Till navigation Till innehåll (s)

Grundsärskola 

Grundsärskolan är till för elever som inte når upp till grundskolans kunskapskrav på grund av utvecklingsstörning eller bestående hjärnskada. Grundsärskolan är en egen skolform med egna kursplaner.

Den är nioårig och har två inriktningar, ämnen och ämnesområden. Eleverna kan gå i en separat grundsärskola eller vara integrerad i en grundskola. Att vara integrerad innebär att eleven läser enligt grundsärskolans kursplaner i grundskolan. Efter grundsärskolan kan eleverna fortsätta till den fyraåriga gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolan erbjuder nationella, specialutformade och individuella program.

Ansök om plats grundsärskola

För att ansöka om mottagande i skolformen grundsärskola vänder du dig till utbildningskontoret. Här får du information om de olika bedömningar som ska skickas med ansökan. Din ansökan behandlas av en mottagningsgrupp. I denna ingår psykolog, skolsköterska och sakkunnig för särskola (socionom). 

Integrering i grundskola

En elev som är mottagen i grundsärskolan kan gå i en separat grundsärskola eller vara integrerad i en grundskola. Att vara integrerad innebär att eleven läser enligt grundsärskolans kursplaner i en klass i grundskolan. Beslut om integrering fattas i samråd mellan vårdnadshavare, rektor och utbildningskontoret (hemkommun).

Plats i grundsärskola

För att ansöka om skolplats vänder du dig direkt till den skola du är intresserad av. Ansökningsblanketter finns på skolornas hemsidor. Vill du att ditt barn ska integreras i grundskola, ansöker du om skolplats på via kommunens e-tjänst. Du bör även ta kontakt med den nya skolan och ge information om ditt barn. Du kan också ansöka om plats i grundsärskola i en annan kommun, men då följer oftast inte skolskjuts med.

Fritidshem

Söker du en plats i grundsärskola för ditt barn ansöker du om fritidshem på samma blankett. Vill du att ditt barn ska vara integrerat i grundskolan söker du plats på fritidshem via kommunens e-tjänst. För barn över 12 år gör du ansökan om fritidshem (korttidstillsyn) hos vård- och omsorgskontoret.

Byte av skola

Är ditt barn sedan tidigare elev i grundsärskolan och du önskar byta till annan grundsärskola ansöker du om plats direkt till önskad skola. Detta gäller till exempel i samband med stadieövergång från årskurs 6 till årskurs 7. Du som har ditt barn i grundsärskola och som önskar att barnet ska integreras i grundskola ska ansöka om skolplats via kommunens e-tjänst.

Särskolor i Sollentuna

Rösjöskolan åk 1-6
kommunal verksamhet

Biträdande rektor Anneli Karlsson
tfn 08-579 229 63
E-post

Edsbergsskolan åk 7-9
kommunal verksamhet

Biträdande rektor Lina Strachal
tfn 073-915 20 33
E-post 

Snäckbacken, för- och särskola åk F-9
fristående verksamhet

Rektor Ewa Thim
tfn 073-915 05 27
Biträdande rektor Anne-Lie Bjurling
tfn 073-944 09 54
E-post

Järva VIP:s för- och särskola åk F-9
fristående verksamhet

Rektor Marina Smeds
tfn 0733-775 311
E-post