Till navigation Till innehåll (s)

Information om Sollentuna på lätt svenska

Välkommen till Sollentuna kommun! Här finns information på lätt svenska om vad Sollentuna kommun är, vad kommunen ansvarar för och kan hjälpa till med.

Kontakta kommunen

Om du vill kontakta kommunen ska du i första hand vända dig till kontaktcenter. Kontaktcenter är kommunens kundtjänst. Där arbetar många kunniga personer som kan allt om kommunens alla områden.

Kontaktcenter kan hjälpa dig med:

 • Ansöka till skola och förskola
 • Söka svenskundervisning (SFI)
 • Få information om fritidsaktiviteter
 • Få information om den hjälp kommunen erbjuder äldre och andra personer i behov av särskilt stöd
 • Ansöka om försörjningsstöd
 • Få information om tolkstöd

Kontaktcenter svarar på frågor via mejl, i telefon och i sociala medier. Du kan också besöka kontaktcenter. Hit kan du komma med alla dina ärenden och frågor. Du kan använda besöksdatorerna för att till exempel ansöka om plats i barnomsorgen eller använda någon av kommunens andra e-tjänster. Om du vill kan du få hjälp att använda e-tjänsten.

Du kan ringa kontaktcenter på telefon 08 579 210 00. Du kan besöka kontaktcenter på biblioteket vid Aniaraplatsen i Sollentuna centrum. Du kan också mejla eller gå in på facebook.com/sollentunakommunkontaktcenter@sollentuna.se

Facebook Sollentuna Kommun

Alla som arbetar på kontaktcenter talar både svenska och engelska.

Lära sig svenska

Sfi, kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, är en grundläggande utbildning i svenska språket. Sfi är för dig som inte har svenska som modersmål. Du lär dig att tala, läsa och skriva på svenska. Du får lära dig hur det svenska samhället fungerar, om arbetslivet i Sverige och svensk kultur. Efter avslutad kurs får du betyg. All undervisning är gratis.

Du har rätt till sfi-studier inom vuxenutbildningen i Sollentuna: 

 • Från och med 1 juli det år du fyller 16 år
 • Om du har personnummer och är folkbokförd i Sollentuna kommun
 • Om du saknar grundläggande kunskaper i svenska

Är du 16-19 år och saknar en avslutad utländsk gymnasieutbildning? Då ska du vända dig till Rudbecksskolan i Sollentuna. Där har du rätt till undervisning.

Tolkhjälp

I vissa fall kan du ha rätt till tolk eller hjälp att översätta vi kontakt med kommunens myndigheter.

Det kan till exempel vara när

 • Du inte kan svenska
 • Du har svårt att se
 • Du har svårt att höra
 • Du har svårt att  tala

Kontaktcenter kan ge information om tolkhjälp och om hur man beställer tolk.

Vad är Sollentuna kommun?

Sverige är uppdelat i 290 kommuner och Sollentuna kommun är en av dem. I varje kommun finns folkvalda representanter, politiker i kommunfullmäktige. Politikerna beslutar om kommunens frågor. Kommunstyrelsen leder verksamheten.

Kommunfullmäktige utser även personer till de olika nämnderna i kommunen.  Under nämnder och styrelser finns kontor och förvaltningar med anställda tjänstepersoner. De verkställer politikernas beslut och sköter det dagliga arbetet i kommunens verksamheter. Tjänstepersoner är inte politiskt tillsatta.

Vart fjärde år, när det är allmänna val, väljer de som bor i Sollentuna vilka politiker som ska styra kommunen. Antalet röster avgör hur platserna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra nämnder fördelas mellan partierna.

Du har rätt att rösta i kommunalvalet om du:

 • är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare på Island eller i Norge och är folkbokförd i kommunen
 • är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan. Du ska ha varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen. Du är folkbokförd i kommunen.

Alla som bor i kommunen betalar kommunalskatt varje månad. Skatten, tillsammans med avgifter och bidrag från staten, betalar för kommunens verksamheter och de tjänster kommunen erbjuder.

Kommunens arbete och ansvar

Kommunen är viktig för att utveckla samhället och de tjänster och den service som invånarna möter i sin vardag.

Kommunen har ansvar för att det finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. Den ansvarar också för kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst. Kommunen ska ge omsorg för äldre och för personer med funktionshinder.

Kommunen ska planera för nya byggen och se till att det finns bostäder. Den ska se till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, att det är rent och att människor kan slänga sina sopor.

