Till navigation Till innehåll (s)

Blågröna stråket stärker naturvärden

Det Blågröna stråket går rakt genom Väsjön och bildar en korridor av natur som förbinder naturreservaten Törnskogen i norr, med Rösjöskogen i söder.   

Det Blågröna stråket sträcker sig längs Snuggabäcken, via en strandpromenad längs Väsjön och vidare mot Rösjön. Längs stråket kommer det att finnas fina lekmiljöer för barn och möjlighet att vistas nära vattnet.

Det Blågröna stråket är en viktig spridningskorridor mellan Rösjöskogens och Törnskogens naturreservat för både djur och växtliv. Det kommer samtidigt att bli ett viktigt stråk för besökare i området.

Tidplan

  • Norra etappen av Blågröna stråket (längs Snuggabäcken norrut  från sjön mot Törnskogens naturreservat) öppnades sommaren 2020.
  • Öster om sjön är byggnationen av gångstråk, gångbro, naturlekplats mm längs det Blågröna stråket  tills vidare pausade. I augusti 2019 tog Miljö- och byggnadsnämnden i Sollentuna beslut om dispenser för ovan nämnda byggnationer inom det strandskyddade området. Det beslutet överklagades till Länsstyrelsen som gav kommunen rätt. Därefter har även det beslutet överklagats. Denna gång till Mark- och miljödomstolen. I avvaktan på slutgiltigt beslut i frågan är byggnationerna av gångstråk, gångbro och naturlekplats pausade.

Syfte med det Blågröna stråket

  • Bevara och utveckla några av de mest värdefulla naturmiljöerna
  • Skapa nya miljöer med vatten och grönska som stärker stråket
  • Ge förutsättningar för spridning av biologisk mångfald inom Rösjökilen
  • Ge boende tillgång till natur nära bostaden
  • Skapa förbindelsestråk för besök till angränsande naturreservat

Blågröna stråket.