Till navigation Till innehåll (s)

Rotebro

Mer hållbart, sammanhängande och attraktivt – det är den inriktning som är grunden för arbetet med Rotebros långsiktiga utveckling.

Precis mitt emellan Stockholm och Arlanda ligger Rotebro med en stor möjlighet till att utvecklas i framtiden.

Idag finns det en tydlig bild av hur området i framtiden kan växa samman från bebyggelsen med villor i väster via centrum och industriområden över järnvägen och E4an ner mot Norrvikens strand i öster.

Pågående planer i Rotebro

Nytt torg vid Gillberga gård

Kring Gillberga gård finns en detaljplan för att omvandla den befintliga bebyggelsen till en liten centrumbildning med verksamhetslokaler och bostäder. Bebyggelsen ska bli småskalig och passa in i befintlig bebyggelse i området.

Detaljplanen Rågen 12

Studentbostäder norr om Rotebro centrum

Strax norr om Rotebro centrum, intill Douglas Lithborns park, pågår planarbete för studentbostäder och bostäder med ett attraktivt läge nära Rotebro station. Bostäderna blir tillsammans med idrottshallen och parken ett första steg mot framtidens Rotebro. Genomförandet är beroende av bland annat ekonomiska villkor, parkeringslösningar och samordning med närliggande planområden.

Ritsalen 1

Ritsalen 3 och 4

Rotsunda får fler bostäder och verksamheter

Inom Rotsunda, öster om E4 och spårområdet, pågår flera planarbeten med målbilden att skapa både verksamhetslokaler och fler bostäder.

Kring Rotebergsvägen utreder vi vilken typ av markanvändning som är möjlig, t ex en kombination av verksamheter och bostäder, som kan vara lämplig i området. Ambitionen är att tillvarata och utveckla platsens naturvärden och närheten till Norrviken.

Ruletten 4 och 28 m fl

Inom övriga delar av Rotsunda prövar vi på flera platser även möjligheten att förtäta med nya bostäder inom befintlig bebyggelse. Bl a vid Huldregränd, Amorgränd och Skinnaråsvägen.

Rotspetsen 1

Rotstocken 1

Rotfrukten 2 och 43

Vision Rotebro

Vision Rotebro används som ett underlag till Sollentunas översiktsplan vilket fördjupar och illustrerar vilka principer som gäller för planering av framtidens Rotebro. Översiktsplanen är därefter ett stöd när nya detaljplaner tas fram. Detaljplanerna ligger i sin tur till grund för vad som kan byggas.

Sollentuna kommun äger lite byggbar mark i Rotebro. Det betyder att utvecklingen sker i huvudsak på privata initiativ. Utvecklingen kommer att ske gradvis över flera decennier fram i tiden.

Tre principer vid utvecklingen av Rotebro

  1. Den första utvecklingsprincipen handlar om att vända ut och in på en stor del av stadsdelen och låta den få en ny framsida mot motorvägen, järnvägen, stationen, Edsån och Norrvikensjön.
  2. Den andra är att fokusera på att förtäta området närmast stationen och på så sätt förstärka Rotebro som ett levande stationssamhälle.
  3. Den tredje principen kan sammanfattas med "koppla samman". I det ingår att minska den barriär som finns idag i form av verksamhetsområdet, motorvägen, järnvägen, Edsån och Norrvikensjön. Ambitionen är en större närhet till framförallt stationen och sjön men också till lek- och mötesplatser, sport- och rekreationsmöjligheter, kultur- och naturupplevelser samt lokal service, butiker, kaféer och restauranger.

Länkar

Länk till den kompletta visionen med högre upplösning