Till navigation Till innehåll (s)

Gatukostnadsutredningar 

Kommunfullmäktige antar gatukostnader för olika delområden. Se länkar till vänster.

I samband med detaljplaneläggningen av Väsjöområdet sker en så kallad gatukostnadsutredning som bland annat visar ombyggnad och nyanläggning av gatunätet samt upprustning av grönområden med mera. Gatukostnadsutredningen har vunnit laga kraft.

Sollentuna kommun kommer att vara huvudman för gator och andra allmänna platser och avser att bygga ut dessa i enlighet med detaljplanen. I samband med gatuutbyggnaden kommer även Sollentuna Energi AB att bygga ut kommunalt VA (vatten- och avloppsnät), el, fjärrvärme och bredband i området.

Gatukostnadsutredningen ligger till grund för fördelningen av gatukostnadsersättning. Fastighetsägare kan efter särskild bedömning av kommunen medges möjlighet att erhålla gatukostnadslån och därmed erlägga gatukostnadsersättningen genom amortering. Om gatukostnadsersättningen kan anses särskilt betungande kan kommunen efter särskild bedömning medgiva fastighetsägaren ett anstånd med gatukostnadsersättningen till dess fastigheten överlåtes, avstyckas eller bygglov beviljas.

Frågor och svar kring utbyggnaden av Södersätra