Till navigation Till innehåll (s)

Elevhälsan finns på alla kommunala skolor 

Alla elever kallas till hälsokontroller vid flera tillfällen under åren i skolan. Alla kan också själva kontakta Elevhälsan vid behov. Här finns skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog.

Elevhälsan kan hjälpa eleverna på flera sätt och du som vårdnadshavare blir kontaktad när det behövs. Personalen har tystnadsplikt.

Hälsokontroller

Eleverna erbjuds flera hälsokontroller under skoltiden. Du som vårdnadshavare får ett formulär att fylla i när barnet börjar i skolan.

  • Skolsköterskan kontrollerar syn och hörsel, sneda ryggar, ortopediska problem och andra medicinska frågor. 
  • Skolläkaren finns tillgänglig vid behov under hela skoltiden. Tid bokas genom skolsköterskan.

Vaccinationer 

Vaccinationerna är frivilliga och gratis. Vårt mål är att alla skolbarn skall ha ett skydd mot polio, difteri, stelkramp, kikhosta, mässling, påssjuka och röda hund. Vid skolstart går vi igenom barnets journal från barnhälsovården vad gäller genomförda vaccinationer. Vi erbjuder kompletterande vaccinationer enligt det nationella programmet i Sverige. Alla flickor i åk 6 erbjuds vaccin mot HPV (livmoderhalscancer).

Hälsofrämjande insatser 

De senaste åren har den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökat. Det har blivit vanligare att ungdomar uppger att de är nedstämda, oroliga, har svårt att sova och har värk. Elevhälsans främsta uppgift är att arbeta med hälsa och lärande och arbetar bland annat för att motverka övervikt, ätstörningar, skolk, psykisk ohälsa och mobbing.

  • Skolsköterskan samtalar med eleverna och vårdnadshavare om kost, rörelse, hygien, sömn och annat som kan påverka hälsan. 
  • Skolsköterskan kan också skriva ut rörelse och motion på recept - Fysisk aktivitet på recept.  
  • Skolkuratorn kan kontaktas vid behov för stöd i form av samtal med enskilda elever och/eller deras familjer. 
  • Speciallärare och specialpedagoger finns också som stöd i skolarbetet och kartlägger elevens behov av särskilt stöd. 
  • Skolpsykologen genomför, på rektors uppdrag, observationer, utredningar och handledning till skolans personal. Du som vårdnadshavare eller elev kan inte kontakta psykologen själva.

Flera skolor i Sollentuna arbetar med rörelse och fysisk aktivitet på olika sätt. Några exempel är En frisk generation (SiS), Peak (Runbacka skolor) och Spark (Brageskolan). 

Elevjournal

Elevhälsan dokumenterar varje elev i en personlig journal. Medicinsk journal och en elevakt (elevhälsans anteckningar om eleven) överförs automatiskt till Rudbeck om du väljer att gå gymnasiet där. Om du går i en annan skola måste du godkänna att journalen överförs dit. 

Sjukdom och olycksfall

Vid sjukdom och olycksfall på fritiden ska husläkare, vårdcentral eller sjukvårdsupplysningen kontaktas. Om barnet blir akut sjukt eller råkar ut för olycksfall i skolan kontaktas vårdnadshavaren.