Till navigation Till innehåll (s)

Tilläggsbelopp

Förskolor, pedagogisk omsorg och skolor kan söka ekonomiskt bidrag för barn och elever med stora behov av särskilt stöd. Här finns de olika blanketter som behövs.

För barn i förskolan 

Följande kriterier gäller för ansökan för barn i förskola eller pedagogisk omsorg:

  • Barn med betydande fysisk funktionsnedsättning. Det kan gälla rörelsehinder, synskada, hörselskada eller grav språkstörning.
  • Barn med fysiologisk sjukdom såsom diabetes.
  • Barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det kan vara adhd och autism.
  • Barn med psykosocial problematik med betydande svårigheter i socialt samspel.
  • Barn som har en intellektuell funktionsnedsättning.

Blanketter för förskolan

För elever i grundskolan 

Följande kriterier gäller ansökan för elever i skolan:

  • Elever med betydande fysiska funktionsnedsättningar. Det gäller omfattande rörelsehinder, syn- eller hörselskada. Dessa ska motsvara specialskolans personkrets (Manillaskolan, Alviksskolan).
  • Elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och eller psykosocial problematik. Nedsättningar som har stora konsekvenser och risker för eleven eller för personer i omgivningen.
  • Elever med intellektuell funktionsnedsättning. Det gäller elever som inte går i grundsärskola.

Blanketter för grundskolan

Tilläggsbelopp i gymnasiet

Fristående gymnasieskolor kan söka bidrag för elever som är folkbokförda i Sollentuna kommun. Det kan sökas för elever med stora svårigheter att följa undervisningen. Till exempel elever som behöver hjälpmedel, mycket vuxenstöd eller annan insats under stor del av skoldagen.

Kommunala gymnasieskolor kan söka bidrag för skolans självkostnader för elevers behov av särskilt stöd.

Blanketter för gymnasieskolor

För elever i grundsärskolan

Det är hemkommunen som bedömer bidrag för elever i grundsärskola genom behovsgrupp. Det finns fyra behovsgrupper. Varje behovsgrupp består av grundbelopp och tilläggsbelopp och prövas individuellt för varje elev. Fristående grundsärskola ska söka ersättning för elever som är folkbokförda i Sollentuna kommun.

Blanketter för grundskola och grundsärskola

Kommunala grundsärskolor får bidrag utifrån behovsgrupp och genom en så kallad interkommunal överenskommelse.

För elever i gymnasiesärskolan

Fristående gymnasiesärskolor kan söka bidrag för elever som folkbokförda i Sollentuna kommun. Det kan sökas för elever med stora svårigheter att följa undervisningen. Till exempel elever som behöver hjälpmedel, mycket vuxenstöd  eller annan insats under stor del av skoldagen. 

Ansök om tilläggsbelopp för:

Gymnasiesärskolan - individuellt program

Gymnasiesärskolan - nationellt program

Kommunala gymnasiesärskolor kan söka för interkommunal ersättning för skolans självkostnader.

Ersättning för elever i gymnasiesärskolan

Särskilda undervisningsgrupper

Särskilda undervisningsgrupper för elever i behov av extra stöd kan organiseras på respektive skola. I Sollentuna finns även kommungemensamma grupper. Ansökan till dessa görs i december - januari (före stora skolvalet). Start i augusti månad.