Till navigation Till innehåll (s)
-

Tyck till om Helenelunds torg och området omkring!

Centrala Helenelund och nya Helenelunds torg - dit Tvärbanan kommer 2025 - håller på att utvecklas till en ännu tydligare knutpunkt i södra Sollentuna. Hur vill du att området ska utvecklas?

”Bättre service i centrum”, ”minskat buller”, ”grönytor” och ”stärk kopplingen till Kista”.

Det är några av de önskemål och synpunkter som kommit fram i tidigare dialoger om centrala Helenelunds utveckling.

Just nu pågår utbyggnaden av Tvärbanan och Helenelunds torg. Det gör området till en stark knutpunkt som driver på behov av övrig utveckling. Det handlar om Helenelunds centrum, Stupvägen och före detta Eriksbergsskolans tomt. Men det handlar också om service och andra funktioner som behöver finnas här och hur det känns att komma hit.

Webbenkät analyseras under hösten 2023

Under sommaren 2023 har vi samlat in synpunkter på utvecklingen av Helenelunds torg och området här omkring. Mer än 350 svar och synpunkter har kommit in via den webbenkät som stängdes 20 augusti. Svaren är en viktig del i den fortsatta planeringen.

En summering av svaren kommer att redovisas på kommunens webbplats under hösten 2023. Svaren kommer att vara en del av underlaget för områdets stadsbyggnadsvision och mål.

Illustration till dialogen i Helenelund

Tidigare dialoger

2011 genomförde Sollentuna kommun en dialog i Helenelunds centrum för att börja diskutera framtiden för centrala Helenelund.

2014 hölls ett välbesökt informationsmöte med öppet hus i centrumbyggnaden med återkoppling av dialogen, samt presentation av pågående idéprogram och visionsbilder.

Resultat från dialogen har därefter varit en del av förutsättningarna i arbetet med detaljplaneförslag för kvarteret Hoppet mellan Helenelunds station och E4.

Även AB Sollentunahem har genomfört dialoger med sina hyresgäster. Under våren 2015 intervjuades bl a hyresgäster i Svalgången. Dialogen fortsatte under 2016 genom att Sollentunahem höll informationsmöten och genomförde informationsutskick.

Våren 2017 hölls ett öppet hus på plats i området då Sollentunahem och kommunen medverkade.

Synpunkter från tidigare dialoger:

  • Bättre service i centrum
  • Minska bullret
  • Bevara grönområden
  • Stärk kopplingen till Kista
  • Variera hushöjder

Slutsatser och inriktning

  • Centrala Helenelund behöver fler bostäder och arbetsplatser för att ge underlag för bättre service. Med en variation och bostäder med olika upplåtelseformer kan en attraktivare plats för boende, service och handel skapas.
  • Med skyddande bebyggelse, speciellt utformade skärmar och landskapsplanering kan bullerskydd och minskad partikelspridning uppnås.
  • Hushöjder behöver vara anpassade och varierade i förhållande till respektive plats och sammanhang.
  • Hänsyn behöver även tas till det kringliggande villaområdets karaktär samtidigt som de centrala delarna kan förtätas med ny bebyggelse och utvecklade parkstråk. Ett urbant stråk med ny attraktiv bebyggelse utvecklas.
  • All planering behöver samordnas med tvärbana och busstrafik.

Strategisk inriktning för centrala Helenelund

2020 blev en strategisk inriktning för utvecklingen av centrala Helenelund klar och beslutad av Sollentuna kommun.

I samband med den strategiska inriktningen genomfördes en marknadsanalys som visar att det finns möjligheter att utveckla fler bostäder i centrala Helenelund. Ett möjligt läge är före detta Eriksbergskolans tomt.

Analysen visar också att det finns marknad för mer dagligvaruhandel i området. Den strategiska inriktningen anger därför att det i tillkommande kvarters bottenvåningar behöver finnas lokaler för vardagsnära service. Något som bidrar till en attraktiv och trygg miljö.

Den strategiska inriktningen framhäver även behovet av att utveckla Helenelunds centrum, intilliggande kvarter samt Stupvägen. Tidsmässigt skulle det passa bra efter att nya Helenelunds torg, Tvärbanan och området kring Svalgången byggts färdigt.

I strategin ingår möjligheten att studera en utveckling av den norra delen av Kilen-området, dvs kvarter närmast nya Helenelunds torg. Däremot har planerna för att utveckla hela Kilen-området söder ut skjutits på framtiden, men finns fortfarande med i översiktsplan och ett längre tidsperspektiv. 

Läs mer om utvecklingen i centrala Helenelund