Till navigation Till innehåll (s)

Regler för förskolan

Vem har rätt till barnomsorg? Får barnet gå kvar i förskolan när det föds ett syskon? Hur fungerar det med ledighet och deltid i förskolan? När är förskolan öppen? Kan vi få barnomsorg på kvällar och nätter?

Reglerna i korthet

För att ditt barn ska ha rätt till förskoleplats behöver du uppfylla vissa villkor, till exempel arbeta, studera, vara sjukskriven eller föräldraledig ett visst antal timmar i veckan. Ditt barn har rätt till förskoleplats även om du arbetar deltid eller om du är föräldraledig. Vad du gör påverkar hur många timmar ditt barn har rätt till förskola.

Ditt barn kan vara ledig från förskolan i upp till tre månader och behålla sin plats.

Det finns barnomsorg både dagtid, kvällar och nätter.

Ditt barn behåller sin plats om det föds ett syskon, 15 timmar i veckan om det går på förskola och 25 timmar om barnet går i skola.

Innehåll

Vem har rätt till barnomsorg?

För att ditt barn ska få en heltidsplats måste du uppfylla minst ett av följande krav:

 • Arbetar eller studerar minst 15 timmar per vecka.
 • Aktivt arbetssökande.
 • Asylsökande samt är i landet utan stöd av myndighetsbeslut.
 • Får sjukpenning eller graviditetspenning minst 15 timmar per vecka.
 • Får sjukersättning, ålderspension eller avtalspension minst 15 timmar per vecka.

För att ditt barn ska få en deltidsplats i barnomsorgen måste du dessutom uppfylla minst ett av följande:

 • Föräldraledig (minst 50 procent av ett heltidsarbete och hemma med syskon)
 • Arbetar eller studerar mindre än 15 timmar per vecka
 • Efterfrågar en plats i allmän förskola för 3-6-åringar
 • Får ålderspension, avtalspension, avgångsvederlag, sjukersättning som är mindre än 15 timmar per vecka

När villkoren för att få barnomsorg inte längre är uppfyllda, förlorar barnet rätten till barnomsorg vid utgången av nästföljande månad.

Alla barn som är folkbokförda i Sollentuna samt asylsökande barn och barn från EU/EES länder som stadigvarande vistas i kommunen, har rätt till barnomsorg här. Undantagna är diplomatbarn som inte kommer från EU/EES-land.

Platsgaranti inom 4 månader för kommunala och fristående förskolor

Enligt skollagen har kommunen fyra månader på sig att erbjuda en förskoleplats, om din barnomsorgsansökan uppfyller vissa villkor. Dessa fyra månader kan räknas på olika sätt, beroende på din situation:

 • Normalt räknas dessa 4 månader från datumet då du anmälde behovet om barnomsorg.
 • Om du har ett önskat placeringsdatum som ligger längre än 4 månader framåt i tiden, gäller din platsgaranti vid ditt önskade placeringsdatum istället.
 • Ett undantag är om du har ett önskat placeringsdatum som längre fram i tiden, som du sedan ändrar till ett tidigare datum, och det finns mindre än 4 månader mellan ändringsdatumet och det nya önskade placeringsdatumet. Då gäller istället platsgarantin 4 månader efter ändringsdatumet.
 • Ytterligare ett undantag är om du har ett önskat placeringsdatum som längre fram i tiden, som du sedan ändrar till ett tidigare datum och det finns mer än 4 månader mellan ändringsdatumet och det nya önskade placeringsdatumet. Då är det vid det nya önskade placeringsdatumet som platsgarantin gäller.

Platsgarantin enligt skollagen gäller endast om du har ansökt om barnomsorgsplacering på en eller flera kommunala förskolor. Utbildningsnämnden har dessutom beslutat att platsgarantin ska gälla även vid ansökan till fristående förskolor. Detta innebär att kommunen inte kan erbjuda en garantiplacering om barnet endast har stått i kö till familjedaghem.

Platsgarantin gäller inte om barnet redan tidigare har haft en placering på en barnomsorgsverksamhet i Sollentuna, och inte heller om barnet har fått ett erbjudande om placering från någon barnomsorgsverksamhet i Sollentuna och vårdnadshavaren har tackat nej till eller inte svarat på erbjudandet.

Barnet erbjuds alltid en placering på den förskolan som är närmast barnets bostad och som har lediga platser, men kommunen kan inte garantera att plats kan erbjudas på en viss förskola eller inom något visst område. En garantiplacering som erbjuds kan vara i vilket område som helst i kommunen, och den kan dessutom vara på en kommunal eller en fristående förskola, beroende på vilken förskola som har lediga platser just vid tidpunkten som du ansöker om garantiplats för ditt barn.

Om du vill ha en barnomsorgsplacering enligt reglerna för platsgarantin och ditt barn uppfyller villkoren (eller kommer att uppfylla villkoren inom den närmaste månaden) för att ha rätt till en garantiplacering, ska du kontakta kommunens kontaktcenter på telefon 08-579 210 00.

För barnet gå kvar i förskolan när det föds ett syskon?

Barn som har heltidsplats och som får ett syskon behåller sin plats på heltid två månader efter syskonets födelse respektive fyra månader om det är tvillingsyskon. Därefter gäller 15 timmar i veckan året runt under föräldraledigheten för barn 1-5 (6) år, eller 25 timmar i veckan under skoldagar.

Om barnet behöver längre tillsynstid när du är föräldraledig på grund av att du arbetar eller studerar (minst 50 procent av full tid) ska du kunna intyga detta för förskolechefen/ dagbarnvårdaren. Intygskravet gäller för make/maka/sambo som är förälder till barnet och som bor på samma folkbokföringsadress som barnet.

