Till navigation Till innehåll (s)

Bokslut över Sollentunas miljöarbete 2018 

Sollentunas mål är att inte tära på jordens resurser. Här kan du läsa om Miljöbokslut 2018 och vad kommunen gjorde 2018 för att närma sig målet och för att bidra till en bättre miljö och ett hållbart klimat.

Mål för Sollentuna kommuns miljöarbete

Sollentuna har ambitiösa mål för miljön och klimatet. Målen baseras på forskning.

  • Klimatpolicyn visar att Sollentuna ska minska koldioxidutsläppen och bidra till att temperaturökningen i genomsnitt på jorden stannar under 1,5 grader.
  • Miljöpolicyn säger att kommunen inte ska tära på jordens resurser. Det innebär att vi ska konsumera måttligt och med förstånd.
  • FNs mål för hållbar utveckling, som också kallas Agenda 2030 har 17 olika mål för social och miljömässig hållbarhet. Sollentuna jobbar med alla målen.
  • Sveriges 16 miljömål beslutades 1999. De är också viktiga för Sollentuna.

Sollentunas klimatpolicy

Sollentunas miljöpolicy

Officiell sida för FNs globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030

Officiell webbplats för Sveriges miljömål

Kommunens bolag arbetar för en bättre miljö

Sollentuna Energi och miljö AB (SEOM), Sollentunahem AB och AB Solom arbetar mot samma mål som övriga kommunens verksamheter. På bolagens webbplatser finns mer information och hållbarhetsrapporter. 

SEOMs miljöarbete

Sollentunahems miljöarbete

Så här jobbar kommunen

För att miljö- och klimatarbetet inte bara ska stanna vid vackra ord, har kommunen planer för hur man ska arbeta. Det finns flera dokument som är beslutade av kommunfullmäktige och som gäller kommunens alla verksamheter. Här är några exempel.

Mål och handlingsplan för miljö- och klimatarbetet i Sollentuna till 2020

Trafikpolicy

Cykelplan

Energiplan

Regler för miljökrav vid upphandling och inköp

Fler riktlinjer hittar du i Sollentunas författningssamling

Kommunen jobbar hela tiden med att uppdatera dokumenten så att de ska vara aktuella och användbara. Man utgår från vad som har störst påverkan på miljön och klimatet och vilka möjligheter kommunen har att förändra i rätt riktning. 

Växthusgaserna från kommunens verksamheter minskade med 16 %

2040 ska alla utsläpp av växthusgaser från Sollentuna vara helt borta. 2030 ska kommunens egna verksamheter ha noll-utsläpp.  Tabellen visar de utsläpp som det finns siffror på, nämligen de som kommer från uppvärmning, kyla och el som används i kommunens egna verksamheter och från kommunanställdas resor i tjänsten. Utsläppen minskade från 2 648 ton år 2017 till 2 210 ton år 2018, det är en minskning med 16 %.

   2016  2017  2018

Kommunens verksamheters totala utsläpp från el, fjärrvärme, fjärrkyla och tjänsteresor (flyg, tåg och kommunens bilar), ton växthusgaser.

2 684

           

2 648 

           

2 210

          

FNs mål för hållbar utveckling - mål nr 13 Bekämpa klimatförändringarna
Kommunens arbete med att minska utsläppen av växthusgaser motsvarar det som står formulerat i FNs hållbarhetsmål nr 13.
Såhär har FN formulerat målet: Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

9 av 10 miljöåtgärder slutfördes 2018

Kommunens handlingsplan för miljöarbetet innehåller 30 åtgärder som ska vara genomförda senast under 2020.  Av dem skulle 10 vara genomförda 2018. Kommunen nådde nästan ända fram: 9 åtgärder slutfördes 2018.

FNs mål för hållbar utveckling - mål nr 11 Hållbara städer och samhällen
Kommunens arbete med en handlingsplan som omfattar många olika åtgärder för att göra miljön bättre i kommunen motsvarar det som står formulerat i FNs hållbarhetsmål nr 11.
Såhär har FN formulerat målet: Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Miljöns tillstånd i siffror

Buller, luftpartiklar, vattenkvalitet och en mängd andra uppgifter mäts varje år i kommunen. De sammanställs i en Miljöredovisning.

Miljöredovisning 2017

Sollentuna jämfört med andra kommuner

Ett sätt att mäta hur väl Sollentuna lyckas är att jämföra med andra kommuner. Aktuell Hållbarhet gör en ranking varje år, som baseras på en stor bredd av frågor om både miljö och socialt arbete. Diagrammet visar att Sollentuna tappade placeringar 2018 och gick från plats 15 i Sverige till plats 35 av 290 kommuner. Kommunen har identifierat ett par områden som behöver förbättras, bland annat arbetet med Agenda 2030 och det har påbörjats.

blobid0.png 

Läs mer om miljöarbetet i Sollentuna kommun 2018

Kommunen arbetar med fyra olika tema för att strukturera arbetet med miljöfrågor. Här hittar du mer information om miljöarbetet 2018, uppdelat på dessa tema:

Kommunikation och kompetensutveckling

Mark och vatten

Trafik och transport

Resurshantering och konsumtion

Länkar

Miljöbokslut 2017