Till navigation Till innehåll (s)
En flygbild över Väsjön.

Norra Väsjön

Inom Norra Väsjön planeras för omkring 1 000 nya bostäder med olika upplåtelseformer.

Enligt den utvecklingsstrategi som beslutades av Sollentuna kommun i maj 2020 kommer Norra Väsjön att byggas ut i flera deletapper med start i den sydvästra delen.

Målbilden är att Norra Väsjön ska utgöra en integrerad del av Väsjöområdet där bebyggelse, gator och stråk placeras i anpassning till den kuperade naturen och terrängen. Området som helhet medger ca 700 lägenheter i flerbostadshus, ca 60 lägenheter i äldreboende, ca 200 nya småhus och fem befintliga villor. Mellan bebyggelse sparas stråk med naturmark.

Etappvis utbyggnad

Uppdraget att planlägga Norra Väsjön som en sammanhängande detaljplan gavs 2011 och ett första samråd hölls 2013. Ett kompletterande samråd hölls våren 2017 och granskning genomfördes 2018. Under 2019 låg detaljplanen färdig för antagande men på grund av att överenskommelse angående gatukostnader inte kunde nås pausades arbetet. Under 2019 och 2020 har kommunen sett över olika alternativ för att kunna komma vidare. I maj 2020 beslutades att området kommer att byggas ut i flera mindre etapper med start i den sydvästra delen.    

Miljökonsekvenser utredda

Detaljplanen har bedömts kunna medföra risk för betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats.

Samråd kring förslag till detaljplan samt miljökonsekvensutredning för Norra Väsjön skedde under sommaren/hösten 2013. Ett kompletterande samråd hölls våren 2017 för fastigheterna Törnskogen 4:43 och 4:44, där bl a ett vårdboende, seniorbostäder och lokaler med centrumändamål prövades vid Frestavägen.

Granskning av planförslaget, miljökonsekvensbeskrivning och gatukostnadsutredning ägde rum under tiden 21 maj–9 augusti, 2018.

Inkomna synpunkter sedan granskningen har resulterat i förtydliganden och mindre förändringar i detaljplaneförslaget. Underrättelse om ändringar efter granskning har ägt rum under tiden 2019-03-29 - 2019-04-15.

Här finns planhandlingar och utredningar 

Detaljplan: Fräkenvägen, Norra Väsjön

Kontaktperson

Sara Hultqvist

sara.hultqvist@sollentuna.se