Kommunen ansvarar för räddningstjänst (brandkår) och ser till att det finns vatten och avlopp till alla bostäder. Kommunen ska ha bibliotek, där invånarna gratis kan låna böcker och tidningar.

Alla andra saker kommunen gör är frivilliga. Till exempel hjälper kommunen till så att det finns idrottsplatser, badhus, kulturskola, museum och mycket mer. Allt för att de som bor i kommunen ska trivas och må bra.

Sollentunas skolor och förskolor

För barn upp till 6 år erbjuder kommunen förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem och öppen förskola. För äldre barn finns grundskola och gymnasieskola.

Förskola

Förskola är en pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-6 år. Förskolan lägger grunden för lärandet i grundskolan och resten av livet. Här ska barnen få möjlighet att lära och utvecklas. De får leka, skapa och utforska - på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att ge barnen omsorg och trygghet är en viktig uppgift för förskolan.

Förskolan har öppet hela året. Barnet har rätt att vara där 10-12 timmar per dag. Hur lång tid barnet är på förskolan beror på hur mycket föräldrarna arbetar eller studerar och vad barnet behöver. Barn som söker asyl har rätt till förskola på samma villkor som andra barn i Sollentuna.

Du anmäler ditt barn till en plats i barnomsorgen via e-tjänsten på kommunens webbplats. Du kan köa till högst fem olika platser samtidigt. Kötiden för ditt barn räknas från det datum då ansökan kommit in. Du kan ställa barnet i kö tidigast när det är tre månader gammalt. Varje förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem sköter sin egen kö. De kontaktar dig när det finns plats.

E-tjänst för plats i barnomsorgen

Pedagogisk omsorg/familjedaghem

Pedagogisk omsorg/familjedaghem är en pedagogisk verksamhet hemma hos en barnvårdare. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och förbereda barnen för skolan.

Avgift

Du betalar en avgift för ditt barn i förskola eller pedagogisk omsorg/familjedaghem. Hur mycket du betalar beror på hur mycket du tjänar eller får i stöd.

Öppen förskola

Den öppna förskolan är till för dig som är hemma med små barn. Det kostar inget och du behöver inte anmäla barnet i förväg. På öppna förskolan får du och ditt barn vara med i pedagogisk gruppverksamhet. Barnen får också leka själva eller i grupp. De vuxna får möjlighet till kontakt och gemenskap. Du är alltid med ditt barn på öppna förskolan och kan inte lämna barnet där.

Grundskola

De flesta barn i Sverige och i Sollentuna börjar i årskurs 1 på höstterminen det år de fyller 7 år. De går i skolan till och med vårterminen i årskurs 9. Det är också möjligt att låta barnen börja det år de fyller 6 och vid särskilda skäl vid 8 år. 

Grundskolan är obligatorisk och gratis. Det kostar oftast inget att få läromedel, skolmåltider, skolhälsovård och skolskjuts.

Att grundskolan är obligatorisk betyder att barnen har rätt till utbildning och att de måste gå i skolan. Som barnets vårdnadshavare måste du se till att barnet går till skolan och är med på lektionerna.

I Sollentuna finns ungefär 30 grundskolor, som drivs av kommunen eller av privata företag. Vissa skolor har inriktningar på speciella ämnen, till exempel musik eller matematik.

Ibland behöver en elev mer stöd i skolan än vanligt. Då kan skolan anpassa den vanliga undervisningen eller göra en större insats. Det finns till exempel grundsärskola, som är en särskild skola för elever som har en utvecklingsstörning eller bestående hjärnskada.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan är gratis och frivillig. Elever går på gymnasiet när det slutat grundskolan. Du får söka till gymnasiet till och med det år du fyller 19 år.

I Sollentuna finns den kommunala gymnasieskolan Rudbeck och fem fristående gymnasieskolor. De fristående gymnasieskolorna har privata företag som ägare. 

När du söker till gymnasiet kan du välja mellan många olika program och inriktningar. Det finns program som förbereder dig för vidare utbildning på universitet och högskolor, och program som lär dig ett yrke. Inom yrkesprogrammen finns möjlighet att gå lärlingsutbildning. 

Att söka skolplats

Du söker skolplats via en e-tjänst på kommunens webbplats. Här hittar du också en film på olika språk om hur du söker skolplats. Kommunens kontaktcenter kan hjälpa dig med din ansökan.

E-tjänst för skolplats

I januari och februari söker du plats till nästa hösttermin.

