Till navigation Till innehåll (s)

Tilläggsbelopp - för dig som utförare

Förskolor, pedagogisk omsorg och skolor kan söka ekonomiskt bidrag för barn och elever med stora behov av särskilt stöd. Här finns de olika blanketter som behövs.

Tilläggsbelopp 2023/2024

Ansökan om tilläggsbelopp inför läsåret ska ha kommit in till Sollentuna kommun senast den 28 februari 2023. Blanketter hittar du under respektive rubrik nedan.

Ansökan om tilläggsbelopp för elever som ska börja i förskoleklass görs av mottagande skola. Det är därför viktigt att förskolan, vid överlämningen till förskoleklass, meddelar mottagande skola om ett barn är i behov av extraordinärt stöd. Observera att det krävs samtycke från vårdnadshavarna för att få överlämna information mellan fristående och kommunal verksamhet. Det är därför viktigt att fristående förskolor i god tid ser till att inhämta samtycke från vårdnadshavare vars barn ska börja i en kommunal grundskola.   

Blanketter för förskolan

Blanketter för grundskolan

Tilläggsbelopp i gymnasiet

Fristående gymnasieskolor kan söka bidrag för elever som är folkbokförda i Sollentuna kommun. Det kan sökas för elever med stora svårigheter att följa undervisningen. Till exempel elever som behöver hjälpmedel, mycket vuxenstöd eller annan insats under stor del av skoldagen.

Kommunala gymnasieskolor kan söka bidrag för skolans självkostnader för elevers behov av särskilt stöd.

Blanketter för gymnasieskolor

För elever i grundsärskolan

Det är hemkommunen som bedömer bidrag för elever i grundsärskola genom behovsgrupp. Det finns fyra behovsgrupper. Varje behovsgrupp består av grundbelopp och tilläggsbelopp och prövas individuellt för varje elev. Fristående grundsärskola ska söka ersättning för elever som är folkbokförda i Sollentuna kommun.

Blanketter för grundskola och grundsärskola

Kommunala grundsärskolor får bidrag utifrån behovsgrupp och genom en så kallad interkommunal överenskommelse.

För elever i gymnasiesärskolan

Fristående gymnasiesärskolor kan söka bidrag för elever som folkbokförda i Sollentuna kommun. Det kan sökas för elever med stora svårigheter att följa undervisningen. Till exempel elever som behöver hjälpmedel, mycket vuxenstöd  eller annan insats under stor del av skoldagen. 

Ansök om tilläggsbelopp för:

Gymnasiesärskolan - individuellt program

Gymnasiesärskolan - nationellt program

Kommunala gymnasiesärskolor kan söka för interkommunal ersättning för skolans självkostnader.

Ersättning för elever i gymnasiesärskolan

Särskilda undervisningsgrupper

Särskilda undervisningsgrupper för elever i behov av extra stöd kan organiseras på respektive skola. I Sollentuna finns även kommungemensamma grupper. Ansökan till dessa görs i december - januari (före stora skolvalet). Start i augusti månad.