Till navigation Till innehåll (s)

Utredning om kollektivtrafik till Väsjön och Edsberg

Den framtida kollektivtrafiken i det växande Väsjön-Edsberg har utretts. Enligt den studie som godkändes i kommunstyrelsen i maj 2019 är buss till Häggvik och Sollentuna centrum det bästa alternativet.

Utredningen, som skett i nära samverkan mellan Sollentuna kommun, Trafikförvaltningen i Region Stockholm och Trafikverket, visar att buss till Häggvik och Sollentuna centrum är det bästa alternativet.

Kollektivtrafiken i det framtida Väsjön-Edsberg är avgörande för områdets långsiktiga utveckling. Olika lösningar av kollektivtrafiken har utretts. Målet är en kollektivtrafik med hög tillgänglighet och kapacitet, som samtidigt bidrar till ett hållbart resande.

I utredningen har alternativen sammanställts i en åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Slutsatsen i studien är att buss mot Häggvik och buss mot Sollentuna centrum är den kollektivtrafik som är bäst lämpad. Ett skäl är att såväl investerings- som driftskostnaden för buss är avsevärt lägre än andra jämförbara alternativ. Ett annat skäl är att buss är mer flexibelt med avseende på möjligheterna att förstärka och förändra kapaciteten i takt med att området utvecklas.

Totalt har studien bedömt sex alternativ av lösningar för kollektivtrafiken, samt ett nollalternativ med befintlig kollektivtrafik. Tre av alternativen har inkluderat linbana eller linbana i kombination med buss.

Redovisningen av studien, som godkändes av kommunstyrelsen i maj 2019, är ett svar på ett uppdrag från Sollentunas politiker som ville få svar på vilka alternativ som finns för att i framtiden förse Väsjön-Edsberg med kollektivtrafik med hög tillgänglighet och kapacitet. I uppdraget har även ingått att se över parkeringsmöjligheterna i Väsjöområdet.

Kommunstyrelsen har nu gett kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med Trafikförvaltningen i Region Stockholm och Trafikverket ta fram ett förslag till avsiktsförklaring med ansvar och finansieringsfördelning. Det är Trafikförvaltningen som genom Storstockholms Lokaltrafik (SL) ansvarar för att förse nya bostadsområden och stadsdelar med kollektivtrafik. SL ser för närvarande över möjligheten att öka turtätheten till och från Väsjön redan i höstens tidtabell.

Nu finns inga planer på en buss längs Södersätravägen. Det fanns en tanke att den skulle ledas in via Kastellgårdsvägen och Fjätursvägen. Men eftersom strandskydd råder vid Kastellgården är detta inte möjligt.

I den nya stadsdelen Väsjön i nordöstra Sollentuna planeras för upp till cirka 4 400 bostäder, vilket innebär en befolkning om cirka 10 000 personer när området beräknas vara färdigbyggt under 2030-talet. Intill Väsjön ligger området Edsberg, där viss förtätning också kommer att ske.

Länkar

Detaljplan för linbana mellan Häggvik och Väsjön

Göteborgs stad om linbana