Till navigation Till innehåll (s)

Skolskjuts för elever i behov av särskilt stöd 

Enligt skollagen har elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt gymnasiesärskola rätt till kostnadsfri skolskjuts mellan skola och bostad vid behov.

Kommunen ersätter i första hand resor med tåg och buss till och från skolan under läsårets skoldagar. Hänsyn tas till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionshinder eller annan särskild omständighet. Kostnadsfri skolskjuts ges inte till elever som väljer att gå i en annan grundskola än den som kommunen annars skulle ha placerat dem i. Kommunen har ingen skyldighet att erbjuda skolskjuts till fristående skolor i annan kommun.

För elever med ett betydande funktionshinder eller andra stora svårigheter, kan transport med specialbuss eller taxi anordnas. Detta ska ses som ett komplement till tåg och buss och ska alltid samordnas med andra elever.

I vissa fall kan kostnadsfri skolskjuts beviljas mellan hemmet och elevens barnsomsorg. Prövning görs i varje enskilt fall. Tillämpning av denna riktlinje sker mycket restriktivt. För elever som periodvis bor i korttidshem (insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS) jämställs detta boende med hemmet, om korttidshemmet är beläget i Sollentuna. För elever över 13 år och som har korttidstillsyn enligt LSS på fritidsgård kan hemresan bytas ut mot resa till fritidsgården på skoldagar.

Vid gemensam vårdnad för de aktuella eleverna, där båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Sollentuna kommun men på olika adresser, gäller att elev kan beviljas skolskjuts till/från båda vårdnadshavarnas bostad. Hänsyn tas till avståndet i dessa fall.

Tillfälliga behov av resor vid olycksfall, skador eller operationer, godkänns inte utan hanteras i första hand av privat försäkring. Om sådan inte finns prövas rätten till skolskjuts av kommunen.

Ansökan om skolskjuts

Ansökan gäller ett läsår i taget och görs via e-tjänst eller via blankett.

Ansökan om skolskjuts via e-tjänst 

Skolskjuts i förskola 

Endast barn som är placerade i kommunal specialverksamhet i Sollentuna kan, efter individuell bedömning beviljas resor till förskolan.

Skolskjuts i förskolan

Skollagen och kommunens regler

Skollagen 9 kapitel 15 b och 21a § § (förskoleklassen), 10 kapitel 32 och 40 § § (grundskolan), 11 kapitel 31 och 39 § § (grundsärskolan) samt 18 kapitel 30 och 35 §§ (gymnasiesärskolan) och kommunens regler om skolskjuts.

Beslut från kommunen kan överklagas av den sökande. Vid oaktsamhet kan beslutet dras in alternativt att vårdnadshavare blir skyldig att ersätta kommunen för merkostnader. Som exempel kan nämnas att resor inte avbokas vid frånvaro eller att ingen mottagare finns vid elevens hemkomst.