Till navigation Till innehåll (s)

Regler för förskolan 

Vem har rätt till barnomsorg? Får barnet gå kvar i förskolan när det föds ett syskon? Hur fungerar det med ledighet och deltid i förskolan? När är förskolan öppen? Kan vi få barnomsorg på kvällar och nätter?

Sammanfattning

För att ditt barn ska ha rätt till förskoleplats behöver du uppfylla vissa villkor, till exempel arbeta, studera, vara sjukskriven eller föräldraledig ett visst antal timmar i veckan. Ditt barn har rätt till förskoleplats även om du arbetar deltid eller om du är föräldraledig. Vad du gör påverkar hur många timmar ditt barn har rätt till förskola.

Ditt barn kan vara ledig från förskolan i upp till tre månader och behålla sin plats.

Det finns barnomsorg både dagtid, kvällar och nätter.

Ditt barn behåller sin plats om det föds ett syskon, 15 timmar i veckan om det går på förskola och 25 timmar om barnet går i skola.

Vem har rätt till barnomsorg?

För att ditt barn ska få en heltidsplats måste du uppfylla minst ett av följande krav:

 • arbetar eller studerar minst 15 timmar per vecka
 • vara aktivt arbetssökande
 • vara asylsökande samt är i landet utan stöd av myndighetsbeslut
 • får sjukpenning eller graviditetspenning minst 15 timmar per vecka
 • får sjukersättning, ålderspension eller avtalspension minst 15 timmar per vecka

För att ditt barn ska få en deltidsplats i barnomsorgen måste du dessutom uppfylla minst ett av följde:

 • vara föräldraledig (minst 50% av ett heltidsarbete och hemma med syskon)
 • arbetar eller studerar mindre än 15 timmar per vecka
 • efterfråga en plats i allmän förskola för 3-6-åringar
 • få ålderspension, avtalspension, avgångsvederlag, sjukersättning som är mindre än 15 timmar per vecka

När villkoren för att få barnomsorg inte längre är uppfyllda, förlorar barnet rätten till barnomsorg vid utgången av nästföljande månad.

Alla barn som är folkbokförda i Sollentuna samt asylsökande barn och barn från EU/EES länder som stadigvarande vistas i kommunen, har rätt till barnomsorg här. Undantagna är diplomatbarn som inte kommer från EU/EES-land.

För barnet gå kvar i förskolan när det föds ett syskon?

Barn som har heltidsplats och som får ett syskon behåller sin plats på heltid två månader efter syskonets födelse respektive fyra månader om det är tvillingsyskon. Därefter gäller 15 timmar i veckan året runt under föräldraledigheten för barn 1-5 (6) år, eller 25 timmar i veckan under skoldagar.

Om barnet behöver längre tillsynstid när du är föräldraledig på grund av att du arbetar eller studerar (minst 50 procent av full tid) ska du kunna intyga detta för förskolechefen/ dagbarnvårdaren. Intygskravet gäller för make/maka/sambo som är förälder till barnet och som bor på samma folkbokföringsadress som barnet.

Ledighet och deltid

Ledigt i max tre månader

Barn har rätt att behålla sin plats i förskolan, familjedaghemmet eller fritidshem under längre ledighet, dock maximalt tre månader. Barnet ska då  ha varit inskrivet och varit närvarande under minst två månader från placeringsdatum.

Deltid i förskolan

En deltidsplacerings för ditt barn innebär ett av följande alternativ:

 • 15 timmar per vecka under hela året (ange 15 timmar omsorgstid när du ansöker i e-tjänsten för barnomsorgsval), eller 
 • 25 timmar per vecka under skoldagar samt tre veckors extra vistelsetid under sommarlovet. Även här anger du 15 timmar omsorgstid när du ansöker i e-tjänsten för barnomsorgsval, men du kontaktar även din förskola/familjedaghem. Valet av 25 timmar per vecka under skoldagarna sker genom en överenskommelse mellan vårdnadshavaren och verksamheten och anges inte i e-tjänsten.

