Till navigation Till innehåll (s)
Ribbingsv. Esset 1 och 2

Ribbings väg

Ett förslag till detaljplan har tagits fram som innehåller ca 270 nya lägenheter i anslutning till Ribbings väg i den norra delen av Edsberg.

Syftet med detaljplanen är att uppföra ny bostadsbebyggelse intill Ribbings väg, samt den nya gatan Edsbergs allé. Denna nya gata tillsammans med bebyggelsen kommer länka samman Edsberg med Väsjön. Planen syftar också till att bevara delar av befintlig naturmark, samt att möjliggöra en ombyggnad av Ribbings väg med bl a gång- och cykelbana på dess norra sida.

Granskning

Samråd genomfördes 2016. Under 2017 har planhandlingarna bearbetats och planförslaget har varit utställt för granskning 6 februari–6 mars 2018.

Så här ser den fortsatta tidplanen ut:

Föreslagen gemensam parkeringslösning är under diskussion vilket innebär att tidplan för fortsatt detaljplanearbete är oklar.

Detaljplan Ribbings väg