Till navigation Till innehåll (s)

Tilläggsbelopp  

Fristående och kommunala verksamheter kan söka ekonomiskt bidrag för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd, så kallat tilläggsbelopp.

Tilläggsbelopp i förskolan 

För ansökan om tilläggsbelopp i förskolan/pedagogisk omsorg gäller följande kriterier:

  • Barn med betydande fysisk funktionsnedsättning, exempelvis rörelsehinder, synskada, hörselskada eller grav språkstörning.
  • Barn med fysiologisk sjukdom (till exempel diabetes).
  • Barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (till exempel adhd och autism)
  • Barn med psykosocial problematik med betydande svårigheter i socialt samspel.
  • Barn som har en intellektuell funktionsnedsättning.

Ansökan om tilläggsbelopp i förskola

Tilläggsbelopp i grundskolan 

För ansökan om tilläggsbelopp i skolan gäller följande kriterier:

  • Betydande fysiska funktionsnedsättningar exempelvis omfattande rörelsehinder, syn -eller hörselskada motsvarande specialskolans personkrets (t.ex. Manillaskolan, Alviksskolan).
  • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller psykosocial problematik som leder till betydande konsekvenser i skolmiljön med riskinslag för eleven eller för personer i dennes omgivning.
  • Intellektuell funktionsnedsättning, där eleven inte går i grundsärskola.

Ansökan om tilläggsbelopp för grundskola

Tilläggsbelopp i gymnasiet

Tilläggsbelopp kan sökas av fristående gymnasieskolor för elever som är folkbokförda i Sollentuna kommun. Ersättningen kan sökas för elever med stora svårigheter att följa undervisningen och som behöver kompensatoriska hjälpmedel, utökat vuxenstöd eller annan insats under stor del av skoldagen.

Ansökan om tilläggsbelopp i gymnasiet

Kommunala gymnasieskolor kan söka ersättning för skolans självkostnader för elevernas behov av särskilt stöd. 

Ansökan om interkommunal ersättning för gymnasieskolan

Tilläggsbelopp för gymnasiesärskolan

Tilläggsbelopp kan sökas av fristående gymnasiesärskolor för elever som folkbokförda i Sollentuna kommun. Ersättningen kan sökas för elever med stora svårigheter att följa undervisningen och som behöver kompensatoriska hjälpmedel, utökat vuxenstöd eller annan insats under stor del av skoldagen.

Ansökan om tilläggsbelopp i gymnasiesärskolan - individuellt program

Ansökan om tilläggsbelopp i gymnasiesärskolan - nationellt program

Kommunala gymnasiesärskolor kan söka ersättning för skolans självkostnader för elevernas behov av särskilt stöd.

Ansökan om interkommunal ersättning för elever i gymnasiesärskolan

Särskilda undervisningsgrupper

Särskilda undervisningsgrupper kan organiseras på respektiveskola för elever i behov av särskilt stöd. I Sollentuna finns även särskilda undervisningsgrupper, så kallade kommungemensamma grupper. Ansökan till dessa verksamheter görs i december-januari (före stora skolvalet) med start i augusti månad.