Till navigation Till innehåll (s)
Helenelunds torg & Tvärbanan, visionsbild

Helenelund

Helenelund utvecklas som knutpunkt när tvärbanan ansluter till stationen för pendeltågen. Byggnationen startade under vintern 2021/2022 och Region Stockholm planerar att vara klara med Tvärbanan till Helenelund år 2025.

Aktuellt

Region Stockholm om Tvärbanans utbyggnad till Helenelund

Eriksbergsvägen byggs om

Sollentuna kommun bygger om Eriksbergsvägen längs Svalgången och anlägger nya Norra gränd. I arbetet, som genomförs från våren 2023 till hösten 2023, ingår:

 • Marksanering, grovplanering och anläggning av nya vägar norr om nya Helenelunds torg.
 • Eriksbergsvägen uppgraderas för att anpassas till torget och exploateringen av nya bostäder i kvarteret Hoppet, söder om Eriksbergsskolan.
 • Den nya vägen Norra gränd anläggs mellan Eriksbergsskolan och bostäderna vid Svalgången.

Arbetena kommer att utföras främst dagtid klockan 07:00-16:00. Buller förekommer i samband med grävarbeten och tunga transporter. Under tiden arbetet pågår kommer gång och cykeltrafik i området att ledas om med tydlig vägvisning.

Tvärbana planeras till 2025

Tvärbanans nya Kistagren ska kunna ansluta till Helenelunds station hösten 2025, enligt Region Stockholms planering.

I utvecklingen ingår nya Helenelunds torg med en helt ny hållplats för tvärbanan. Hållplatsen kommer ligga i nära anslutning till Helenelunds pendeltågsstation och platsen blir en ny bytespunkt för, buss, tvärbana och pendeltåg. 

När allt är klart blir det även smidigare för gång- och cykeltrafikanter att ta sig mellan Kista och Helenelund.

I utvecklingsarbetet samarbetar Sollentuna kommun med SL och Trafikverket.   

I Sollentuna kommuns del av arbetet ingår bland annat anläggning av nya Helenelunds torg mellan E4 och järnvägen. Förberedande arbeten för nya torget, där bland annat sanering och grovplanering av mark längs Eriksbergsvägen ingår, beräknas pågå hösten 2022 till sommaren 2023.

Detaljplan för kvarteret Hoppet och tvärbanan

Begränsad framkomlighet

Under byggtiden 2022-2025 kommer framkomligheten mellan Helenelunds station och Kista att påverkas. Det kommer att köras tung trafik, träd kommer att fällas och tillfälliga vägar byggas, det kommer att synas och höras.

Parterna i samarbetet gör allt vi kan för att alla som vistas i området ska få en fungerande vardag och kunna ta sig fram under byggtiden. Vi kommer att leda om gående, cyklar och bilar i flera skeden. Därför uppmanar vi alla som vistas här att ha uppsikt och följa den skyltning som kommer att finnas.Aktuella mark- och vägarbeten i Sollentuna

Sollentunahems utveckling kring kvarteret Hoppet

Strategisk inriktning för centrala Helenelund

Sollentuna kommuns strategiska inriktning för centrala Helenelund blev klar under 2020. I samband med den strategiska inriktningen beställde man även en marknadsanalys som visar att det finns möjligheter att utveckla fler bostäder i Helenelund. Ett troligt läge är före detta Eriksbergskolans tomt där ett planuppdrag utreds.

För att bidra till en attraktiv, trygg och blandad bebyggelse anger den strategiska inriktningen att tillkommande kvarters bottenvåningar delvis ska innehålla lokaler för vardagsnära service. Analyser visar också att det finns marknad för mer dagligvaruhandel i området.

Den strategiska inriktningen framhäver även behovet av att utveckla Helenelunds centrum, intilliggande kvarter samt Stupvägen. Vilket tidsmässigt skulle passa bra efter Kv. Hoppet, tvärbanan och för detta Eriksbergsskolans tomt. Planerna för att utveckla Kilenområdet har däremot skjutits på men finns fortfarande med i översiktsplan och ett längre tidsperspektiv.

KS-beslut 2020: Utvecklingsplan för centrala Helenelund

Tidplan

 • December 2021 – Byggstart för Vägport, Helenelunds torg (tvärbanetorg) och övriga entreprenader, se nedan.
 • Hösten 2025 – Planerad trafikstart för tvärbanan

Vem gör vad?

I utvecklingen av centrala Helenelund samarbetar Sollentuna kommun med Region Stockholm/SL och Trafikverket.

Sollentuna kommuns entreprenader

 1. E4/vägport – tillfällig flytt av E4, ny vägport (i samarbete med Trafikförvaltningen).
 2. Helenelunds torg grovplanering (KG14) (i samarbete med Trafikförvaltningen).
 3. Eriksbergsvägen – ledningsomläggning, marksanering, finplanering, cykel-P.
 4. Norra gränd – ledningsomläggning och finplanering.
 5. Helenelunds torg – finplanering av torg och slutstation Tvärbanan.
 6. Gestaltning av vägport – beklädnad av tunnelväggar samt stöd- och vingmurar.
 7. Parkstråket – grönt parkstråk mellan Helenelunds torg och f.d. Eriksbergsskolan/Norra gränd.

Helenelunds centrum skiss_ny.jpg

I samband med utbyggnad av kvarteret Hoppet och Tvärbanan anläggs även en ny dagvattenlösning som leder vattnet via ett dike som löper genom Kilenområdet. Detta säkerställer hanteringen på lång sikt och lösningen kan även innebära en positiv förutsättning för framtida utveckling av Kilenområdet.

Utöver dessa entreprenader genomför Region Stockholm, Sollentunahem, SEOM och övriga ledningsägare egna entreprenader i området.

Region Stockholm bygger Tvärbanan och ansvarar för busstrafiken

När Stockholm växer och nya områden utvecklas behöver stockholmarna också nya resmöjligheter som binder ihop regionen på ett hållbart sätt. Med Tvärbanans Kistagren knyts arbetsplatser i norr ihop med bostadsområden i söder. Resenärer får nya resmöjligheter till och från Bromma flygplats och Kistamässan. Kistagrenen skapar smidiga byten mellan tvärbana, tunnelbana, pendeltåg och bussar