Till navigation Till innehåll (s)
Centrala Sollentuna

Åtgärdsprogram mot buller 

Sollentuna har arbetat fram ett åtgärdsprogram för att minska bullret i kommunen. Ambitionen är att uppnå hälsosamma boende- och skolmiljöer samt att utveckla grönområden som ger en möjlighet till lugn och ro i den växande, stadsliknande miljön.

Sollentuna är en bullerutsatt kommun och de främsta störningskällorna kommer från vägar, tåg och flyg. Efter ett uppdrag från kommunstyrelsen har Sollentuna kommun arbetat fram ett åtgärdsprogram mot buller. Åtgärdsprogrammet beskriver bullerutbredningen i kommunen och vilka åtgärder kommunen arbetar med för att minska bullret.

Bullerminskning på kortare och längre sikt

Under hösten 2017 var åtgärdsprogrammet ute på remiss och den 15 februari 2018 antogs det av kommunfullmäktige. Programmet beskriver hur kommunen arbetar kort- och långsiktigt med att minska bullret. Bland annat genom att arbeta aktivt i stadsplaneringen för att minska bullret redan vid planeringen av nya bostäder och vägar i kommunen. Det kan handla om bullerskyddsåtgärder i fasader och genom plank eller bullervall, sänkta hastigheter och tystare vägbeläggningar.

Långsiktiga mål

De långsiktiga målen i åtgärdsprogrammet är att uppnå hälsosamma boende- och skolmiljöer samt att arbeta för att utveckla park- och rekreationsområden som ger en möjlighet till lugn och ro i den växande stadsliknande miljön. De långsiktiga målen och åtgärderna för minskat buller ska genomföras under programperioden 2018 – 2023.

Sollentuna är en integrerad del av stockholmsregionen vilket innebär att bullerfrågan inte är en enskild angelägenhet för kommunen, utan behöver lösas tillsammans med de trafikaktörer som ansvarar och driver väg- och tågtrafiken genom kommunen. Trafikverket ser positivt på en fortsatt dialog i arbetet med bullerdämpande åtgärder utöver de specifika åtgärder som finns beskrivna i åtgärdsprogrammet.

Du hittar åtgärdsprogrammet mot buller som en bilaga på denna sida tillsammans med olika bullerstudier och bullerkartläggningar som har genomförts i kommunen.

Länkar

Buller och ljudmiljö