Till navigation Till innehåll (s)

Farligt avfall

En del avfall är så farligt för miljön och/eller hälsan att det är klassat som farligt avfall. För den typen av avfall gäller speciella regler.

Vad är farligt avfall?

I avfallsförordningen (SFS 2020:614) står det vad som definieras som farligt avfall. I bilaga 3 till förordningen finns en förteckning över både icke-farligt och farligt avfall. Farligt avfall har en asterisk (*) efter den sexsiffriga avfallskoden.

Du som driver en verksamhet ska själv klassificera ditt avfall. Det är viktigt för att den fortsatta hanteringen av avfallet ska bli rätt.

Förvaring och märkning

Farligt avfall ska samlas upp och tas om hand. Avfall som inte redan ligger i en annan produkt, som lysrör och datorer, ska förvaras i en tätslutande behållare som inte påverkas av innehållet. Det är inte tillåtet att låta farligt avfall, som till exempel lösningsmedel, dunsta av.

Du får inte blanda olika typer av farligt avfall. Behållaren märker du med ”farligt avfall” och vad den innehåller.

Kontrollera vem du lämnar avfallet till

Driver du verksamhet där farligt avfall upp- kommer? Då är det ditt ansvar att kontrollera att organisationen du lämnar avfallet till har gjort de anmälningar som krävs, eller har tillstånd för att få hantera avfallet.

En lista med exempel på farligt avfall

 • Oljeavfall.
 • Lösningsmedelsavfall.
 • Färg- och lackavfall samt lim- och fogmasseavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.
 • Köldmedia (CFC, HCFC och HFC).
 • Impregnerat trä.
 • Miljöfarliga batterier som innehåller kvicksilver, bly eller kadmium.
 • De flesta elektriska eller elektroniska produkter.
 • Isolermaterial som innehåller asbest.
 • Elkabel, om du inte kan visa att kabeln inte innehåller farliga ämnen.
 • Avfall som innehåller kvicksilver (som lysrör) eller kadmium.
 • Avfall som innehåller tungmetaller.

Anteckningsskyldighet

Den verksamhet som på olika sätt sysslar med farligt avfall är skyldig att skriva anteckningar för varje typ av avfall som uppkommer eller hanteras. Det gäller oavsett om du producerar, transporterar, samlar in, mäklar, handlar eller behandlar farligt avfall.

Anteckningarna ska innehålla information om

 • Var avfallet producerats
 • Avfallets vikt i kilogram
 • Datum det transporterades bort
 • Transportsätt och transportör
 • Mottagare och plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Anteckningarna sparar du i verksamheten i tre år, eller ett år om du är transportör. Du ska kunna visa upp dessa anteckningar om tillsynsmyndigheten begär det.

Rapportering av farligt avfall

Enligt avfallsförordningen (SFS 2020:614) ska du även rapportera dina anteckningar om farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister. Du som är anteckningsskyldig har två arbetsdagar på dig att rapportera uppgifterna från att du har gjort anteckningen.

Från och med den 1 januari 2022 kan tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgift för dig som inte har lämnat dina uppgifter till avfallsregistret i tid. Bestämmelsen finns i förordningen om miljösanktionsavgifter (2012:259) och miljösanktionsavgiften är på 5 000 kr.

Transport av avfall

Transport av avfall kan omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt. Tillståndsplikt gäller som regel vid transport av farligt avfall. Du anmäler eller ansöker om tillstånd för transport av avfall hos länsstyrelsen.

Transportdokument

Vid varje transport av farligt avfall ska det medfölja ett upprättat transportdokument. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag, avfallsmängd, datum för transport, transportör, lämnare och slutgiltig mottagare (om sådan finns). Transportdokumentet ska vara undertecknat av den som ska transportera avfallet och, om sådan finns, lämnaren.

Från 1 januari 2022 gäller en ny förordning om miljösanktionsavgift, där en sanktionsavgift på 5 000 kr kan tas ut vid överträdelse av bestämmelsen om kravet på upprättande av transportdokument.