Till navigation Till innehåll (s)

Hygieniska verksamheter 

Alla verksamheter som innebär risk för blodsmitta ska anmälas till kommunen. Även bassängbad och solarier ska anmälas. Skönhetssalonger, spa och massage behöver inte anmälas. Lagen ställer krav på egenkontroll för hygieniska verksamheter.

Hudvårdsbehandlingar

Den 1 juli 2021 sker en ändring av anmälninsgplikten för yrkesmässig hygienisk behandling. Det innebär att från och med den 1 juli omfattar anmälningsplikten även stickande/skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Verksamheter med risk för blodsmitta omfattas sedan tidigare av anmälningsplikten. 

Verksamheter som blir anmälningspliktiga efter 1 juli 2021 är verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. Detta innebär att anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg som inte bedömts omfattas av anmälningsplikt tidigare på grund av att de inte ansetts kunna orsaka risk för blodburen smitta

Om du redan har en verksamhet som kan tänkas omfattas av denna förändring  behöver du anmäla din verksamhet till avdelningen för miljö- och hälsoskydd senast den 1 september 2021. Även du som avser att starta en sådan verksamhet behöver anmäla den. Är osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, kontakta Sollentuna kommuns kontaktcenter.

Du får starta din verksamhet tidigast sex veckor efter att anmälan har gjorts. Även ändringar av verksamhet ska anmälas. Om du inte anmäler i tid får du betala en miljösanktionsavgift.

Anmäl en hygienisk verksamhet

Begreppen "blodsmitta" och "annan smitta"

Med smitta avses alla typer av smittämnen (mikroorganismer) som kan smitta en människa och som kan orsaka infektioner. Blodsmitta uppstår då blodburna virus (till exempel hepatit B, hepatit C, HIV) överförs vid användning av skärande och stickande verktyg. Andra typer av smittor som kan uppstå vid yrkesmässiga hygieniska behandlingar är t.ex. hudinfektioner. Dessa infektioner uppstår då bakterier kommer ned i djupare vävnad. Det kan antingen ske genom att bakterier förs ned från hudytan som inte desinfekterats tillräckligt eller genom att de instrument som används inte är rena. Sådana infektioner kan bland annat orsakas av stafylokocker, streptokocker och olika sorters tarmbakterier.

Ny lag för estetiska injektionsbehandlingar

Den 1 juli 2021 börjar lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar att gälla. Då går tillsynsansvaret för estetiska injektionsbehandlingar, som exempelvis fillers och estetiska injektionsbehandlingar med botulinumtoxin (botox), över till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Verksamheter som redan utför injektionsbehandlingar behöver anmäla sin verksamhet till IVO. 

Anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg

I de fall en verksamhet erbjuder dels behandlingar som omfattas av lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar och dels behandlingar som anses vara yrkesmässig hygienisk verksamhet, ska både IVO och kommunen utöva tillsyn. Exempelvis kan det vara en verksamhet där hårvård, fotvård, manikyr eller nagelskulptering erbjuds, och estetiska injektionsbehandlingar. En verksamhet kan därmed behöva anmäla sin verksamhet både till IVO och miljö- och byggnadsnämnden i Sollentuna kommun.

Bassängbad

För att driva ett bassängbad eller ha ett bad i din verksamhet ska du anmäla detta till avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Det gäller alla bassänger, även ickekommersiella, som används av många personer. 

Anmäl bassängbad

Skönhetssalong, spa eller massage

För att driva denna typ av verksamhet behövs ingen anmälan, men informera gärna om verksamheten till avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Verksamheterna måste dock uppfylla de krav som ställs i miljöbalken på den här typen av verksamhet. Ett av kraven gäller egenkontroll. 

Meddelande om hälsoskyddsverksamhet

Solariesalonger

För att driva ett solarium ska du anmäla detta till avdelningen för miljö- och hälsoskydd.

Anmäl solarieverksamhet

Eftersom solarier sänder ut UV-strålning som kan orsaka skador måste du följa strålskyddslagen och strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter.

Regler för solariesalonger - Strålsäkerhetsmyndigheten 

Tillsyn och kostnader

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd är tillsynsmyndighet, vilket innebär att vi kan inspektera din verksamhet och ställa krav om du inte uppfyller lagarna. Vi tar ut en avgift för anmälan och tillsyn 

Avgifter för tillsyn enligt miljöbalken

Avgift för tillsyn enligt strålskyddslagen - solarier

Egenkontroll

Alla som bedriver verksamhet är enligt miljöbalken skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll. Egenkontroll är ett verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på hänsyn till hälsa, miljö och resurshushållning. Syftet är att bedriva ett systematiskt och förebyggande arbete för att skydda människors hälsa och miljön från skada.

Egenkontroll för hygieniska verksamheter - Socialstyrelsen

Kontakt