Till navigation Till innehåll (s)

Tillstånd för att servera alkohol

Du behöver söka tillstånd för att sälja och servera alkohol. Både till allmänheten och till slutna sällskap. Det gäller spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.

Det finns fyra typer av tillstånd att söka:

 • Servering för allmänheten: tillfälligt eller stadigvarande.
 • Servering för slutet sällskap: tillfälligt eller stadigvarande.

Serveringstillstånd behövs inte om serveringen:

 • Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
 • Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
 • Äger rum i lokaler, där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.
 • Serveringstillstånd behövs inte heller i särskilda boenden, till exempel äldreboenden.

Du som erbjuder catering för slutna sällskap kan få stadigvarande serveringstillstånd om lokalerna där serveringen äger rum - för varje tillfälle - godkänts av kommunen.

Cateringverksamhet ska också ha eget kök för tillredning av mat för att få stadigvarande serveringstillstånd.

Kom ihåg att ansöka i god tid eftersom det är flera olika instanser som ska hinna yttra sig över din ansökan. Notera att du inte automatiskt får rätt till uteservering för att du har serveringstillstånd för uteservering. Uteservering kräver också tillstånd från markägaren.

Ansökan om serveringstillstånd 

Ansvarig serveringspersonal

I samband med ansökan om serveringstillstånd ska du även anmäla serveringsansvarig personal. Serveringsansvarig personal ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften och ha nödvändiga kunskaper om alkohollagstiftningen.

Anmälan om ansvarig serveringspersonal

Avgifter för ansökan

Vid ansökan till serveringstillstånd debiteras en avgift enligt kommunfullmäktiges beslut.

Avgifter för serveringstillstånd

Kurs för servering av alkohol

Sollentuna kommun har inte kurser i "Ansvarsfull Alkoholservering" i egen regi. Vi hänvisar till de utbildningar som Stockholms stad håller:

Kurser i Ansvarsfull Alkoholservering

Ny ägare söker nytt tillstånd

Om det sker förändringar i bolaget, exempelvis nya ägare eller ändrad bolagsform ska serveringstillståndet sökas på nytt. 

Checklista vid ansökan

Glöm inte att ange maximalt antal gäster och sittplatser. Ta kontakt med räddningstjänsten eller brandexpert för att få klargjort var gränsen går för din lokal.

För att din ansökan ska anses vara komplett behöver du lämna in ett antal olika dokument enligt följande.

 • Registreringsbevis (Bolagsverket). 
 • Uppgift om ägarförhållanden och verksamhetsinriktning. 
 • Dokument som gäller serveringsstället (restaurangen), hyreskontrakt eller arrendekontrakt. 
 • Om uteservering – dispositionsrätt (polisens tillstånd krävs om det är allmän mark). 
 • Ritning i A4-format. Serveringsytan, inklusive eventuell uteservering, ska vara markerad på ritningen. 
 • Beskrivning av brandskydd. 
 • Information om köksutrustning samt mat- och dryckesutbud. 
 • Meny och registrering av livsmedelshantering. 
 • Beskrivning av verksamhet, inriktning, målgrupp och eventuell underhållning/dans. 
 • Information om serveringsansvariga. 
 • Budget över uppskattad försäljning. 
 • Meritlista. 
 • Upplysningar om verksamhetens finansiering. 

Vanliga frågor och svar

Fråga 1: Vilka krav finns det på hur min uteservering får se ut?

Svar: För serveringstillstånd krävs bland annat att uteserveringen utgörs av en avgränsad yta som är överblickbar för personalen. Avgränsningen kan exempelvis ske med hjälp av staket, rep eller liknande. Den närmare utformningen bör du diskutera med markägaren och kommunens bygglovsenhet för att säkerställa att alla krav uppfylls.

Fråga 2: Vad betyder personlig och ekonomisk lämplighet?

Svar: För att kunna få tillstånd måste den som söker visa att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Den som söker ska ha en god personlig och ekonomisk skötsamhet, vara laglydig och uppfylla sina skyldigheter mot det allmänna.
Stor vikt läggs vid att den som söker ska kunna redovisa finansieringen av verksamheten på ett trovärdigt sätt. Den som söker ska dessutom avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen och andra föreskrifter som krävs för att utöva verksamheten.

Fråga 3: Hur fort får man tillståndet?

Svar: Kommunens handläggningstid från och med att ansökan är komplett är fyra månader. Du kan påverka handläggningstiden genom att lämna ett så komplett ansökningsmaterial som möjligt. Innan beslutet kan begär vi också in synpunkter från polismyndigheten, skatteverket, miljö- och hälsoskyddsnämnden, brandförsvaret, kronofogden och eventuellt andra kommuner.

Fråga 4: Jag har redan ett serveringstillstånd, men ska ändra öppettider. Vad ska jag göra?

Svar: Du som redan har ett serveringstillstånd kan göra ändringar i detta, exempelvis om du vill ändra öppettider, serveringsytans storlek eller liknande. Kontakta kommunens Kontaktcenter för mer information.