I mars eller april får du ett brev med meddelande om vilken skola ditt barn har fått en placering på. Skolplaceringen måste bekräftas av samtliga vårdnadshavare. Information om hur du gör detta följer med brevet.

När du ansöker om skolplats kan du också ansöka om att ditt barn ska få undervisning i det språk ni talar hemma.

Fritidshem

Fritidshem finns för barn upp till 12 år som går förskoleklass eller grundskola. Fritidshem är öppna på eftermiddagen efter den vanliga skolan. På fritidshemmet får barnen hitta på saker som hjälper dem att utvecklas och lära sig saker. Samtidigt får barnen en meningsfull fritid och social gemenskap.

Barn som är folkbokförda i Sollentuna kommun och asylsökande barn som bor i kommunen kan få plats på fritidshem. Ditt barn kan få plats om du arbetar eller studerar på minst halvtid. Barnet kan också få plats om du aktivt söker arbete eller om du är föräldraledig med barnets syskon.

Du söker en fritidshemsplats samtidigt som du söker skolplats. På samma sätt som i förskolan får du betala för ditt barn i fritidsverksamheten. Hur mycket du betalar beror på din inkomst, men det finns en maxavgift per barn.

Stöd och hjälp från kommunen

Om du behöver hjälp eller stöd kan kommunen ge dig det. Socialtjänsten hjälper personer med sociala problem eller missbruk. De ger även stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Här hittar du viktiga telefonnummer om du behöver hjälp.

Hjälp för dig som är utsatt för våld

Kontakta socialtjänsten om du är utsatt för hot eller våld eller känner någon som är utsatt.

Med våld i nära relation menas varje handling mot dig som gör ont, skrämmer eller kränker dig. Handlingarna kanske får dig att göra något mot din vilja eller att bli passiv. Våld i nära relation är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld. Det kan exempelvis vara att man blir knuffad, dragen i håret eller blir tvingad till sexuella handlingar. Det kan också vara direkta eller indirekta hot eller hån eller blickar och kroppsuttryck som skapar rädsla. Eller så kan det vara isolering som hindrar en person att få träffa släkt eller vänner. Det kan också vara att någon slår sönder eller förstör dina  personliga tillhörigheter med avsikt.

Utanför kontorstid kan du kontakta socialjouren. Om våldet  pågår just nu ska du ringa 112 så att polisen kan komma och hjälpa dig

Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning

Om du har en psykisk funktionsnedsättning kan du söka olika former av stöd från socialtjänsten och andra. Du kan till exempel få stöd för att komma ut,  få något att göra och att umgås med andra. Du kan få stöd i att sköta vardagliga ärenden och att sköta din ekonomi eller din bostad.

Stöd vid missbruk och beroende

Kommunen har en mottagning för vuxna missbrukare. Det finns även en mottagning för ungdomar med missbruksproblem.

Anhörigstöd

Ger du mycket stöd och hjälp till en familjemedlem eller nära vän? Då finns det stöd att få för dig. 

Du kan få stöd om du är anhörig som ger stöd och hjälp till en person som är:

 • äldre
 • demenssjuk
 • har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
 • långvarigt sjuk
 • har missbruksproblem

Anhörigstöd i Sollentuna

Ekonomiskt bistånd

Om du inte själv kan försörja dig och din familj genom egen inkomst eller på annat sätt kan du ansöka om ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Innan biståndet beviljas gör  det en utredning. Det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning.

Regeringen bestämmer varje år hur högt biståndet ska vara. Beloppet per person är samma i hela landet. Det  ska räcka till livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien, dagstidning och telefon. Det är möjligt att ansöka om bistånd även till annat, som läkarvård, medicin, tandvård, glasögon med mera.

Om du har frågor om försörjningsstöd eller om du vill ansöka kontaktar du kontaktcenter. Handläggarna på kontaktcenter ställer frågor om din ekonomi, ger dig information och skickar ansökningshandlingar till dig. När du har skickat in din ansökan får du en tid för besök. Socialtjänsten försöker träffa dig senast två veckor efter det att du lämnat in ansökan om ekonomiskt stöd. Efter besöket fattar vi beslut.

Föräldrastöd

Sollentuna kommun erbjuder stöd till föräldrar från graviditeten tills barnet går ut grundskolan.  Du kan som förälder få stöd själv eller i en föräldragrupp. Allt är gratis. I Sollentuna finns tre familjecentraler med barnavårdscentral, öppen förskola och kurator i samma lokal. Man har också nära samarbete med barnmorskor.

