Till navigation Till innehåll (s)

Så här jobbar vi för en trygg förskola och skola

Vårt mål är att alla barn och elever ska känna sig trygga i förskola och skolan.

Likabehandling och förebyggande arbete mot kränkningar

Trygghet och studiero är namnet på vår handlingsplan för hur vi arbetar med att främja likabehandling och för att motverka trakasserier, diskriminering, repressalier och kränkande behandling. Den tillämpas vid alla kommunala skolor och förskolor i Sollentuna. Varje skola och förskola har också en plan för hur man arbetar för likabehandling och rutiner för hur skolan ska agera om barn och elever utsätts för kränkningar.

På skolverkets webb kan du läsa mer om vad som gäller trygghet, studiero och disciplinära åtgärder. I både skola och förskola.

Skolverket om studiero och disciplinära åtgärder

Alla skolor och förskolor arbetar för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever. Skolorna tar fram egna ordningsregler tillsammans med eleverna. 

Diskrimineringsombudsmannen om förskolans och skolans ansvar för aktiva åtgärder

Arbete mot mobbning genom Olweus-programmet

I Sollentuna arbetar alla kommunala skolor systematiskt för att motverka kränkningar utifrån Olweusprogrammet. Målet är att minska kränkningar, förbättra kamratrelationer och förebygga att mobbning uppstår. Programmet är vetenskapligt utvärderat. Här är både elever, personal och föräldrar involverade. Principen bygger på en skolmiljö präglad av värme, engagemang från alla vuxna i skolan och mycket tydliga gränser för vad som är oacceptabelt beteende.

En viktig del av arbetet är den enkätundersökning från år 3 – år 9 som varje skola årligen genomför. Den visar på resultatet från genomfört arbete och ger underlag för det kommande.

Hantering av kränkningar 

Information om kränkningar behöver lämnas till barnets lärare/mentor. Skolan/förskolan ska utreda kränkningen. Om kränkningarna fortsätter är nästa steg att informera rektorn. Skulle problematiken fortsätta är nästa steg att kontakta utbildningskontoret på Sollentuna kommun för att lämna ett klagomål på skolans/förskolan hantering. Är man missnöjd med kommuns agerande kan förälder/elev kontakta Skolinspektionen alternativt Barn- och elevombudet. 

Skolinspektionens råd och vägledning

Barn- och elevombudet

I Sollentuna fokuserar vi på att öka tryggheten

Arbetet med trygghetsfrågor inom utbildningskontoret, kopplat till det kommunövergripande målet – att Sollentuna inte ha några områden med på Polisens lista över utsatta områden 2030 – fortsätter. För att målet ska bli verklighet spelar skolan en viktig roll. Därför har utbildningskontorets tillsatt en särskild styr- och arbetsgrupp kopplat till uppdraget. Nedan kan du läsa om två viktiga satsningar för en trygg förskola och skola.

Trygghetssamordnare

En ny tjänst, trygghetssamordnare, är tillsatt. Med denna tjänst ökar våra möjligheter att jobba proaktivt och systematiskt med trygghetsfrågor i skolan.

Trygghetssamordnaren är Johan Lundgren, tidigare kommunpolis i Sollentuna.  I uppdraget ingår att arbeta både praktiskt och strategiskt tillsammans med skolorna för att barn och elever ska få en tryggare vardag. Arbetet med trygghetssamordning består av två delar.

  • Det handlar om att vara ett stöd för skolorna, underlätta kontakter och jobba med både lokala trygghetsfrågor och att stötta i olika projekt på plats.
  • Det handlar även om att skapa en gemensam lägesbild tillsammans med andra viktiga aktörer i kommunen och kartlägga problematiken. Där blir det viktigt att förstå samband, arbeta strategiskt och analytiskt. För att ge skolorna ytterligare stöd i sitt trygghetsarbete kommer de dessutom få ta del av olika utbildningar och andra verktyg.

Resursteamet förstärks

Resursteamet stöttar elever, skolor och elevhälsoteam för att eleverna ska lyckas i skolan. Gymnasiebehörighet är målsättningen för alla elever. 

Resursteamet är en utveckling av närvaroteamet som tidigare haft uppdrag med att samarbeta med skolorna kring elever med omfattande skolfrånvaro. Sedan årsskiftet 20/21 har resursteamets uppdrag utökats inom flera områden. Resursteamet arbetar tvärprofessionellt tillsammans med Sollentunas grundskolor där de bistår skolorna i deras arbete med frånvaro och särskilt stöd. Arbetet sker på olika nivåer, både på individuell och på organisatorisk nivå. I resursteamets finns kompetenser inom både verksamhets- och myndighetsfrågor. Teamet jobbar i hela kommunen men har fått ett särskilt riktat uppdrag mot Edsberg och Tureberg. 

Jag vill läsa mer om kommunens trygghetsarbete