Till navigation Till innehåll (s)

Förlängda studier i gymnasieskolan 

Förlängda studier är för elever som inte klarat fullständiga betyg under tre år på ett nationellt program. Syftet med förlängningen ska vara att eleven ska nå målen för utbildningen genom att fördela undervisningen över längre tid än tre år för gymnasieskolan och fyra år för gymnasiesärskolan.

Elever som läser mer än tre år för att de läst introduktionsprogram och därefter skrivits in på ett nationellt program berörs inte.

Huvudmannen får besluta att undervisningen på ett nationellt program för en elev får fördelas över längre tid än tre år, om eleven har läst ett reducerat program eller om det med hänsyn till elevens förutsättningar finns särskilda skäl för det.

Ansöka om ersättning för förlängd studietid

Rektor ansvarar för att skicka in en ansökan om ersättning till utbildningskontoret när en elev erbjuds eller övervägs erbjudas förlängda studier. Ansökan ska inkomma senast den 1 maj under elevens sista läsår för att ersättning ska utgå. 

Ansökan om ersättning

Skolor som har NIU (nationell idrottsutbildning) eller RIG (riksidrottsförbundet) och som med hänsyn till träningstider förlängt studierna till 4 år, får endast skolpeng motsvarande sex (6) terminer.

Beslut om riktlinjer för ersättning