15 timmar gratis förskola för barn 3-5 år

Utöver de två alternativen finns allmän förskola för 3-5-åringar. Allmän förskola är valbar från 1 augusti det år barnet fyller tre år fram till den 7 augusti det år som barnet börjar i förskoleklass. Omsorgstiden är tre timmar per dag vilket blir 15 timmar per vecka. Om ditt barn går på allmän förskola i förskolan eller hos ett familjedaghem minskar barnomsorgsavgiften. I Sollentuna finns det även familjedaghem som erbjuder avgiftsfri verksamhet. Samma omsorgstid gäller i dessa fall.

Verksamhetsformen kan inte enbart väljas under en ledighet. För att ditt barn ska få tillgång till den allmänna förskolan måste du:

 • Om det är ditt barns första placering, anger du 15 timmars omsorgstid i e-tjänsten för barnomsorgsval och kontaktar förskolan.
 • Om ditt barn redan har en placering, kontaktar du förskolan utan att göra någon ändring av omsorgstiden i ditt barns ansökan.

Avgift för deltidsbarn

Avgiften följer maxtaxan, vilket innebär att du betalar max 3 procent av hushållets inkomst. Avgiften baseras på barnets ålder och hushållets inkomst och inte på hur mycket tid ditt barn är på förskolan eller familjedaghemmet. Syskonrabatterna påverkas inte.

Barn 1-2 år, deltid 3 %
Barn 3-5 (&) år, deltid 2,25 %

Säga upp plats eller ändra omsorgstid

Vill du ändra din omsorgstid mellan hel- och deltid meddelar du din förskola eller ditt familjedaghem senast en månad innan ändringen ska börja gälla. 

Uppsägningstiden är två månader och gäller från det datum då uppsägningen har gjorts. Detta betyder att du betalar full avgift under hela uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller ej. Att säga upp en plats kan göras av den vårdnadshavare som

 • är folkbokförd på samma adress som barnet och som
 • står som fakturamottagare.

Öppettider

Öppettider för förskolor och pedagogisk omsorg

Förskolor och familjedaghem erbjuder maximalt 12 timmar per dag under de tider då majoriteten av verksamhetens barn behöver barnomsorg, dock inte innan kl. 06.00 eller efter kl 19.00 och endast på helgfria vardagar.

Under semesterperioder och planeringsdagar kan förskolor samarbeta. Har du behov av barnomsorg är det verksamhetens ansvar att ordna det. Det kan ske antingen i befintlig verksamhet eller i en annan förskola, alternativt familjedaghem.

Pedagogisk omsorg på obekväm tid - Nattis

Har du behov av omsorg på kvällar och nätter, kan du ansöka om detta. Barnen får då komma till förskolan Siffran i Tureberg, som är en kommunal förskola. Verksamheten har stängt under storhelger*.

Läs mer och ansök om plats 

Öppet på familjedaghemmen

Familjedaghemmet ska garantera omsorg i minst 10 timmar per dag på vardagar. Familjedaghemmet ska vara tillgänglig för barnen hela året vid behov. Under semesterperioder och planeringsdagar kan familjedaghemmen samarbeta. Har du behov av barnomsorg är det verksamhetens ansvar att ordna det. Det kan ske antingen i befintlig verksamhet, i en annat familjedaghem eller förskola.

* Med storhelg menas följande:

 • Från kl. 18.00 dag före långfredagen till kl. 07.00 på dagen efter annandag påsk
 • Från kl. 18.00 dag före pingstafton eller midsommarafton, till kl. 07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen.
 • Från kl. 18.00 dag före julafton eller nyårsafton till kl. 07.00 på vardag utom lördag närmast efter helgdagsaftonen.
 • Från kl. 18.00 vardag närmast före trettondag jul, första maj, Kristi Himmelsfärds Dag, Nationaldagen eller Alla Helgons dag, till kl. 07.00 måndag eller vardag närmast efter trettondag jul, första maj, Kristi Himmelsfärds Dag eller Nationaldagen.

Regelverk för skola och barnomsorg

Skollagen