ትምህርታዊ ክንክን/መዋእለ-ህጻናት ስድራ ንዚመሃር ውላድካ ክፍሊት ትኸፍል። መጠን ክፍሊት ከከም እቶትካ ይውሰን።

ክፉት መዋእለ-ህጻናት

ክፉት መዋእለ-ህጻናት፡ ምስ ንኣሽቱ ቈልዑ ኣብ ገዛ ንእትውዕል ወላዲ ዝተተኽለ’ዩ። እዚ ኣገልግሎት ብናጻ’ዩ ዚወሃብ፤ ኣቐዲምካ ቈልዓ ምምዝጋብ’ውን ኣየድልየካንዩ። ክፉት መዋእለ-ህጻናት፡ ንትምህርታዊ ንጥፈት ጒጅለ ዕድል ይህብ፤ እቶም ቈልዑ ብውልቂ ወይ ብጕጅለ ይጻወቱ፤ እቶም ኣባጽሕ ከኣ፡ ናይ ርክብን ምትሕውዋስን ዕድል ይረኽቡ። ኣብ ክፉት መዋእለ-ህጻናት፡ ከመ ወላዲ መጠን ኵሉሳዕ ምስ ውላድካ ኣለኻ።

ቤት ትምህርቲ መባእታ

ቤት ትምህርቲ መባእታ፡ ካብታ ቈልዓ 6 ዓመት መሊኡ ኣዚሎ ክፍሊ ዚፍልመላ ጀሚሩ፡ ንዓሰርተ ዓመታት ትምህርቲ ዘጣምር’ዩ። ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ መባእታ ናጻን ግዴታውን’ዩ። ከምቲ ልሙድ፡ ወለዲ፡ ንመምሃሪ ዚኸውን መሳርሒ፡ ንመግቢ ቤት ትምህርቲ፡ ንኣገልግሎት ጥዕናን መጓዓዝያ ቤት ትምህርትን ኣይከፍሉን’ዮም።

እቲ ትምህርቲ ግዴታዊ’ዩ፤ እዚ ማለት ከኣ፡ እቶም ቈልዑ፡ መሰል ትምህርትን ግቡእ ተሳትፎን ኣሎዎም ማለት’ዩ። ከም ወላዲ መጠን፡ ቈልዓ ትምህርቱ ከም ዚከታተል ክትገብር ግቡእካ’ዩ።

ኣብ ሶለንቱና ገለ ሳላሳ ዝኾና፡ ወይ ብኮሙን ወይ ብብሕታውያን ትካላት ዚካየዳ ኣብያተ ትምህርቲ መባእታ ኣለዋ። ገለገለ ኣብያተ ትምህርቲ፡ ንኣብነት ከም ሙዚቃ ወይ ሕሳብ ዝኣመሰለ ኣንፈት ፍሉያት ዓይነታት ትምህርቲ ዝሓዘ ትምህርቲ ይህባ።  ኵላተን ኣብያተ ትምህርቲ፡ ኣብ ኵሉ ደረጃታት ዕድመ ንዝርከቡ ቈልዑ ዕድል ትምህርቲ ኣይህባን’የን።

ስሕት ኢሉ፡ ሓደ ተመሃራይ፡ ካብቲ ብልሙድ ዚወሃብ ሓገዝ ብዚያዳ ደገፍ ከድልዮ ይኽእል’ዩ። እዚ ደገፍ፡ ኣብቲ ዚወሃብ መደበኛ ትምህርቲ ብዚግበር ተወሳኺ ምምችቻእ ወይ ዕብይ ብዝበለ መልክዕ ዚወሃብ ሓገዝ ወይ ከም ኣብ ፍሉይ ቤት ትምህርቲ መባእታ (grundsärskola) ዚወሃብ ፍሉይ ቅርጺ ኣወሃህባ ትምህርቲ ኪኸውን ይኽእል። ፍሉይ ቤት ትምህርቲ መባእታ (grundsärskola)፡ ነቶም ብምኽንያት ኣእምሮኣዊ ስንክልና ወይ ነባሪ መጕዳእቲ ኣእምሮ፡ ንጠለባት ቤት ትምህርቲ መባእታ ከማልኡ ዘይክእሉ ዝቘመ’ዩ።

ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ

ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ፡ ድሕሪ ምብቃዕ ቤት ትምህርቲ መባእታ፡ ኣብ ግብሪ ከተውዕሎ እትኽእል ናጻን ወለንታውን ዝኾነ ቅርጺ ትምህርቲ’ዩ። ክሳዕ’ታ 19 ዓመት ዕድመ እትመልኣላ ዓመት፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ንምምሃር ሕቶ ከተእቱ ትኽእል።

ኣብ ሶለንቱና፡ ኮሙናዊት ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሩድቤክስኩላንን፡ ናጻ ዝኾና ውሑዳት ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ኣለዋ። እተን ናጻ ዝኾና ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ፡ በቲ ነታ ኮሙናዊት ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዘካይድ ዋና ዘይኮነስ ብኻልኦት ወነንቲ ይውነና። 

ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ክትኣቱ ኣብ እትሓተሉ እዋን፡ ዝተፈላለዩ ፕሮግራማትን ኣንፈታት ትምህርትን ክትመርጽ ትኽእል። ገለገለ ካብዘን ፕሮግራማት ንሙያዊ ትምህርቲ ዘቀራርባ ኪኾና ከለዋ፡ እተን ካልኦት ከኣ ፕሮግራማት ሙያ እየን። ኣብተን ፕሮግራማት ሙያ፡ ትምህርቲ ተልመደን ናይ ምኻድ ዕድል ኣሎ። 

ቦታ ትምህርቲ ምሕታት

ቦታ ንምሕታት፡ ኣብ ናይቲ ኮሙን መርበብ ኢንተርነት ኣቲኻ ንኤ-ሻንስት ተጠቒምካ ትሓትት። ኣብዚ መርበብ ኢንተርነት፡ ከመይ ጌርካ ከም ትሓትት ዚሕብር፡ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝተዳለወ ፊልም ኣሎ። ሕቶ ከተእቱ እቲ መራኸቢ ማእከል ናይቲ ኮሙን ኪሕግዘካ ይኽእል’ዩ።

ካብ ጥሪ-ለካቲት ዘሎ ግዜ፡ ኣብ ውሽጢ ኣርባዕተ ሰሙናት፡ ንዚመጽእ መንፈቕ ትምህርቲ ቦታ ንምርካብ ሕቶ ተእቱ።

ኣብ ወርሒ መጋቢት ወይ ኣብ ሚያዝያ፡ ውላድካ ኣበየናይ ቤት ትምህርቲ ከም ዝተመደበ ዚሕብር መልእኽቲ ዝሓዘ ደብዳበ ይመጸካ። እቲ ምደባ ቤት ትምህርቲ፡ ብኽልቲኦም ወለዲ ኪረጋገጽ ኣለዎ። ነዚ በየናይ ኣገባብ ከም እተተግብሮ ዚነግር ሓበሬታ ምስቲ ደብዳበ ተሰንዩ ይመጸካ።

 ቦታ ክትሓትት ከለኻ፡ ውላድካ ትምህርቲ ቋንቋ’ደ ኪመሃር’ውን ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ማእከል ትርፊ-ግዜ (ፍሪቲድስሄም)

ማእከል ትርፊ-ግዜ፡ ነቶም እንተ ዛየደ 12 ዓመት ዝመልኡ፡ ኣብ ኣዚሎ ክፍልን ቤት ትምህርቲ መባእታ ዚመሃሩ ዚምልከት’ዩ። ንጥፈት ማእከል ትርፊ-ግዜ፡ ድሕሪ ቐትርን ድሕሪ ምብቃዕ መዓልቲ ምህሮን ይካየድ። ንጥፈት ማእከል ትርፊ-ግዜ ንምዕባለ ቈልዑን ትምህርቶምን ዘተባብዕ ኮይኑ፡ ቍምነገር ንዘሎዎ ትርፊ-ግዜን ንማሕበራዊ ምትሕውዋስን ዕድል ዚህብ’ዩ።

ዕድል ንጥፈት ማእከል ትርፊ-ግዜ፡ ብውሑዱ ኣብ ህዝባዊ መዝገብ ሶለንቱና ኮሙን ተመዝጊቦም ንዚቕመጡ ቈልዑን፡ ኣብ ሶለንቱና ኮሙን ዚቕመጡ ሓተትቲ ዕቝባን ይወሃብ። ትሰርሕ ወይ እንተ ወሓደ ፍርቂ ግዜ ትመሃር፡ ነጢፍካ ስራሕ እተናዲ፡ ምስ ኣሕዋት ውላድካ ዕረፍቲ ወላዲ ዝወሰድካ እንተ ኾይንካ፡ ውላድካ ቦታ ትርፊ-ግዜ፡ ኪረክብ ይኽእል’ዩ።

ቦታ ምደባ ቤት ትምህርቲ ክትሓትት ከለኻ ኢኻ ቦታ ትርፊ-ግዜ እትሓትት። ልክዕ ከም መዋእለ-ህጻናት፡ ንናይ ውላድካ ንጥፈት ትርፊ-ግዜ ክፍሊት ትኸፍል። ንእትኸፍሎ መጠን ክፍሊት ዚውስን፡ እቲ እተእትዎ እቶትዩ፤ ግን ንሓደ ቈልዓ ዚኽፈል ዝለዓለ መጠን ክፍሊት ውሱን’ዩ።

