Till navigation Till innehåll (s)

Frågor och svar 

Här finns frågor och svar kring Erikssbergsskolan

Om man går på Eriksbergsskolan, vad behöver man göra för att få inleda nästkommande skolår på Helenelundsskolan alternativt byta skola?

Eleverna i nuvarande årskurs F-5 på Eriksbergsskolan, kommer per automatik att flyttas upp en årskurs till Helenelundsskolan och som vårdnadshavare behöver ni vårdnadshavare inte göra något.  Önskar  ni en annan skola för ert barn behöver ni ansökan om byte i e-tjänsten till annan skola under skolansökningsperioden den 9-31 januari 2020. Efter perioden skickas erbjudande om skolplacering via e-tjänsten om ledig plats finns på önskad skola som elevens samtliga vårdnadshavare måste besvara digitalt. Får eleven inte plats på den önskade skolan så har eleverna kvar sin placering på Helenelundsskolan.

Eleverna i nuvarande årskurs 6 på Eriksbergsskolan kommer som vanligt att bli kallade till obligatorisk skolansökan och måste då ansöka om tre skolor under skolansökningsperioden. Där finns ingen automatisk uppflyttning till Helenelundsskolan.

Vad framgår i rapporten som nu är ute på remiss?

I rapporten görs bedömningen att det inte finns ett tillräckligt elevunderlag i Helenelund och Tureberg för en nybyggd kommunal skola på Eriksbergstomten under de kommande tio åren. Den senaste befolkningsprognosen visar att elevunderlaget kommer att minska kraftigt de kommande 7-8 åren, antalet elever i årskurserna F-6 prognosticeras att minska med 25 procent. Istället föreslås Eriksbergskolan samlokaliseras med Helenelundsskolan och att dessa två, från läsåret 2020/2021, ingår i samma organisation som en permanent lösning.

Tidigare har kommunen sagt att det ska byggas en ny skola, varför har det ändras?

Sedan tidigare behovsbedömningar har antalet inskrivna elever på skolan minskat och prognosen visar att elevunderlaget i området kommer att fortsätta att minska kraftigt de kommande 7-8 åren. Minskningen gäller uteslutande i Helenelund där elevunderlaget i åk F-6 sjunker med cirka 25 procent. Med anledning av det minskande elevunderlaget och de ekonomiska förutsättningarna görs bedömningen att det inte finns ett tillräckligt elevunderlag i Helenelund och Tureberg för en nybyggd kommunal skola på Eriksbergstomten under de kommande tio åren.

När tas beslut om detta?

Slutligt beslut i frågan om samlokalisering tas i kommunstyrelsen 11 november 2019.

Beslut om en nedläggning av Eriksbergsskolan tas av kommunfullmäktige  21 november 2019.

Vad händer med lärarna samt övrig pedagogisk och administrativ personal på Eriksbergskolan om skolans verksamhet samlokaliseras med Helenelundsskolan?

Sollentuna kommun är en stor arbetsgivare med många skolor. I första hand kommer fortsatt anställning att erbjudas på Helenelundsskolan, om det inte är möjligt kommer vi att erbjuda placering på en annan kommunal skola.

Vart ska Eriksbergsskolans elever ta vägen?

Blir beslutet att Eriksbergskolan ska samlokaliseras med Helenelundsskolan kommer samtliga elever att erbjudas plats på Helenelundsskolan. Utöver det  finns ordinarie skolval för våren 2020. Där finns flera andra skolor i området som eleverna kan ansöka om att gå i. I skolvalet tillämpas de ordinarie reglerna kring skolvalsansökan

Blir det ett extra skolval på grund av detta?

Nej, detta hanteras inom det ordinarie skolvalet.

Helenelundsskolan kommer att bli större, finns det risk att det blir sämre kvalitet?

En större enhet ger bättre ekonomiska förutsättningar för verksamheten och innebär en mer effektiv organisation och minskad sårbarhet.

