Till navigation Till innehåll (s)

Likabehandling och förebyggande arbete mot kränkningar

Ett av våra huvudmål är att alla barn och elever ska känna sig trygga i förskola och skolan.

Trygghet och studiero är namnet på vår handlingsplan för hur vi arbetar med att främja likabehandling och för att motverka trakasserier, diskriminering, repressalier och kränkande behandling. Handlingsplanen tillämpas vid alla kommunala skolor och förskolor i Sollentuna. Varje skola och förskola har också en plan för hur man arbetar för likabehandling och rutiner för hur skolan ska agera om barn och elever utsätts för kränkningar.

På skolverkets webb finns svar på de vanligaste frågorna om vad som gäller kring trygghet, studiero och disciplinära åtgärder i skola och förskola.

Skolverket om studiero och disciplinära åtgärder

Alla skolor och förskolor arbetar för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever. Skolorna tar fram egna ordningsregler tillsammans med eleverna. 

Diskrimineringsombudsmannen om förskolans och skolans ansvar för aktiva åtgärder

Arbete mot mobbning genom Olweus-programmet

I Sollentuna arbetar alla kommunala skolor systematiskt för att motverka kränkningar utifrån Olweusprogrammet. Målet är att minska kränkningar, förbättra kamratrelationer och förebygga att mobbning uppstår. Olweusprogrammet är vetenskapligt utvärderat. Programmet involverar både elever, personal och föräldrar. Programmet bygger på principer om en skolmiljö präglad av värme, engagemang från alla vuxna i skolan och mycket tydliga gränser för vad som är oacceptabelt beteende.

En viktig del av arbetet är den enkätundersökning från år 3 – år 9 som varje skola årligen genomför. Den visar på resultatet från genomfört arbete och ger underlag för det kommande.

Hantering av kränkningar 

Information om kränkningar behöver lämnas till barnets lärare/mentor. Skolan/förskolan ska utreda kränkningen. Om kränkningarna fortsätter är nästa steg att informera rektorn. Skulle problematiken fortsätta är nästa steg att kontakta utbildningskontoret på Sollentuna kommun för att lämna ett klagomål på skolans/förskolan hantering. Är man missnöjd med kommuns agerande kan förälder/elev kontakta Skolinspektionen alternativt Barn- och elevombudet. 

Utredning av kränkningar vid fristående förskolor kan inte anmälas till Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet då Sollentuna kommun har tillsyn över förskolorna. 

Skolinspektionens råd och vägledning

Barn- och elevombudet