Till navigation Till innehåll (s)

Bottenbehandling av sjön Norrviken - Norrviken2020

Under våren och sommaren 2020 genomförde Sollentuna och Upplands Väsby tillsammans med Länsstyrelsen ett arbete för att främja Norrvikens vattenkvalitet. Projektet finansieras med stöd av EU/LIFE och Havs- och vattenmyndigheten inom ramen för projektet LIFE IP Rich Waters.

Målet med arbetena, som nu fortsätter med följer upp med mätningar, är att minska övergödningen så att sjön och vattendragen nedströms ska må bättre och få livskraftigare ekosystem.  

Projektet finansieras med stöd av EU/LIFE och Havs- och vattenmyndigheten inom ramen för projektet LIFE IP Rich Waters, som syftar till att öka takten med åtgärder inom Sveriges vattenförvaltning.

Bakgrund till projektet

I arbetet med att nå kraven inom vattenförvaltningen om god ekologisk status togs en beskrivning av metoder fram för åtgärdsinriktat arbete inom vattenförvaltningen med Norrviken som modell. Projektet visade att åtgärder av den betydande internbelastningen (29 %) är ett stort och viktigt steg på vägen att nå miljökvalitetsnormen god ekologisk status. