Till navigation Till innehåll (s)

Nationella minoriteter 

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska skydda Sveriges fem nationella minoriteter. Dessa är judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer.

Minoritetslagen ska stärka de nationella minoriteternas rätt till inflytande. Den ska även främja de fem minoritetsspråken. Dessa är:

  • jiddisch
  • romani chib
  • samiska
  • finska
  • meänkieli

Information om lagen om nationella minoriteter på länsstyrelsens webbplats

Ska ge skydd och stöd åt nationella minoriteter

Målet för regeringens minoritetspolitik är att ge skydd åt de nationella minoriteterna. Målet är även att stödja de historiska minoritetsspråken så att de kan hållas levande. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Lagändringar från den 1 januari 2019

Från den 1 januari 2019 trädde ändringar i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Ändringarna förstärker rättigheterna för urfolket samerna och de övriga nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar samt minoritetsspråken jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Vid årsskiftet trädde även ändringar i skollagen (2010:800) i kraft vad gäller förskola på nationella minoritetsspråk samt ändringar i socialtjänstlagen (2001:453) gällande personal med kunskaper i minoritetsspråken.

Vad har kommunen för ansvar?

Kommunen har ansvar för att du som tillhör en nationell minoritet får information om din rätt att använda ditt minoritetsspråk. Kommunen ska även stärka dina möjligheter till inflytande.

Information om lagen finns på olika språk hos Språkrådet