Till navigation Till innehåll (s)

Väsjö torg - småskaligt och variationsrikt

Väsjö torg är kvarteren alldeles intill Väsjöbacken. Precis som övriga Väsjön får området en unik närhet till stad och kommunikationer men också till aktiviteter och naturupplevelser i Väsjöbacken, Edsbergs sportfält och de angränsande naturreservaten. Bostadsproduktion cirka 2021-2029.

Kommunen säljer mark i Väsjö torg

Aktuell utbyggnad och markförsäljning

Bebyggelsen i Väsjö torg blir småskalig och variationsrik, med allt från flerbostadshus till stadsradhus och olika upplåtelseformer i form av bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. 

Sollentuna kommun bygger skola och infrastruktur. Under 2021  påbörjas produktionen av de första cirka 300 bostäderna längs Slalomvägen. Bostäderna blir klara omkring 2023. Samtidigt fortsätter planeringen för etappvis försäljning av ytterligare byggrätter vid Väsjö torg.

Totalt beräknas omkring 1 000 bostäder att kunna byggas här i etapper fram till omkring 2029. 

Anmäl dig till vår intresselista för mark och bostadsproduktion vid Väsjö torg

Nyhet: De 300 första bostäderna vid Väsjö torg

I dagsläget pågår utbyggnad av vägar och infrastruktur i området. Trafiken till och från Väsjöbacken går sedan 2019 via de nyanlagda vägarna Edsbergs allé och Slalomvägen. 

Bilparkeringen för besökare till Väsjöbacken är från skidsäsongen 2019/2020 förlagd till Rökeriet.

Den pågående entreprenaden bygger ut den allmänna platsen där påldäck, arbetsgator och ledningsdragning ingår. Pålningen på bryggan och kajen fortsätter under 2021-22.

Skola, service och kommunikationer

Utöver bostäder planeras för en ny skola med idrottshall, förskola och annan service. För allmänna kommunikationer till och från området planeras för bussar och utbyggda cykel- och gångvägar.

Väsjöskolan

 

 

Tidplan och utbyggnadsordning

Väg- och markarbetena vid Väsjö torg beräknas vara klara 2022. Utbyggnad av bostäder cirka 2021-2029.

Den 13 april 2011 antog kommunfullmäktige detaljplanen för Väsjön mellersta. Planen vann laga kraft den 22 januari 2014.