Till navigation Till innehåll (s)

Aktuellt om Eriksbergsskolan och Helenelundsskolan 

Eriksbergskolan har under en längre tid varit i behov av en renovering. I mars 2019 inledes utredningen om Eriksbergskolans framtid. Den 12 december togs beslut om att Eriksbergsskolan läggs ner från och med höstterminen 2020.

Utredning om Eriksbergsskolan

12 december

Beslut taget om att lägga ner Eriksbergsskolan

Sollentuna kommunfullmäktige har tagit beslut om att Eriksbergsskolan läggs ner från och med höstterminen 2020. Anledningen är det minskande elevunderlaget, och de ekonomiska förutsättningarna det medför.

Eriksbergskolan har under en längre tid varit i behov av en renovering.I mars 2019 fick kommunledningskontoret i uppdrag att utreda Eriksbergskolans framtid. I utredningen framgår att det inte finns ett tillräckligt stort elevunderlag i Helenelund och Tureberg för en nybyggd kommunal skola på Eriksbergstomten under de kommande tio åren. Prognosen visar att elevunderlaget i Helenelund och Tureberg kommer att minska de kommande åren. Under kommunfullmäktige sammanträde 12 december togs därför beslut om att Eriksbergsskolan läggs ner från och med höstterminen 2020.

Eriksberggskolan verksamhet kommer att samlokaliseras med Helenelundsskolan. Dessa två skolor kommer från läsåret 2020/2021 att ingå i samma organisation som en permanent lösning.

Eriksbergsskolans elever i nuvarande årskurs F-5 kommer att erbjudas plats på Helenelundsskolan, totalt handlar det om 120-140 elever. Utöver det erbjudandet finns även det ordinarie skolvalet inför läsåret 2020/2021. Det finns även flera andra skolor i området som eleverna kan ansöka om att gå i.

Samlokaliseringen innebär att Helenelundsskolan tillfälligt behöver utökade lokaler. De tillfälliga lokalerna kommer att placeras på Helenelundsskolans fastighet.

3 december

Kommunstyrelsen i Sollentuna kommun har tagit beslut om plats för tillfälliga lokaler i och med samlokaliseringen av Eriksbergsskolan och Helenelundsskolan. De tillfälliga lokalerna kommer att placeras på Helenelundsskolans fastighet.

Tidigare i november tog kommunstyrelsen i Sollentuna beslut om att samlokalisera Eriksbergsskolan med Helenelundsskolan. Samlokaliseringen innebär att Helenelundsskolan tillfälligt behöver utökade lokaler. Kommunledningskontoret fick i uppdrag att utreda olika platser för en paviljongsetablering vid Helenelundsskolan eller i närliggande område.

Utredningen är klar och måndag 2 december tog kommunstyrelsen beslut om att de tillfälliga lokalerna ska placeras på Helenelundsskolans fastighet. Beslutet innebär att den exakta detaljplaneringen  för  placeringen av paviljongslösningen på skolgården kan påbörjas kan ses över.

Beslutet om plats gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om nedläggningen av Eriksbergsskolan vid sitt sammanträde torsdagen den 12 december.

Kommunstyrelsen tog även beslut om att gå vidare med ärendet gällande nedläggning av Eriksbergsskolan. Det innebär att ärendet tas upp för slutligt beslut under kommunfullmäktiges sammanträde 12 december.

22 november

Beslut om sammanslagning av Eriksbergsskolan och Helenelundsskolan fattades i kommunstyrelsen den 11 november och gäller under förutsättning att beslut om nedläggning av Eriksbergsskolan fattas i fullmäktige.