Ledighet och deltid

Ledigt i max tre månader

Barn har rätt att behålla sin plats i förskolan, familjedaghemmet eller fritidshem under längre ledighet, dock maximalt tre månader. Barnet ska då  ha varit inskrivet och varit närvarande under minst två månader från placeringsdatum.

Deltid i förskolan

En deltidsplacerings för ditt barn innebär ett av följande alternativ:

 • 15 timmar per vecka under hela året (ange 15 timmar omsorgstid när du ansöker i e-tjänsten för barnomsorgsval), eller 
 • 25 timmar per vecka under skoldagar samt tre veckors extra vistelsetid under sommarlovet. Även här anger du 15 timmar omsorgstid när du ansöker i e-tjänsten för barnomsorgsval, men du kontaktar även din förskola/familjedaghem. Valet av 25 timmar per vecka under skoldagarna sker genom en överenskommelse mellan vårdnadshavaren och verksamheten och anges inte i e-tjänsten.

15 timmar gratis förskola för barn 3-5 år

Utöver de två alternativen finns allmän förskola för 3-5-åringar. Allmän förskola är valbar från 1 augusti det år barnet fyller tre år fram till den 7 augusti det år som barnet börjar i förskoleklass. Omsorgstiden är tre timmar per dag vilket blir 15 timmar per vecka. Om ditt barn går på allmän förskola i förskolan eller hos ett familjedaghem minskar barnomsorgsavgiften. I Sollentuna finns det även familjedaghem som erbjuder avgiftsfri verksamhet. Samma omsorgstid gäller i dessa fall.

Verksamhetsformen kan inte enbart väljas under en ledighet. För att ditt barn ska få tillgång till den allmänna förskolan måste du:

 • Om det är ditt barns första placering, anger du 15 timmars omsorgstid i e-tjänsten för barnomsorgsval och kontaktar förskolan.
 • Om ditt barn redan har en placering, kontaktar du förskolan utan att göra någon ändring av omsorgstiden i ditt barns ansökan.

Avgift för deltidsbarn

Avgiften följer maxtaxan, vilket innebär att du betalar max 3 procent av hushållets inkomst. Avgiften baseras på barnets ålder och hushållets inkomst och inte på hur mycket tid ditt barn är på förskolan eller familjedaghemmet. Syskonrabatterna påverkas inte.

Barn 1-2 år, deltid 3 %
Barn 3-5 (6) år, deltid 2,25 %

Säga upp plats eller ändra omsorgstid

Vill du ändra din omsorgstid mellan hel- och deltid meddelar du din förskola eller ditt familjedaghem senast en månad innan ändringen ska börja gälla. 

Uppsägningstiden är två månader och gäller från det datum då uppsägningen har gjorts. Detta betyder att du betalar full avgift under hela uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller ej. Att säga upp en plats kan göras av den vårdnadshavare som

 • är folkbokförd på samma adress som barnet och som
 • står som fakturamottagare.

Öppettider

Öppettider för förskolor och pedagogisk omsorg

Förskolor och familjedaghem erbjuder maximalt 12 timmar per dag under de tider då majoriteten av verksamhetens barn behöver barnomsorg, dock inte innan kl. 06.00 eller efter kl 19.00 och endast på helgfria vardagar.

Under semesterperioder och planeringsdagar kan förskolor samarbeta. Har du behov av barnomsorg är det verksamhetens ansvar att ordna det. Det kan ske antingen i befintlig verksamhet eller i en annan förskola, alternativt familjedaghem.

Pedagogisk omsorg på obekväm tid - Nattis

Har du behov av omsorg på kvällar och nätter, kan du ansöka om detta. Barnen får då komma till Sofielunds förskola, som är en kommunal förskola. Verksamheten har stängt under storhelger*.

Läs mer och ansök om plats 

Öppet på familjedaghemmen

Familjedaghemmet ska garantera omsorg i minst 10 timmar per dag på vardagar. Familjedaghemmet ska vara tillgänglig för barnen hela året vid behov. Under semesterperioder och planeringsdagar kan familjedaghemmen samarbeta. Har du behov av barnomsorg är det verksamhetens ansvar att ordna det. Det kan ske antingen i befintlig verksamhet, i en annat familjedaghem eller förskola.

* Med storhelg menas följande:

 • Från kl. 18.00 dag före långfredagen till kl. 07.00 på dagen efter annandag påsk
 • Från kl. 18.00 dag före pingstafton eller midsommarafton, till kl. 07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen.
 • Från kl. 18.00 dag före julafton eller nyårsafton till kl. 07.00 på vardag utom lördag närmast efter helgdagsaftonen.
 • Från kl. 18.00 vardag närmast före trettondag jul, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen eller Alla helgons dag, till kl. 07.00 måndag eller vardag närmast efter trettondag jul, första maj, Kristi himmelsfärdsdag eller nationaldagen.

Gemensam vårdnad

Vid gemensam vårdnad när vårdnadshavarna bor på olika adresser, bedöms barnets rätt till barnomsorg och behov av antal timmar i verksamheten utifrån varje vårdnadshavares behov för sig.

En vårdnadshavare som har hand om barnet mindre än 40 procent har rätt att ansöka om en barnomsorgsplacering. Men om den andra vårdnadshavaren får behov av att ändra denna placering, har denne rätt att ta över ansvaret för barnomsorgsplaceringen för att kunna säga upp eller ändra den.

Hela regelverket

På den här sidan hittar du alla regler som gäller förskola och skola i Sollentuna.

Regelverk för skola och barnomsorg

Skollagen