Till navigation Till innehåll (s)

Skolskjuts för elever i behov av särskilt stöd

Enligt skollagen kan elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt gymnasiesärskola ha rätt till kostnadsfri skolskjuts mellan skolan och hemmet.

Skolskjuts i Sollentuna kommun

Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts mellan hemmet och skolan om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Kommunen beslutar om vilka elever som har rätt till skolskjuts. Behovet av skolskjuts kan behöva styrkas med till exempel ett läkarintyg.

Rätten till skolskjuts gäller enbart om eleven går i den skola som kommunen placerat eleven i (elevens grundplacering). En elev kan ha rätt till skolskjuts till en annan skola än sin grundplacering om det kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Det innebär att skolskjuts kan beviljas om eleven skulle beviljats skolskjuts till sin grundplacering och kostnaden för skolskjutsen inte överstiger kostnaden för skolskjuts till den, av vårdnadshavare, valda skolan.

Kommunen har ingen skyldighet att anordna skolskjuts till en fristående skola i en annan kommun.

SL-kort och skoltaxi

Skolskjuts innebär, som huvudregel, att kommunen ersätter resor med kollektivtrafiken (SL-kort) mellan skolan och hemmet. Om det inte är möjligt för eleven att färdas med kollektivtrafiken kan skolskjutsen genomföras i form av skoltaxi. Det innebär turbundna resor mellan hemmet och skolan som samplaneras med andra elever.

Skolskjuts vid växelvis boende

Vid gemensam vårdnad där båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Sollentuna kommun men på olika adresser och eleven bor växelvis hos båda vårdnadshavarna kan eleven beviljas skolskjuts från båda boendena om kriterierna för skolskjuts uppfylls.

Vid olycksfall

Om en elev är i behov av resor till och från skolan efter en olycka ska det hanteras av privat försäkring. Skolskjuts i sådana fall godkänns inte som regel av kommunen.

Ansökan om skolskjuts

Ansökan gäller ett läsår i taget och görs via e-tjänst eller via blankett.

Ansökan om skolskjuts via e-tjänst 

Skolskjuts i förskola 

Endast barn som är placerade i kommunal specialverksamhet i Sollentuna kan, efter individuell bedömning beviljas resor till förskolan.

Skolskjuts i förskolan

Skollagen och kommunens regler

Skollagen:

  • 9 kapitel 15 b och 21a § § (förskoleklassen).
  • 10 kapitel 32 och 40 § § (grundskolan).
  • 11 kapitel 31 och 39 § § (grundsärskolan).
  • 18 kapitel 30 och 35 §§ (gymnasiesärskolan).
  • Kommunens regler om skolskjuts.