ካብ ኮሙን ዚርከብ ደገፍን ሓገዝን

ኣብ ተነቃፊ ኵነታት ትርከብ እንተለኻ፡ እቲ ኮሙን ናይ ዝተፈላለዩ ደገፋት ዕድል ኪህበካ ይኽእል’ዩ። ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎትማሕበራዊ ጸገም ወይ ወልፊ ንዘሎዎም ሓገዙ የወፍየሎም። ስነ-ኣእምሮኣዊ ምግደራ ንዘሎዎም’ውን ከይተረፈ ደገፍን ኣገልግሎትን ይህቡ።

ንዓመጽ ንዝተቓልዑ ዚወሃብ ሓገዝ

ብናይ ቀረባ ኣዝማድካ ንዓመጽን ንምፍርራሕን እንተ ተቓሊዕካ፡ ወይ ገለ እትፈልጦ ዝተቓለዐ ሰብ እንተሎ ምስ ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ርክብ ግበር።

ዓመጽ ብቐረባ ኣዝማድካ ኪበሃል ከሎ ዝኾነ ቃንዛ ዘምጽእ፡ ዘፈራርሕ ወይ ክብሪ ዚደፍር ተግባር ማለት’ዩ፤ በዚ ኣገባብዚ ከኣ ሓደ ውልቀሰብ ብዘይ ድላዩ ሓደ ነገር ይገብር ወይ ልኡም ይኸውን። ዚበዝሕ እዋን ኣካላዊ፡ ጾታዊን ስነ-ኣእምሮኣውን ዓመጽ ዘጣመረ’ዩ። ንኣብነት፡- ምድፋእ፡ ጸጕሪ ምንጻይ፡ ግዱድ ጾታዊ ርክብ፡ ቀጥታዊ ወይ ዘይቀጥታዊ ምፍርራሕ፡ ፍርሒ ዚፈጥር ቈላሕታ ዓይኒ/ብቛንቋኣካል፡ ሓደ ሰብ ኣዝማዱ፡ ፈተውቱ ከይረክብ ምንጻል፡ ወይ ንውልቃዊ ንብረቱ ደይመደይ ኢልካ ምስባር ወይ ምብልሻው ኪኸውን ይኽእል። 

ናስ ስራሕ ሰዓታት ኣብ ዘብቅዓሉ ግዜ፡ ምስ ክፉት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ርክብ ክትገብር ትኽእል። ንዓመጽ ተቓሊዕካ እንተ ኾይንካ፡ ኣብ ክንድኡ ምስ ፖሊስ ኢኻ ርክብ ትገብር።

ስነ-ኣእምሮኣዊ ምግደራ ንዘሎዎም ውልቀሰባት ዚወሃብ ደገፍ
ስነ-ኣእምሮኣዊ ምግደራ እንተሎካ፡ ካብ ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ካብ ካልኦትን ዝተፈላለየ ዝዓይነቶም ደገፋት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት፡ ኣብ ማሕበረሰብ ምውህሃድ ገለ ዓይነት ስራሕ ምህላው ምስ ካልኦት ምሕዋስ ዕለታዊ ጕዳያት ምስላጥ  ከምኡ’ውን ቍጠባኻ/ገዛኻ ምእላይ ኪኸውን ይኽእል

 

ወልፊ ንዘሎዎምን ዘይግቡእ ኣጠቓቕማ ሳብስታንስ ንዘዘውትሩን ዚወሃብ ሓገዝ

እቲ ኮሙን ነባጽሕን ኣብ ዘይግቡእ ኣጠቓቕማ ሳብስታንስ ጸገም ንዘሎዎምን ሰባትን ዘገልግል መቐበሊ ኣሎዎ። ጸገም ዘይግቡእ ኣጠቓቕማ ሳብስታንስ ንዘሎዎም መንእሰያት’ውን መቐበሊ ኣሎ።

ቍጠባዊ ሓገዝ
ርእስኻን ስድራኻን ባዕልኻ ከተናብር ዘይትኽእል እንተ ኾይንካ፡ ብመልክዕ መናበሪ ሓገዝ ደገፍ ቍጠባ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። እቲ ሓገዝ ቅድሚ ምሃቡ መጽናዕቲ ይግበር፡ ንርእስኻን ንስድራቤትካን ከተናብር ዝከኣለካ ዝገበርካን ዘይገበርካን ንምርግጋጽ ከኣጠለባት ይመጸካ።