Om det blir en samlokalisering kommer utökningen på Helenelundsskolan att vara tidsbegränsad, eftersom elevantalet i området beräknas minska de kommande åren.

Hur ska eleverna från Eriksbergskolan få plats i Helenelundsskolan?

Utgångspunkten, om det blir en samlokalisering, är att det kommer att behövas tillfälliga lokaler under en tid. De tillfälliga lokalerna kommer att avvecklas när elevantalet har minskat och därmed inryms i Helenelundsskolans nuvarande lokaler.

Lämplig placering för de tillfälliga lokalerna på Helenelundsskolans skolområde behöver utredas i detalj om beslut fattas enligt förslaget.

Fördjupande frågor 

Prognoser:

Sweco, hur är prognosen gjord?

Svar: Hur prognosen är framtagen framgår av befolkningsprognosen: Befolkningsprognos-2019-2028.pdf

Vilka data har man tagit i beaktande för att göra befolkningsprognosen?

Svar: Läs gärna Befolkningsprognos 2019-2028 för mer information men sammantaget är den gjord på följande sätt: “Sweco Society har på uppdrag av Sollentuna kommun tagit fram en befolkningsprognos för kommunen. Prognosen gäller perioden 2019–2028 och utgår ifrån befolkningen vid det senaste årsskiftet. Befolkningen är uppdelad i kön och ålder i ettårsklasser. Vidare bygger prognosen på antaganden om hur befolkningen i olika åldrar flyttar, föder barn och dör baserat på de senaste årens observerade utveckling för kommunen. Ett viktigt antagande för prognosen är också det antagande som Sollentuna kommun gör om antal färdigställda bostäder under prognosperioden.”

Finns det några oklarheter eller osäkerheter i prognosen?

Svar: En osäkerhet i befolkningsprognoser gällande barn i lägre åldrar är att det påverkas till stor del av inflyttning i nya bostäder. Då marknaden för bostadsbyggande är osäker påverkar det framtida prognoser.

Varför har befolkningsprognoserna förändrat sig mellan åren?

Svar: Underlaget till äldre befolkningsprognoser har utgått från en större bedömd bostadsproduktion och därmed ett större inflyttningsnetto. Dessutom har metoderna för behovsbedömningar förfinats över tid.

Graferna på mötet hade olika skalor för Helenelund och Helenelund/Tureberg

Svar: Diagrammen var anpassade till de värden som presenteras.

Hur påverkas prognoserna av att tvärbanan kommer att förlängas till Helenelund?

Svar: Planerad bostadsbebyggelse finns med i befolkningsprognosen. 

Synpunkter:

Hur tar vi hand om de synpunkter som kommer in?

Svar: Synpunkter biläggs underlaget till nämnden inför beslut. Synpunkter kan e-postas till utbildningsnamnden@sollentuna.se

Processen:

Varför har det gått så fort? 

Svar: Eriksbergsskolans lokaler har under en längre tid varit i stort behov av omfattande underhållsåtgärder. Redan 2008 hemställde barn- och ungdomsnämnden om att skolan skulle byggas om. I samband med detta utreddes även andra platser att uppföra en ny skolbyggnad. Därefter har en förstudie genomförts avseende en nybyggd skola på den befintliga tomten och 2016 påbörjades detaljplanearbete för att möjliggöra detta. Kommunstyrelsen gav i mars 2019 kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen, i uppdrag att utreda Eriksbergsskolans framtid. Utredningen överlämnades till utbildningsnämnden den 7 oktober och föräldramöte hölls den 14 oktober för att alla vårdnadshavare på Eriksbergsskolan skulle få informationen så snabbt som möjligt. 

Risk och konsekvensanalys

Hur går en risk och konsekvensanalys till - vilka perspektiv ska man beakta?

Svar: Till samverkansmötet ska underlag och riskbedömning enligt AFS:2001:1 skickas ut.

