Till navigation Till innehåll (s)

Principer för lån och anstånd 

Fastighetsägare ska erlägga gatukostnadsersättning. Gatukostnadsutredningen ligger till grund för fördelningen av gatukostnadsersättningen. 

När gatorna är färdiga att användas för sitt ändamål har kommunen rätt att utfärda en faktura på gatukostnadsersättningen till fastighetsägarna.

Fastighetsägare kan efter särskild bedömning av kommunen medges möjlighet att erhålla gatukostnadslån och därmed erlägga gatukostnadsersättningen genom amortering. Om gatukostnadsersättningen kan anses särskilt betungande kan kommunen efter särskild bedömning medge anstånd med gatukostnadsersättningen tills dess att fastigheten överlåtes, avstyckas eller bygglov beviljas.

Gatukostnadslån

Fastighetsägare kan efter särskild bedömning av kommunen medges möjlighet att få gatukostnadslån och därmed betala gatukostnadsersättningen genom amortering. Fastighetsägaren ska då underteckna ett skuldebrev på fordringsbeloppet och överlämna till kommunen. Amorteringstiden bestäms med hänsyn till beloppets storlek, dock högst 10 år. Amortering ska ske med lika stort belopp varje år. Godtagbar säkerhet ska ställas, i första hand i form av pantbrev med ett inomläge av 100 % av taxeringsvärdet.

Ränta ska betalas motsvarande referensräntan + 2 %. Referensräntan fastställs av Sveriges Riksbank varje halvår.

Hela gatukostnadsersättningen förfaller till omedelbar betalning om fastigheten överlåts eller om amorteringsplanen inte fullföljs.

Anstånd

Om gatukostnadsersättningen kan anses särskilt betungande, kan kommunen efter särskild bedömning medge fastighetsägaren ett anstånd med gatukostnadsersättningen till dess fastigheten överlåts, avstyckas eller bygglov beviljas. Detta innebär att en fastighetsägare som inte har ekonomisk bärkraft att betala sin gatukostnadsersättning inte ska tvingas att sälja och flytta ifrån sin fastighet.

Anstånd lämnas för fem år i taget. Fastighetsägaren ska underteckna skuldebrev på fordringsbeloppet och överlämna till kommunen. Ränta ska betalas motsvarande referensräntan + 2 %. Säkerhet ska ställas, i första hand i form av pantbrev med inomläge av 100 % av taxeringsvärdet.

Alternativt kan kommunen även medge anstånd med räntan. Skulden ökar då med ränta tills skulden har slutreglerats. Säkerhet ska då ställas med dubbla fordringsbeloppet.

Anståndet förfaller till omedelbar betalning då fastigheten överlåts, avstyckas, beviljas bygglov eller, i de fall anstånd med ränta inte har medgivits, om ränta inte betalas.