Beslutet om nedläggning av Eriksbergsskolan är återremitterat den 21 november via en minoritetsåterremiss, vilket betyder att oppositionen vill ha svar på ytterligare frågor innan beslut kan fattas

Ur protokollet: ”Kommunfullmäktiges beslut: Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med motiveringen att i underlaget till beslut är inte barnperspektivet belyst tillräckligt och att detta tydligt måste framgå vid nedläggning av skolan. Dessutom ska alla relevanta frågor som föräldrarna har lyft exempelvis om befolkningsprognoser och andra aspekter tydligt belysas i återremissen. Avslutningsvis ska det i återremissen framgå tydligt var eleverna som nu går i Eriksbergsskolan ska gå i skolan nästa läsår.”

Nästa beslutstillfälle i fullmäktige gällande nedläggning av Eriksbergsskolan är den 12 december, efter att kommunstyrelsen har behandlat minoritetsåterremissen på sitt sammanträde den 2 december.

Beslut om plats för samlokalisering fattas i kommunstyrelsen den 2 december och gäller under förutsättning att fullmäktige fattar beslut om nedläggning den 12 december.

12 november

Måndag 11 november tog kommunstyrelsen beslut om att samlokalisera Eriksbergsskolan med Helenelundsskolan. Kommunledningskontoret får i uppdrag att  utreda plats för en paviljongsetablering vid Helenelundsskolan eller i närliggande område.

Kommunstyrelsen i Sollentuna kommun har tagit beslut om att samlokalisera Eriksbergsskolan med Helenelundsskolan. Det innebär att dessa två skolor kommer att ingå i Helenelundsskolans organisation som en permanent lösning från höstterminen 2020. Kommunstyrelsen fattade även beslut om att gå vidare med ärendet som rör nedläggningen av Eriksbergsskolan. Det slutgiltiga beslutet i denna fråga tas av kommunfullmäktige 21 november 2019.

Eriksbergsskolans elever i nuvarande årskurs F-5 kommer att erbjudas plats på Helenelundsskolan, totalt handlar det om  120-140 elever. Utöver det erbjudandet finns även det ordinarie skolvalet inför läsåret 2020/2021. Det finns flera andra skolor i området som eleverna kan ansöka om att gå i. I skolvalet tillämpas de ordinarie reglerna.

Samlokaliseringen innebär att Helenelundsskolan tillfälligt behöver fler/utökade lokaler. Kommunstyrelsen ger därför kommunledningskontoret i uppdrag att utreda plats för en paviljongsetablering vid Helenelundsskolan eller i närliggande område. Var de tillfälliga lokalerna kommer att placeras beslutas av kommunstyrelsen 2 december 2019.

Informationsmöte
Den styrande majoriteten i Sollentuna (M, L, KD, C) bjuder in till ett informationsmöte för att berätta om besluten och hur processen ser ut framåt. Vi återkommer med tid och plats senare under veckan.

Oktober 2019

Eriksbergskolan har under en längre tid varit i behov av en renovering. I mars 2019 fick kommunledningskontoret i uppdrag att utreda Eriksbergskolans framtid för att se vilken kapacitet och verksamhet en ny skola bör ha. I utredningen undersöktes även olika evakueringslösningar.
Utredningen är nu klar och har resulterat i en rapport.

I rapporten görs bedömningen att det inte finnas ett tillräckligt stort elevunderlag i Helenelund och Tureberg för en nybyggd kommunal skola på Eriksbergstomten under de kommande tio åren. Anledningen är att prognosen visar att elevunderlaget i Helenelund och Tureberg kommer minska kraftigt de kommande åren.
Med anledning av det minskande elevunderlaget, och de ekonomiska förutsättningarna det medför, är förslaget därför att verksamheten i Eriksbergsskolan samlokaliseras med Helenelundsskolan och att dessa två skolor, från läsåret 2020/2021, ingår i samma organisation som en permanent lösning.
Utredningen är nu ute på remiss hos utbildningsnämnden som ska yttra sig i ärendet under nämndsammanträdet tisdag 22 oktober. 

Slutligt beslut i frågan om samlokalisering tas i kommunstyrelsen 11 november 2019.
Beslut om en nedläggning av Eriksbergsskolan tas av kommunfullmäktige  21 november 2019.