Till navigation Till innehåll (s)

Så här jobbar vi för en trygg förskola och skola

Vårt mål är att alla barn och elever ska känna sig trygga i förskola och skolan. Alla elever har rätt till en skolmiljö där utbildningen präglas av trygghet och undervisningen av studiero.

Likabehandling och förebyggande arbete mot kränkningar

Trygghet och studiero är namnet på vår handlingsplan för hur vi arbetar med att främja likabehandling och för att motverka trakasserier, diskriminering, repressalier och kränkande behandling. Den tillämpas vid alla kommunala skolor och förskolor i Sollentuna. Varje skola och förskola har också en plan för hur man arbetar för likabehandling. I den ingår rutiner för hur skolan ska agera om barn och elever utsätts för kränkningar.

På skolverkets webb kan du läsa mer om vad som gäller i både skola och förskola.

Skolverket - Trygghet, studiero och disciplinära åtgärder 

Alla barn och elever har rätt att inte diskrimineras. Därför ska bland annat förskolor, skolor och fritidshem förebygga diskriminering. Arbetet beskrivs i diskrimineringslagen och kallas för aktiva åtgärder. Skolorna tar fram egna ordningsregler tillsammans med eleverna. 

Diskrimineringsombudsmannen - Förskolan och skolan ansvarar för aktiva åtgärder

Arbete mot mobbning genom Olweus-programmet

Alla kommunala skolor i Sollentuna arbetar utifrån Olweusprogrammet. Det är en serie samordnade, forskningsbaserade åtgärder som går ut på att skapa en skolmiljö där eleverna kan lära, trivas och känna sig trygga.

Vi arbetar med Olweusprogrammet systematiskt för att motverka mobbning, kränkningar och antisocialt beteende. Målet är förbättra kamratrelationer, att minska mobbning och kränkningar, och att förebygga att mobbning uppstår. Programmet involverar både elever, personal och föräldrar.

Programmet bygger på en skolmiljö präglad av värme, engagemang från alla vuxna i skolan och tydliga gränser för vad som är oacceptabelt beteende.

Alla skolor utgår ifrån Olweus fyra regler mot mobbning.

  • Vi ska inte mobba andra.
  • Vi ska försöka hjälpa elever som blir mobbade.
  • Vi ska vara tillsammans också med elever som lätt blir ensamma. 
  • Om vi vet att någon blir mobbad (inklusive eleven själv) ska vi tala om det för en vuxen på skolan och dem där hemma.

Hantering av kränkningar 

Har du synpunkter eller klagomål på verksamheter inom utbildning? Då vill vi att du berättar det för oss. Rutinen för att framföra synpunkter är lite olika, beroende på om ditt barn går på en kommunal eller fristående förskola eller skola.

Synpunkter och klagomål

Skolinspektionens råd och vägledning

Barn- och elevombudet

Öka tryggheten i skolan

Arbetet med trygghet i skolan är kopplat till det kommunens övergripande mål att inte ha några områden med på Polisens lista över utsatta områden 2030. För att målet ska bli verklighet spelar skolan en viktig roll. Nedan kan du läsa om två viktiga satsningar för en trygg förskola och skola.

Trygghetssamordnare

Vi har anställt en trygghetssamordnare för skolorna. Med denna tjänst ökar våra möjligheter att jobba proaktivt och systematiskt med trygghetsfrågor i skolan.

I uppdraget ingår att arbeta både praktiskt och strategiskt tillsammans med skolorna för att barn och elever ska få en tryggare vardag. Arbetet består av två delar.

  • Stöd för skolorna. Underlätta kontakter och jobba med både lokala trygghetsfrågor. Även stötta i olika projekt på plats.
  • Skapa en gemensam lägesbild med andra aktörer i kommunen. Kartlägga problemen, förstå samband, arbeta strategiskt och analytiskt.

För att ge skolorna ytterligare stöd i sitt trygghetsarbete kommer de dessutom få ta del av olika utbildningar och andra verktyg.

Resursteam stöttar elever, skolor och elevhälsan

Vi arbetar för att alla eleverna ska lyckas i skolan. Målet är att alla elever ska få behörighet till gymnasiet.

Resursteamet arbetar med elever som har hög frånvaro. De arbetar tvärprofessionellt tillsammans med grundskolor. De stöttar skolorna i deras arbete med frånvaro och särskilt stöd. Arbetet sker på olika nivåer, både på individuell och på organisatorisk nivå. I teamet finns kompetenser inom både verksamhets- och myndighetsfrågor.

De jobbar i hela kommunen men har fått ett särskilt riktat uppdrag mot Edsberg och Tureberg.

Jag vill läsa mer om kommunens trygghetsarbete