Till navigation Till innehåll (s)

Gatukostnadsutredning Norra Väsjön 

Sollentuna kommun har tagit fram ett förslag till gatukostnadsutredning för Väsjön norra. Samråd om förslaget pågick till och med 20 september 2013.

Gatukostnadsutredningen ligger till grund för fördelning av kostnader för allmänna anläggningar och bildar underlag för debitering av gatukostnadsersättning för fastigheter inom området. Framtagandet av gatukostnadsutredningen regleras i plan- och bygglagen (PBL) och ska ske i samråd med fastighetsägarna i området. Fördelningsområdet utgörs av detaljplan för Väsjön Norra, och en planerad förskoletomt strax utanför detaljplaneområdet. Detaljplanen för Väsjön norra avgränsas av Frestavägen i söder, en befintlig kraftledning i norr samt Blågröna stråket i nordöst.

Granskning av planförslaget, planförslaget, miljökonsekvensbeskrivning och gatukostnadsutredning ägde rum under tiden 21 maj–9 augusti 2018.

Här finns granskningshandlingar