መንግስቲ’ዩ ዓመት-ዓመት ነቲ መጠን ሓገዝ ዘጽድቖ። እቲ ንሓደ ውልቀሰብ ዚወሃብ ድምር ገንዘብ ኣብ መላእ ሃገር ሓደ’ዩ፤ ንወጻእታት መግቢ፡ ክዳንን ሳእንን፡ ጸወታን ትርፊ-ግዜን፡ ሃለኽቲ ኣቝሑ፡ ጥዕናን ጽሬትን፡ መዓልታዊ ጋዜጣ፡ ቴለፎንን ክፍሊት ቲቪን ከኣ ኪሽፍን ኣለዎ። ንኻልእ መዓላ ማለት ከም ሕክምና፡ መድሃኒት፡ ክንክን ስኒ፡ መግዝኢ መነጸር ወዘተ ዚውዕል ሓገዝ ንምሕታት’ውን ኣኽእሎ ኣሎ።


ንመናበሪ ሓገዝ ዚምልከት ሕቶ እንተሎካ ወይ ሕቶ ጠለብ ከተእቱ ድላይ ኧንተሎካ ምስ መራኸቢ ማእከል ርክብ ትገብር። እቶም ኣብ መራኸቢ ማእከል ዘለዉ ፈጸምቲ ጕዳይ፡ ብዛዕባ ኵነታት ቍጠባኻ ሕቶታት የቕርቡልካ፤ ሓበሬታ ይህቡኻ፤ መሕተቲ ቅጥዕታት ከኣ ይልእኩልካ። ሕቶ ጠለብ ምሰእተኻ፡ ናይ ምብጻሕ ቈጸራ ይወሃበካ። ናይ ቤጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፡ ቍጠባዊ ክትረክብ ሕቶ ምስ ኣቕረብካ፡ እንተ ደንጐየ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ኪረኽቡኻ‘ዩ እቲ ድላዮም። ድሕሪቲ ምብጻሕ ውሳነ ነሕልፍ።

 

ደገፍ ወለዲ
ሶለንቱና ኮሙን ቈልዓ ተጠኒሱ ክሳዕ 18 ዓመት ዚመልእ፡ ወለዲ ግደ ወላድነቶም ኪኽእሉ ዕድል ደገፍ ይህብ። ከም ወላዲ መጠን፡ ውልቃዊ ደገፍ ክትረክብ ወይ ኣብ ጕጅለ ወለዲ ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ። ኵሉ ብናጻ’ዩ። ብተወሳኺ ኣብ ሶለንቱና ኮሙን፡ ኣብ ሓደ ገዛ፡ ማእከል ክንክን ቈልዑ፡ ክፉት መዋእለ-ህጻናትን ተሓጋጋዝን ዝሓዛ ሰለስተ ማእከላት ወለዲ ኣለዋ። ምስ መሕረስቲ’ውን ናይ ቀረባ ምትሕግጋዝ ኣሎ።

ደገፍ ንቘልዑ/መንእሰያት
ገለ ዘሻቕለካ ነገር እንተሎ፡ ንኣብነት ኣብ ስድራ ገለ ጸገም እንተ ተላዒሉ፡ ኣብ መቐበሊ ክሊኒክ ቈልዑን መንእሰያትን ቤጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ወይ ኣብ መቐበሊ ክሊኒክ መንእሰያት ደሃይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።

ኣብ መቐበሊ ክሊኒክ መንእሰያት፡ ንጾታ፡ ንመከላኸሊ ጥንሲ፡ ንምርመራ ሕማማት መውስቦ፡ ንህጹጽ መከላኸሊ ጥንሲ ከኒናን ኮንዶምን ዚምልከት ምኽሪ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።  እቲ መቐበሊ ክሊኒክ፡ ኣብ 22 ዓመት ዕድመን ትሕቲኡን ንዚርከቡ መንእሰያት ዚምልከት’ዩ። ኣብኡ፡ መሕረስቲ፡ ተሓጋገዝትን ሓካይምን ይሰርሑ። ናብዚ መቐበሊ ክሊኒክ ብናጻ ምብጻሕ ክትገብር ትኽእል፤ እቶም ሰራሕተኛታት ከኣ ግቡእ ስትረት ኣሎዎም።


እዘን ‘ሶክ ፎር ኡንጋ’ (Soc för ung) ተባሂለን ዚፍለጣ መርበባት ኢንተርነት፡ ናብኻትኩም ቈልዑን መንእሰያትን ዚምልከታ’የን። ካብ ቤ/ጽ ማሕበራዊ ኣገልግሎት እንታይ ዝዓይነቱ ደገፍ ክትረክብ ከም ትኽእል፡ ብኸመይ ከም ትረኽበና፡ ክትረኽበና ከለኻ እንታይ ከም ዚስዕብን ኣብኡ መግለጺ ንህብ።