Stöd till dig som är barn eller ung

Är du orolig över något, till exempel problem i familjen? Då kan du alltid kontakta socialkontorets mottagning för barn och unga eller ungdomsmottagningen.

På Ungdomsmottagningen kan du som är ung få råd om sexualitet och preventivmedel. Du kan göra graviditetstest, testa dig mot könssjukdomar, få akut p-piller och hämta kondomer. Mottagningen vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till och med 22 år. Där arbetar barnmorskor, kuratorer, och läkare. Det är gratis för dig att besöka mottagningen och personalen har tystnadsplikt.

Sollentuna ungdomsmottagning

Webbsidorna "Soc för unga" vänder sig till dig som är barn eller ungdom. Här förklarar vi vilken hjälp du kan få av socialtjänsten. Du får också veta hur du kontaktar oss och vad som händer när du kontaktar oss.

Webbsidorna "Soc för unga"

Stöd till funktionsnedsatta, äldre och anhöriga

Är du äldre, har en funktionsnedsättning eller är anhörig till någon med behov av extra stöd? Då kan kommunen erbjuda hjälp för att underlätta i din vardag.

Hemtjänst

Det är viktigt att vara trygg i sitt hem. Om du har svårt att klara de vardagliga sysslorna själv på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning kan du få hjälp. Då kan hemtjänsten ge dig  hjälp och stöd i hemmet. Du kan få hjälp med personlig omvårdnad dygnet runt. Du kan till exempel få hjälp att sköta din personliga hygien samt att klä av dig och klä på dig. Du kan också få hjälp med annat som behövs för att du ska må bra och känna dig trygg. Det kan till exempel vara att städa och snygga upp hemma eller att tvätta och stryka. Det kan också vara att få  hjälp att komma till vårdcentral, läkare eller aktiviteter, att handla eller utföra ärenden. Om du inte kan laga mat själv kan du få matlåda levererad hem.

Trygghetslarm

Du som oroar dig för att ramla eller har stor risk att drabbas av akut sjukdom kan ansöka om trygghetslarm. Trygghetslarmet är en högtalartelefon som kopplas in i din bostad. Den har en tillhörande larmknapp som du hänger runt halsen eller bär runt handleden. Larmet gör det möjligt för dig att få kontakt med personal om något händer. 

Bostadsanpassning

Om du behöver göra om hemma för att du är sjuk eller har en funktionsnedsättning kan du ansöka om bidrag för att bygga om bostaden. Då kan bostaden anpassas till det du behöver.  

Färdtjänst

Du som har stora svårigheter att själv ta dig till olika platser och resa med kollektivtrafik kan söka färdtjänst. Då får du skjuts av en taxibil eller en större, specialanpassad bil.

För dig med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du få hjälp av olika slag. Kommunen kan ordna att en person hjälper dig att transportera dig och visa dig vägen i kollektivtrafiken om det behövs.

Du kan även få hjälp av en personlig assistent. Assistenten kan hjälpa dig att sköta din personliga hygien eller att äta och att klä av och på dig. Assistenten kan också hjälpa dig att kommunicera med andra,  eller med andra saker som du behöver hjälp med.

Om du har en funktionsnedsättning och behöver hjälp för att sköta ditt hem eller komma igång med olika sysslor kan du få hjälp. Den typen av hjälp kallas boendestöd.

Kommunen ordnar även sociala aktiviteter för personer med funktionsnedsättning, till exempel danskvällar på Arena Satelliten, en musiktävling eller ett musikcafé.

Daglig verksamhet

Om du har en funktionsnedsättning och inte kan få ett arbete kan du få vara med på daglig verksamhet. Du måste ha slutat skolan. Daglig verksamhet är en typ av arbetsplats. Aktiviteterna är olika på olika verksamheter som du kan välja. Syftet är att du ska ha något meningsfullt att göra på dagarna.

Boende för dig med funktionsnedsättning

Om du behöver mycket hjälp kan du kanske inte bo med din familj. Då kan du ansöka om en bostad där det finns personal som kan hjälpa dig. Du kan också ansöka om att ibland få vara hos en stödfamilj, på ett korttidshem eller på ett läger. Där kan du få återhämtning eller miljöombyte.

Kontaktperson

En kontaktperson fungerar som en vän. Det är någon att prata och umgås med. Ni kan till exempel fika och gå på bio. Kontaktpersonen ska också kunna ge dig råd och stöd i vardagssituationer.

