Till navigation Till innehåll (s)

Helenelund 

I centrala Helenelund utvecklar vi en tätare och mer levande stadsmiljö. När tvärbanans Kistagren börjar gå till Helenelund år 2023 så kommer området dessutom bli en ny knutpunkt.

Pågående planer I Helenelund

Nytt torg

Vi utvecklar centrala Helenelund till en tätare och mer levande stadsmiljö tillsammans med Sollentunahem. I Helenelund finns möjlighet att bygga mellan 1200-1600 nya lägenheter enligt befintliga planer.  I arbetet ingår bl a ett stadsliknande stråk mellan Helenelund och Kista med ett nytt torg kantat av bostäder, lokaler i bottenvåningarna och där flera trafikslag blir integrerade. Vi vill även skapa ett lugnare parkstråk.

Tvärbanan invigs 2023

På det planerade centrumtorget i Helenelund ska ändhållplatsen för tvärbanans Kistagren bli en del av den nya stadsmiljön. Hållplatsen kommer ligga i nära anslutning till Helenelunds pendeltågsstation och vi planerar för både bostäder och arbetsplatser i området. I arbetet med tvärbanan ingår även en en ny breddad tunnel under E4 och en  gång- och cykelbana till Silverdal. I juni 2019 godkände kommunfullmäktige avtalet mellan Sollentuna kommun och SL om utbyggnaden av tvärbanan till Helenelund. Det innebär att stationen kan så klar 2023 om allt går enligt plan.

Läs mer om tvärbanans Kistagren!

Framtida Planer i Helenelund

Fler bostäder

Vi har inlett en förstudie för att se om det finns möjlighet att bygga fler bostäder längs Stupvägen och göra om den till Helenelunds Allé. En stadsgata med lokaler i bottenvåningarna. 

Kilen

Kilen är markområdet söder om Helenelunds centrum, mellan motorvägen och järnvägen. Här vill vi på sikt möjliggöra för publika verksamheter, kontor, handel och bostäder som tillsammans utnyttjar det unika läget. Externa aktörer är informerade om att utvecklingen av Kilen nu är ”pausad”. Delvis i avvaktan på beslut om Stockholmsmässans framtida lokalisering.