ደገፍ ንምግዱራት፡ ንኣረጋውያንን ነዝማዶምን

ብዕድመ ዝደፋእካ፡ ምግደራ ዘሎካ፡ ወይ ተወሳኺ ደገፍ ንዘድልዮ ውልቀሰብ ዘመዱ እንተ ኾይንካ፡ መዓልታዊ መነባብሮኻ ንምቅላል፡ እቲ ኮሙን ዕድል ደገፉ ኪህበካ ይኽእል’ዩ።

ነቶም ደገፍ ዘድልየኩም

ኣገልግሎት ገዛ (ሄምሻንስት)
ኣብ ገዛእ ገዛኻ ምትእምማን ኪህልወካ ኣገዳሲ’ዩ። ብምኽንያት ምድፋእ ዕድመ፡ ሕማም ወይ ምግደራ መዓልታዊ ተግባራትካ ባዕልኻ ክትዓምም ዚጽግመካ እንተ ኾይኑ፡ ካብ  ኣገልግሎት ገዛ (ሄምሻንስት) ሓገዝን ደገፍን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ለይትን ቀትርን ውልቃዊ ክንክን ኪህልወካ፡ ንኣብነት ውልቃዊ ጽሬትካ ኣብ ምትግባርን ከምኡውን ክዳን ኣብ ምኽዳንን ምውጻእን ካብ ኣገልግሎት ገዛ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ። ጥዕና ኪህልወካን ቅሳነት ኪሓድረካን ምእንቲ፡ ኣብ ካልእ መዳይ ዘድሊ ነገር እንተሎ’ውን ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ። ንኣብነት ንጽሬት ገዛ፡ ንሕጽቦን ክዳን ምስትራርን፡ ናብ ማእከል ኣገልግሎት ጥዕና፡ ናብ ሓኪም ምኻድ፡ ኣስቤዛ ምግባር ወይ ጕዳይ ምስላጥ ዚምልከት ኪኸውን ይኽእል’ዩ። ባዕልኻ መግቢ ክትሰርሕ ዘይትኽእል እንተ ኾይንካ፡ ስልጣንያ መግቢ ንገዛኻ ኪመጸካ ይኽእል።

ሓለዋ ድሕነት
እቶም ከይወድቁ ዚሻቐሉ ወይ ህጹጽ ሕማም ከይለዓሎም ኣብ ዝይድ ዝበለ ሓደጋ ዚርከቡ፡ ሓለዋ ድሕነት ኪግበረሎም ኪሓቱ ይኽእሉ’ዮም።
 ሓለዋ ድሕነት፡ ኣብ ገዛኻ ዚተኣታቶ፡ መጕልሒ ድምጺ ዘሎዎ ቴለፎን ኮይኑ፡ ኣብ ክሳድካ ዚንጥልጠል ወይ ኣብ ኢድካ እትኣስሮ መጽቀጢ መጠንቀቕታ ኣሎዎ።   እቲ መጠንቀቕታ፡ ኣብ ዘይተሓስቡ ኵነታት ምስ ሰራሕተኛታት ክትራኸብ ዕድል ይህበካ። መጠንቀቕታ ክትሰድድ ከለኻ እቶም ሰራሕተኛታት ኪረኽቡኻ እንተ ዘይከኣሉ ናብ ገዛኻ ይመጹ።

ምምችቻእ ገዛ

ብምኽንያት ሕማም ወይ ምግደራ ገዛኻ ኪተኻኸል ጠለብ እንተሎካ፡ ገዛኻ ከም ጠለባትካ ንዓኻ ከምዚሰማማዕ ኮይኑ ተተኻኺሉ ኪህነጽ ሓገዝ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ኣገልግሎት መጓዓዝያ (ፈርድሻንስት)

ባዕልኻ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክትንቀሳቐስ ወይ ብህዝባዊ መጓዓዝያ ክትጐዓዝ ዚጽግመካ፡ ኣገልግሎት መጓዓዝያ (ፈርድሻንስት) ማለት ብታክሲ ወይ ዕብይ ብዝበለት ምችእቲ ማኪና ክትጐዓዝ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ምግደራ ንዘሎካ

ምግደራ እንተሎካ ዝተፈላለየ ዓይነት ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል። እቲ ኮሙን ኣብ ምጕዕዓዝ ዚሕግዘካ፡ ዘድሊ እንተ ኾይኑ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ሓበሬታታት ዚህበካን ዘርእየካን ሰብ ኪምዝዘልካ ይኽእል’ዩ።

