Till navigation Till innehåll (s)

Särskilt stöd i förskolan 

När pedagogerna upplever att ett barns situation på förskolan inte fungerar och det finns ett behov av mer anpassade insatser/åtgärder upprättas en handlingsplan.

Handlingsplanens syfte är att stötta barnet i sin utveckling och sitt lärande. Handlingsplanen ska vara ett arbetsverktyg i den pedagogiska verksamheten och vara ett underlag för utvärdering av förskolans insatser. Den är även en dokumentation över insatserna som bifogas i de fall förskolan söker extra ekonomiskt stöd för sina insatser.

Ansvaret för att se barnens behov av stöd ligger hos förskolans rektor, som också ansvara för arbetet med handlingsplaner för barn med särskilda behov. Handlingsplanen kartlägger barnets behov, realistiska mål sätts upp, lämpliga stödinsatser skapas, insatserna utvärderas och resultaten följs upp. Här förtydligas ansvarsfördelningen genom att en dokumentation sker, samt samordnar resurserna för att arbeta mot ett gemensamt mål. Du ska få kopior på de dokument som gäller ditt barn.

Vad säger Skollagen?

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.

Vad säger Läroplanen för förskolan?

Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.
Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar.

Sekretess

Originalet skall alltid finnas hos förskolans rektor så att ingen obehörig har tillgång till handlingsplanen. Du som vårdnadshavare skall ha en kopia. Ansöker förskolan om tilläggsbelopp ska handlingsplanen bifogas ansökan om tilläggsbelopp till avdelning stöd och utveckling på utbildningskontoret.

En handlingsplan är en allmän handling när ärendet, som det tillhör, är slutbehandlad. Handlingen hanteras i enlighet med bestämmelserna i GDPR. En handling som är under arbete, dvs. när arbete och beredning pågår, räknas däremot inte som en allmän handling. Pedagogens fortlöpande anteckningar om barnets prestationer eller iakttagelser till stöd för kommande utvecklingssamtal med er föräldrar är inte heller att beakta som allmänna handling.

All sekretess kan dock upplösas genom samtycke. Ett sätt att lösa informations- och sekretessproblem är att förskolans personal får ett samtycke av er föräldrar, där ni häver sekretessen, vilket exempelvis kan ske när man deltar i samtalet kring planen/planerna.