Till navigation Till innehåll (s)

Ansök om bygglov för skylt 

När du vill sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom områden som omfattas av detaljplan krävs skyltlov.

Det är viktigt att skylten samspelar med byggnadens och omgivningens karaktär. Hänsyn måste tas till husets arkitektur och kulturhistoriska värde. Skyltens utformning, färg och form ska anpassas till byggnaden och gatumiljön. Skyltar ska placeras med hänsyn till byggnadens fasadindelning och får inte placeras på pilastrar, burspråk och andra viktiga fasaddetaljer.

Innan du sätter igång med att ta fram handlingar för din skylt rekommenderar vi dig att läsa igenom kommunens riktlinjer för skyltning.

Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommunDessa handlingar ska du bifoga din ansökan:

 • Situationsplan, skala 1:40
 • Fasadritning/fotomontage, skala 1:100
 • Ritning på skylten/ljusanordningen, skala 1:100
 • Beskrivning av material och eventuell ljusanordning
 • Förslag på kontrollplan 

Ansök om bygglov för skylt via e-tjänst - fungerar utan e-legitimationAnsök om bygglov för skylt via blankett

I vissa fall krävs inte bygglov för skylt

Vissa skyltar kräver inte bygglov. Undantagen gäller dock inte om skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Exempel på skyltar som inte kräver bygglov:

 • Skyltar inomhus, avsedda att läsas inuti byggnaden.
 • En skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter och inte är placerad i direkt närhet till en annan skylt.  För att veta om en skylt omfattas av detta undantag måste också skyltens area bestämmas. Hör av dig till kontaktcenter om du är osäker.
 • En skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor.
 • Högst två flaggor på fristående flaggstänger där flaggorna är högst två kvadratmeter.
 • En orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter.
 • Informationsskyltar och anslagstavlor enbart avsedda för information till allmänheten (inte reklam) exempelvis allmänna anslagstavlor, informationsskyltar vid elljusspår och liknande.
 • Mindre byggskylt
 • Skyltning utanför detaljplanelagt område, såvida inte områdesbestämmelser säger annat. Observera att väglagen reglerar skyltning i anslutning till vägområden.

Om du är osäker på vad som gäller för din planerade skylt, hör av dig till kommunens kontaktcenter.