Riskbedömningen kommer innehålla bedömd påverkan och vilka konsekvenser som förändringarna kan medföra för organisationen, personal och elever. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt och göras i samarbete med skyddsombud.

Barnperspektivet, hur kommer det in?

Svar: Barnperspektivet tas med i skolans risk- och konsekvensanalyser. Barnets rätt till en utbildning med god kvalitet är utgångspunkten för alla beslut som fattas av utbildningsnämnden. 

Information

Vi önskar att ni skickar ut informationen från mötet.

Svar: Powerpointen från mötet och utredningen skickas tillsammans med detta dokument till alla vårdnadshavare.

Powerpoint

Vi önskar få ut risk och konsekvensanalys från förvaltning och skolorna

Svar: Dessa underlag finns med i nämndens beslutsunderlag och kommer att publiceras när beslut fattats senast den 22 oktober:Kallelser, handlingar och protokoll Hur går informationen ut till andra invånare/boenden i kommunen?

Svar: Information om beslut som kommunstyrelse, kommunfullmäktige och nämnder publiceras kontinuerligt på kommunens hemsida Officiell anslagstavla . I detta fall har även artiklar i lokalpress förekommit.

Datum för föräldramöte

Svar: Ett föräldramöte för Eriksbergsskolans vårdnadshavare planeras preliminärt till den 19 november. Information till Helenelundsskolans vårdnadshavare planeras separat.

Hur ser resultaten för Helenelundsskolan ut jämfört mot Eriksbergsskolan? 

Svar: Kundundersökning skolor

Följande jämförbara data finns i Kolada. 

 

Ekonomi

Hur har den ekonomiska analysen gjorts inför förslaget?

Svar: I utredningen konstateras att Eriksbergsskolan prognostiserar ett underskott på 2,6 miljoner kronor vilket överensstämmer med utbildningsnämndens tertialrapport 2, som togs i utbildningsnämnden den 24 september ärende 03.2 . Schablonkostnader för nybyggnationer är väl kända, en skola för 420 elever skulle kosta cirka 200 mkr att uppföra. Problemet som utredningen tar fasta på är dock att det saknas ett elevunderlag att fylla skolan med under överskådlig tid.

Varför kan kommunen inte låta Eriksbergsskolan gå med underskott?

Svar: Alla kommunala skolor drivs genom att varje elev som går där, innebär en intäkt i form av skolpeng. Utöver det får skolan intäkter för statsbidrag och socioekonomisk fördelning. Dessa intäkter ska täcka kostnader för lokaler, personal, läromedel, skolmat, lokalvård och så vidare. Varje skolenhet ska balansera sitt resultat fullt ut vid varje bokslut. Eriksbergsskolan är en resultatenhet. Enligt Sollentunas kommuns regler för god ekonomisk hushållning gäller följande: Regler för ekonomi och verksamhetsstyrning “En resultatenhet ska vara intäktsfinansierad fullt ut och balansera sitt resultat vid varje bokslut. För att en enhet ska utgöra resultatenhet ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • Enheten ska vara organisatoriskt avgränsad från övriga enheter inom den egna förvaltningen
  • Enheten ska ha en ansvarig chef
  • Enheten ska ha klara ekonomiska mål
  • Enheten ska bära samtliga sina kostnader inklusive eventuella avvecklingskostnader

Barn- och ungdomsnämnden (nuvarande utbildningsnämnden) har förtydligat detta med följande (Utdrag ur Verksamhetsberättelse 2017 ärende Dnr 2018/0082 BUN-1, Bilaga 1): “Inför år 2018 måste samtliga enheter bedrivas inom tilldelad ram. För de enheter som inte når upp till detta 2018 kommer krav på åtgärdsplaner att ställas samt att år 2019 så ska enheten leverera motsvarande i överskott. Om enheten trots det går med underskott måste andra åtgärder vidtas på central nivå genom organisationsöversyn.” Detta berör Eriksbergsskolan som bedrivit verksamhet med underskott både år 2018 och prognosen visar även detta för år 2019. Eftersom 2019 ännu inte är slut så har denna organisationsöversyn ännu inte påbörjats. Så här såg resultaträkningen för Eriksbergsskolan ut 2018 och 2017 i tusen kronor:

Vad kostar en nybyggd skola?