ኣብ መዓልታዊ ዕማም ጽሬት፡ ኣብ ምምጋብ፡ ክዳንካ ኣብ ምኽዳንን ምውጻእን፡ ምስ ሰባት ርክብ ኣብ ምግባር ወይ ካልእ ኣብ መዓልታዊ መነባብሮኻ ዘድልየካ ሓገዝ ክትረክብ፡ ሓደ ውልቃዊ ተሓጋጋዚ ኪምደበልካ ይኽእል’ዩ።

ምግደራ እንተሎካ፡ እሞ ገዛኻ ኣለይመለይ ክትብል፡ ዝተፈላለዩ ዕማማት ከተሳልጥ ሓደ ፍሉይ ደገፍ ዘድልየካ እንተ ኾይኑ፡ ብመልክዕ ሓገዝ ገዛ ደገፍ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።


እቲ ኮሙን፡ ምግደራ ንዘሎዎም ውልቀሰባት፡ ከም ምሸታዊ ሳዕስዒት ኣብ ኣሬና ሳተሊተን፡ ውድድር ሙዚቃ ወይ ሙሲክካፈ (musikcafé) ዝኣመሰሉ ማሕበራውያን ንጥፈታት የዳሉ’ዩ።

መዓልታዊ ንጥፈት

ትምህርቲ እንተ ወዲእካ፡ እሞ ብምኽንያት ዘሎካ ምግደራ ስራሕ ክትረክብ ዘይትኽእል እንተ ኾይንካ፡ ዕድል መዓልታዊ ንጥፈት ኪወሃበካ ይኽእል’ዩ። መዓልታዊ ንጥፈት ሓደ ዓይነት ቦታ ስራሕ’ዩ። እቲ ንጥፈታት ከከምቲ ዝመረጽካዮ ቦታ ስራሕ ይፈላለ። ናይዚ ዕላማ ከኣ፡ ቍምነገር ዘሎዎ፡ ቀትሪ ዚግበር ነገር ንኺህልወካ’ዩ።

ምግደራ ንዘሎካ ዚበቅዕ ገዛ

ብዙሕ ሓገዝ ዘድልየካ እንተ ኾይኑ፡ ምናልባት ምስ ስድራኻ ከይትነብር ትኽእል ትኸውን። እሞ ከምኡ እንተ ኾይኑ፡ ኪሕግዙኻ ዚኽእሉ ሰራሕተኛታት ዚርከቡሉ ገዛ ክትሓትት ትኽእል። ከተዕርፍ ወይ ንፋስ ኪቕየረልካ፡ኣብ ሓደ ደጋፊ ስድራ (stödfamilj)፡ ኣብ ናይ ሓጺር እዋን ገዛ (korttidshem) ወይ ኣብ ሓደ መዓስከር፡  ንግዜኡ ክትጸንሕ’ውን ክትሓትት ትኽእል። 

መራኸቢ ሰብ (ኮንታክትፐርሹን)
ሓደ መራኸቢ ሰብ፡ ከም ዓርክኻ፡ ከም መዛረቢ ሰብን መሰነይታን ኮይኑ ይሰርሕ። ንኣብነት ብሓደ ኮይንኩም ቡን ክትሰትዩ ወይ ሲነማ ክትኣትዉ ትኽእሉ።  እቲ መራኸቢ ሰብ፡ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ምኽርን ደገፍን ኪህበካ ኪኽእል ኣለዎ።

ብዕድመ ንዝደፋእካ

ንጥፈት ቀትሪ
ንጥፈት ቀትሪ ኪበሃል ከሎ፡ ካብቲ ኮሙን ብቐትሪ ሓገዝ ረኺብካ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሓባር ንጥፈታት ክትሳተፍ ምኽኣል ማለት’ዩ። እዚ ዕድል ዚወሃብ፡ ብዕድመ ስለ ዝደፋእካ ዚስዕብ ምግደራ ወይ ሕማም ረሲዕነት ዘሎካ ኣብ ገዛኻ ብቐጻሊ ክትቅመጥ ንምቅላልን፡ ምስ ካልኦት ርክብ ንኽህልወካን’ዩ። ንጥፈት ቀትሪ፡ ነቶም ኣብ ገዝኦም ንመቕርቦም ዚከናኸኑ ድኻሞም ንምቅላል’ውን ከም ዕድል ይወሃብ’ዩ። ናይቲ ተሳትፎ መጠን ከከም ብቕዓት፡ ከከም ጠለብን ድላይን ይተኻኸል።

 

