Till navigation Till innehåll (s)

Södersätra 

Södersätras detaljplan vann laga kraft 2014 och medger förutsättningar för nya småhus och nya flerbostadshus nordost om sjön Väsjön.

Småhusproduktionen pågår i Södersätra och merparten av tomterna är 2021 bebyggda. Ett sista lager asfalt ska läggas på alla vägar i området vilket planeras genomföras under 2021. Denna åtgärd vill man göra när bostadsproduktionen närmar sig sitt slutskede för att minska slitaget på vägen som orsakas av byggtrafik m.m.

Produktionen av flerbostadshus är igång och ett kvarter med hyresrätter uppförs nu söder om Molnstigen med inflyttning hösten 2021. Bygglov för ytterligare kvarter har lämnats in med planerad byggstart under 2021.

Tillfällig lekplats

Till sommaren 2021 färdigställs en tillfällig lekplats vid Hemmings väg på tomten för den framtida förskolan i Södersätra. När förskolan byggs kommer området där lekplatsen byggs bli en del av förskolans ytor. 

Kollektivtrafik

För att förbättra tillgången till kollektivtrafik för de boende i Södersätra utreds nu en bussvändplats med hållplats i området. Bussvändplatsen planeras ligga intill korsningen mellan Södersätravägen och Fjätursvägen.

Skola och förskola i Väsjön

Utbildningsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 14 december 2020 kring huvudmannaskapet för skola och förskola i Väsjön, det vill säga huruvida verksamheten ska drivas i kommunal eller privat regi. Enligt nämndens beslut ska Väsjöskolan, som byggs vid Väsjö torg, drivas som skola och förskola i kommunal regi. När det gäller den kommande förskolan i Södersätra blev beslutet att den ska drivas i privat regi. Mer information om huvudmannaskap och tidplaner kommer att kunna ges under 2021.

Nyhet: Beslut om skola och förskola i Väsjön 

Blågröna stråkets utbyggnad