Svar: En ny skola för 420 elever skulle kosta cirka 200 miljoner kronor i investeringsutgift. Skolan byggs av Sollentuna kommunfastigheter som tar ut en marknadsmässig hyra. Lokalkostnader (hyra) skulle preliminärt uppgå till cirka 10 miljoner per år inklusive idrottshall. För att bära den hyreskostnaden inom ramen för skolpengen krävs full beläggning. Detta kan ställas mot Eriksbergsskolans nuvarande hyra på 3,9 mkr per år. Hyra för paviljonger beräknas till mellan 2,5 till 3,0 miljoner kronor. De begränsade elevantalet i dagens Eriksbergsskola gör det svårt att tillhandahålla resurser som behövs på en skola som elevhälsa, vissa ämneslärare, bibliotekspersonal, IT-stöd och ledningsresurser.

 

Lokaler

Vad händer med idrottshallen - var kan de lokala idrottsklubbarna vara i framtiden?

Svar: Den frågan utreds i samverkan med kultur- och fritidskontoret.

Vad kommer hända med Eriksbergsskolans lokaler? ska de rivas?

Svar: Frågan omhändertas i utredning om framtida markanvändning.

Hur höga kommer paviljongerna att bli?

Svar: Inriktningen är två våningar för att minimera att mark tas av skolgården.

 

Alternativa lösningar

Vilka andra alternativ har utredningen visat på? - vad kostar dom?

Svar: Evakueringsalternativen har varit Fågelsången och Naturatomten. Fågelsångens etablering är anpassad för 570 elever. Bygglovet är dessutom tidsbegränsat.

Naturatomten ligger avståndsmässigt långt från Eriksbergsskolan och kommunikationerna är begränsade. Det begränsade elevantalet, oavsett vilket av dessa alternativ man skulle välja innebär samma begränsningar som Eriksbergsskolans nuvarande organisation har, dvs organisatoriska svårigheter att tillhandahålla de resurser som behövs på en skola som elevhälsa, vissa ämneslärare, bibliotekspersonal, bibliotek, IT-stöd och ledningsresurser.

Förslag: Lägg ihop Brageskolan och Eriksbergsskolan till en enhet.

Svar: Förslaget tas med till kommande långsiktig planering. Elevantalet för Brageskolan och Eriksbergsskolan skulle fortfarande vara för litet för en nybyggd skolenhet.

 

Läsår 2020/2021

Kommer mitt barn få gå i samma klass som på Eriksbergsskolan?

Svar: När beslut är fattat är det en fråga för rektor.

Hur kommer elever med särskilda behov tas emot?

Svar: När beslut är fattat är det en fråga för rektor.

Hur blir det med intagningen till förskoleklass läsåret 2020/2021? Räcker tre klasser på Helenelund verkligen för behovet?

Svar: Utifrån hur befolkningen ser ut för närvarande och i prognosen så räcker det med att Helenelundsskolan tar in tre förskoleklasser. Framtida behov av mer skolplatser behöver i första hand tillgodoses i Tureberg och Häggvik.

Vilken skola ska vi föräldrar som vill ha en skola med ett litet sammanhang välja nu?

Svar: För att jämföra skolor i Sollentuna kommun gå in på följande länk: Jämföra grundskolor

Vad händer med elever som går på Eriksbergsskolan men som har tillhörighet i en annan kommun?

Svar: De elever som bor i en annan kommun får gå kvar i skolan. För de elever som flyttar till en annan kommun under läsåret kommer placeringen att avslutas och de får söka på nytt till kommande läsår. Placering erbjuds sedan i mån av plats efter att Sollentunaelevers behov har tillgodosetts.