Till navigation Till innehåll (s)

Folkbokförd i annan kommun

Vi tar emot elever från andra kommuner i mån av plats och om det finns förutsättningar för det. Sollentuna kommun måste alltid beakta att det finns platser för nyinflyttade elever under aktuellt läsår. Om ni är på väg att flytta till Sollentuna eller om det finns andra skäl kan du ansöka om särskilda skäl

Är du folkbokförd i annan kommun och vill söka plats för ditt barn i förskoleklass eller grundskola kan du ansöka om det. 

Ansök om skolplats

Ansök om skolplats

Ansök om särskilda skäl

Elever från andra kommuner kan få rätt att gå i Sollentunas kommunala skolor om det finns särskilda skäl för att beviljas detta. När du ansöker ska du uppge barnets namn, personnummer, vårdnadshavares namn, nuvarande och kommande adress, vilket läsår ansökan gäller samt vilket skäl du vill åberopa.

  • Om eleven är på väg att flytta till Sollentuna ska du bifoga kopia på köpekontrakt för bostad, hyreskontrakt eller dylikt, eller intyga på annat sätt att barnet kommer att folkbokföras i Sollentuna under läsåret som ansökan om placering avser. Ange barnets nuvarande adress samt framtida adress med inflyttningsdatum i ansökan.
  • Om eleven har en familjehemsplacering/jourhemsplacering i Sollentuna men är fortfarande folkbokförd i annan kommun. Bifoga ett intyg från socialtjänsten i barnets hemkommun.

Säkra meddelanden

Det är utbildningsnämnden i Sollentuna kommun som fattar beslut om särskilda skäl. Beslutet gäller oftast endast för det aktuella läsåret. För varje nytt läsår krävs därför ett nytt beslut.