ንጥፈታት ንኣረጋውያን

ነቶም ብዕድመ ዝደፋእኩም እሞ ኣብ ሶለንቱና ንጡፍ ህይወት ከተሕልፉ እትደልዩ ዚበቕዑ ብዙሓት ንጥፈታት ይዳለዉ’ዮም። ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ www.solom.se ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

መጋበርያታት

ኣብ 65 ዓመት ዕድመ ወይ ልዕለኡ ዝበጻሕካ እንተ ኾይንካ፡ እሞ ክትንቀሳቐስ ዚጽግመካ እንተ ኾይኑ፡ ካብቲ ኮሙን ዝተፈላለዩ ከም መደገፊ ሮላቶርን ዓረብያን ዝኣመሰሉ መጋበርያታት ክትልቃሕ ትኽእል ኢኻ።

ገዛውቲ ንኣረጋውያን

ኣብ ገዛኻ ክትቅመጥ ዘይትኽእል እንተ ኾይንካ፡ ናብ ካልእ መንበሪ ገዛ ክትግዕዝ ናይ ምሕታት ዕድል ኣሎ። ከከምቲ ዘድልየካ ደገፍን ሓገዝን፡ ዝተፈላለዩ ዝዓይነቶም ገዛውቲ ኣረጋውያን ኣለዉ። ብተወሳኺ እዞም ገዛውቲ፡ ወይ ናይ ሓጺር ግዜ ወይ ናይ ነዊሕ ግዜ ኮይኖም ንሕማም ረሲዕነት ዚሰማምዑ ኪኾኑ ይኽእሉ።

 

መዓልታዊ መነባብሮኡ ባዕሉ ኪከታተል ንዘይክእል ሰብ ዘመዱ ዝኾንካ

ብምኽንያት ዕድመ ምድፋእ፡ ብምኽንያት ኣካላዊ ወይ ስነኣእምሮኣዊ ሕማም፡ብምኽንያት ሕማቕ ወልፊ ወይ ምግደራ፡ መዓልታዊ መነባብሮኡ ባዕሉ ኪከታተል ንዘይክእል ዘመድካ እትሕግዝ ዚወሃብ ደገፍ ዘመድ ኣሎ። ደገፍ ዘመድ፡ ብውሑዱ ከም ምኽሪ ምሃብ፡ መምርሒ ምሃብ፡ ዝርርባዊ ደገፍ፡ ጕጅለታት ኣዝማድ፡ ኣስተምህሮታትን ዝኣመሰሉ የዳሉ፤ ንሕማም ረሲዕነት ንዘሎኩም ብተወሳኺ ደገፍ ይህብ፤ ከማኻ ኣብ ተመሳሳሊ ኵነታት ምስ ዚርከቡ ካልኦት ኣዝማድ ክትራኸብ ከኣ ዕድል ይህበካ።  እቲ እትሕግዞ ሰብ፡ ኣባል ስድራ፡ ዓርኪ ወይ ጐረቤት ኪኸውን ይኽእል። ዘመድ ምዃንካ እትመዝን ንስኻ ባዕልኻ ኢኻ።ነ

ከም ዘመድ መጠን ደገፍ ዘድልየካ እንተ ኾይኑ፡ ምስ ኮሙን ርክብ ግበር።

ባህልን ትርፊ-ግዜን

ነቶም ስፖርት፡ ባህልን በረኻን እትፈትዉ ዚበቅዕ ኣብ ሶለንቱና ብዙሕ ነገራት ኣሎ።

ኣባል ማሕበር ኵን!

ኣብ ሽወደን ትርፊ-ግዜ ኣገዳሲዩ፡ ብዙሓት ሰባት ከኣ፡ ካብ ትምህርቲ ወይ ስራሕ ናጻ ኣብ ዚኾኑሉ እዋን ኣብ ስፖርት ወይ ኣብ ኣገዳሲ ንጥፈት ትርፊ-ግዜ ይሳተፉ። ኣብዚ ሃገር ሓድሽ ብምዃንካ፡ ከማኻ ተመሳሳሊ ተገዳስነት ምስ ዘሎዎም ውልቀሰባት ኣብ ሓደ ማሕበር ኣባል ምዃን፡ ኣዕሩኽ ንምርካብን ቋንቋ ሽወደንኛ ንምምሃርን ክትጥቀመሉ እትኽእል ሓደ ኣገባብ ኪኸውን ይኽእል’ዩ።

ስፖርትን ምንቅስቓስን

ብዙሓት ቈልዑ ኣብ ማሕበራት ስፖርት ይለማመዱ። ኣብዚ፡ ን33 ዝተፈላለዩ ዓይነታት ስፖርት ዕድል ዚህባ 64 ማሕበራት ስፖርት ኣለዋ።