För dig som är äldre

Dagverksamhet

Dagverksamhet betyder att man får stöd av kommunen dagtid. Man får vara med på olika gemensamma aktiviteter för äldre personer som har funktionsnedsättning och personer med demenssjukdomar. Det gör det lättare för dig att bo kvar hemma samt att ha kontakter med andra. Dagverksamhet kan också erbjudas som avlastning för personer som vårdar en nära anhörig hemma. Hur mycket man får vara på dagverksamhet beror på hur mycket man behöver och vill.

Aktiviteter för äldre

Det anordnas många aktiviteter för de som är äldre och vill ha en aktiv fritid i Sollentuna. Du kan hitta mer information på: 

www.solom.se

Hjälpmedel

Du som är 65 år eller äldre och har svårt att röra dig kan få låna olika hjälpmedel av kommunen. Det kan till exempel vara en rollator eller rullstol. 

Boende för äldre

Om du inte kan bo kvar hemma kan du ansöka om att flytta till ett annat boende. Det finns olika typer av äldreboenden beroende på hur mycket stöd och hjälp du behöver i boendet. Dessutom kan boendena vara antingen korttids- eller långtidsboenden samt anpassade för personer med demens.

För dig som är anhörig till en person som inte klarar vardagen på egen hand

Anhörigstödet finns för dig som hjälper och stödjer en person som inte klarar vardagen på egen hand. Det kan till exempel bero på ålder, långvarig fysisk eller psykisk sjukdom, missbruk eller funktionsnedsättning. Anhörigstödet anordnar bland annat aktiviteter så som rådgivning och vägledning, stödsamtal, anhöriggrupper, föreläsningar och stöd för dig med demenssjukdom. Du kan få möjligheten att träffa andra anhöriga som befinner sig i samma situation som du.  Den du hjälper kan vara en familjemedlem, vän eller granne. Du avgör själv om du är anhörig.

Du kan få hjälp med avlösning i hemmet om du vårdar en anhörig hemma.

Kultur och fritid

I Sollentuna finns mycket för dig som tycker om sport, kultur och natur.

Gå med i en förening!

I Sverige är fritiden viktig. Många ägnar sig åt sport eller ett fritidsintresse när de inte är i skolan eller arbetar. Att gå med i en förening kan vara ett sätt för dig som är ny i landet att få vänner och lära dig svenska. I föreningen kan du träffa andra som har samma intresse som du.

Sport och motion

Många barn tränar tillsammans i idrottsföreningar. Här finns 64 föreningar som erbjuder 33 olika sporter.

På flera platser finns utegym, motionsspår och små idrottsplatser för basket, innebandy och fotboll. En fin skateboardpark och is att åka skridskor på finns på idrottsanläggningen Sollentunavallen.

Simhall

Sollentuna simhall har en 25-meters bassäng och en liten barnbassäng. Du måste vara 12 år och kunna simma 200 meter för att besöka simhallen själv. För ett rent och säkert bad för alla, finns även andra saker att tänka på innan du kommer.

Läs gärna badreglerna innan du besöker simhallen

Sollentuna bibliotek

På biblioteket finns böcker på fler än 20 språk. Du som är nyanländ och saknar svensk ID-handling kan få ett tillfälligt bibliotekskort. I ”Ny i Sverige-rummet” finns böcker med språkkurser, tidningar på många olika språk. Här finns också en dator där du kan läsa utländska tidningar. Här sker även språkcaféer och rådgivning av volontärer från bland annat Svenska kyrkan och Röda korset.

Du kan läsa mer om biblioteken på deras webb

Kulturskola för barn och unga

Sollentuna kulturskola undervisar barn och unga mellan 3 och 21 år i musik, dans, teater, bild och att skriva. Kurserna kostar 500-1 100 kronor per termin. Det finns bidrag att få för familjer som har ekonomiskt bistånd.

Mötesplatser för ungdomar

Flera av kommunens skolor har fritidsgårdar som är öppna på kvällstid. Utöver det finns det stora ungdomshuset Arena Satelliten och Northside på Malmvägen.

Gå ut i skogen!

I Sverige kan du röra dig fritt i naturen, även på mark som någon annan äger. I Sollentuna finns stora naturområden dit du är välkommen. På Järvafältet finns en gård med kor, hästar, grisar och får som du kan besöka. Här finns även grillplatser med ved.