Till navigation Till innehåll (s)

VFU - Praktik för lärarstudenter

Vi tar i första hand emot studerande från Stockholms universitet, Konstfack, Kungliga Musikhögskolan, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Södertörns högskola, Uppsala universitet, Kungliga Tekniska Högskolan.

I Sollentuna bor ca 70 000 invånare och vi har många kommunala och fristående skolor. Vår vision är att bli Sveriges bästa skola. Vi är mycket stolta över våra resultat. Och vi är mycket stolta över våra lärare.

Sollentuna har ingått avtal med både Stockholms- och Uppsala universitet om övningsskoleverksamhet för lärarstudenter. Avtalet innebär att lärarstudenter koncentreras till några få förskolor eller skolor.

Syftet från universiteten är att säkerställa utbildningens kvalitet. För förskolorna och skolorna innebär det en möjlighet att dels få utbildning från universiteten och dels ansluta sig till olika forskningsprojekt.

Enheter som är anslutna till Stockholms universitet kallas för klusterförskolor eller klusterskolor och enheter som är anslutna till Uppsala universitet för partnerförskolor eller partnerskolor.

Registerutdrag och sekretess 

VFU-studenter med placering i Sollentuna kommun ska ansöka om ett utdrag ur belastningsregistret från polisen. Originalet visar du upp på förskolan eller skolan.

Inför varje ny VFU-period måste ett giltigt registerutdrag visas upp. 

Ansökan om utdrag ur belastningsregistret

Handbok

Vi har dels tagit fram en kommunövergripande handbok för VFU och en lokal handbok för övningsskolorna. För de andra kommunala skolorna som inte är anslutna finns det en allmän handbok. I Handböckerna hittar du all information som rör VFU så väl för student, handledare som för VFU-ansvarig.

Sekretessförbindelse

Denna försäkran gäller för VFU-studenter.

Sekretessförbindelse för VFU

Till VFU-ansvarig

I länken nedan hittar du studenterna från lärosätena i Stockholmsregionen samt information om VFU.

VFU-portalen Stockholmsregionen

VFU-portalen Uppsala