ኣብ ሓያለ ቦታታት፡ ኣብ ደገ ዚግበር ጂምናስቲክ፡ መጕየዪ፡ ከምኡ’ውን ንኵዕሶ ሰኪዔት፡ ባንዲ ውሽጢ ገዛን ኵዕሶ እግርን ዚኸውን ቦታታት ስፖርት ኣሎ። ኣብቲ ትካል ስፖርት ሶለንቱናቫለን (Sollentunavallen)፡ ሓደ ጽቡቕ ናይ ስኬትቦርድ ፓርክን ሸተት መበሊ በረድን ኣሎ።

ቤት ሓምበሳ

ቤት ሓምበሳ ሶለንቱና፡ 25 ሜተር ዝንውሓቱ መሐምበስን፡ ሓደ ንእስ ዝበለ መሐምበሲ ቈልዑን ኣሎዎ። ኣብ ቤት ሓምበሳ ንውልቅኻ ክትኣቱ፡ 12 ዓመት ዕድመ ዝበጻሕካን 200 ሜተር ሓምቢስካ እትኽእልን ክትከውን ኣለካ። ኵሉ ሰብ ጽፉፍን ዘተኣማምንን ግዜ ሓምበሳ ኩህልዎ፡ ካልኦት ኪሕሰበሎም ዘለዎ ነገራት ኣለዉ። ቅድሚ ናብቲ ቤት ሓምበሳ ምምጻእካ፡ ነቶም ዘለዉ ሕግታት [länk] ሓምበሳ ኣንብቦም።

ቤት ንባብ ሶለንቱና

ኣብዚ ቤት ንባብ ብልዕሊ 20 ቋንቋታት ዝተዳለዉ መጻሕፍቲ ኣለዉ። ከም ሓድሽ ዝመጸ ወረቐት መንነት ዘይብሉ ውልቀሰብ መጠን፡ ግዜያዊ ካርድ ቤት ንባብ ክትወሃብ ትኽእል ኢኻ ኣብታ ‘ጋሻ ኣብ ሽወደን’ እትጽዋዕ ክፍሊ (Ny i Sverige-rummet) መጻሕፍቲ፡ ኮርሳት ቋንቋ፡ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝተዳለዉ ጋዜጣታት፡ ሓንቲ ናይ ወጻኢ ሃገር ጋዜጣታት ከተንብበላ እትኽእል ኮምፕዩተርን ኣለዉ። ኣብኡ፡ ብውሑዱ ካብ ቤተክርስትያን ሽወደንን ካብ ቀይሕ መስቀልን ብዚመጹ ወለንተኛታት ዚወሃብ ስፕሮክካፈን (språkcafé) ምኽርን ኣሎ። 

ቤት ትምህርቲ ባህሊ ንመንእሰያትን ቈልዑን

ቤት ትምህርቲ ባህሊ ሶለንቱና (Sollentuna kulturskola)፡ ኣብ መንጎ 3-21 ዓመት ዕድመ ንዚርከቡ ቘልዑን መንእሰያትን፡ ኣብ መዳያት ሙዚቃ፡ ሳዕስዒት፡ ትያትርን ድርሰትን ዕድል ትምህርቲ ይህብ። እቶም ዚወሃቡ ኮርሳት፡ ካብ 500-1 100 ክሮኖር ንመንፈቕ ዚግመት ዋጋ ኣሎዎም። ቊጠባዊ  ሓገዝ ንዚወስዱ ስድራታት ዚወሃብ ደገፍ ኣሎ።

መራኸቢ ቦታታት ንመንእሰያት

ሓያለ ካብተን ኣብያተ ትምህርቲ ናይቲ ኮሙን፡ ምሸት ዚኽፈታ ማእከላት ትርፊ-ግዜ ኣለዋ። ብዘይካዚ፡ እተን ኣሬና ሳተሊተን (Arena Satelliten) ተባሂላ እትፍለጥ ዛ መንእሰያትን፡ እታ ኣብ ጐደና ማልምቬገን ዘላ ኖርዝሳይድን  ኣለዋ።

ኣብ ጫካ ተዛወር!

ኣብ ሽወደን፡ ኣብ በረኻታትን ብሰብ ኣብ ዚውነን መሬትን ብናጻ ክትንቀሳቐስ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ሶለንቱና፡ ብናጻ ክትከዶም ትኽእል ሰፋሕቲ በረኻታት ኣለዉ። ኣብ በረኻ ያርቫፌልተት፡ ከብቲ፡ ኣፍራስ፡ ሓሰማታትን ኣባጊዕን ዚርከቡሉ ደምበ ኣሎ። ብዕንጸይቲ ስጋ ዚጥበሰሉ ቦታ’ውን ኣሎ።