Till navigation Till innehåll (s)

Frånvaro 

Vi arbetar med att främja närvaro samt förebygga och åtgärda frånvaro. Modellen som vi använder kallas Frånvarotrappan.

En elev som har hög frånvaro från skolan oavsett orsak, löper risk att missa viktiga delar av lärandet. Därför arbetar vi utifrån en kommungemensam modell - Frånvarotrappan -  för att främja närvaro samt, upptäcka, utreda och åtgärda frånvaro.

Frånvarotrappan

I materialet nedan hittar du, som arbetar i skolan, arbetsmaterial i samband med en elevs frånvaro. 

Tidiga tecken och främjande faktorer 

Tecken att vara uppmärksam på

Faktorer som främjar elevers närvaro

Mötesblanketter

Blankett för möte vid upprepad frånvaro

Blankett för utvärdering av insatser vid upprepad frånvaro

Checklista - möte vid upprepad frånvaro

Utredning om upprepad eller längre frånvaro 

Enligt 7 kap. 19 a § skollagen ska rektor om elev har upprepad eller längre frånvaro, oavsett om det är frågan om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan.

Vid behov kan en utredning om upprepad eller längre frånvaro kompletteras med en skolsocial utredning.

Skolsocial utredning - blankett

Skolsocial utredning - riktlinjer

Information till huvudmannen/hemkommunen vid utredning om upprepad eller längre frånvaro

Rektor ska anmäla till huvudmannen

När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen (7 kap. 19 a § skollagen).

Huvudmannen ska lämna uppgifter till hemkommunen

När en utredning om upprepad eller längre frånvaro har inletts hos en annan huvudman än hemkommunen ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till hemkommunen (7 kap. 22 § skollagen).

Blankett till huvudmannen

Blankett till hemkommunen 

Blanketter samordnad individuell plan

Om samordnad individuell plan (SIP) (SAGA Sollentuna)

SIP-blanketter

  • Samtycke SIP
  • Mall för kallelse till SIP-möte
  • Mall för samrodnadindividuell plan - SIP
  • Mall för uppföljning av SIP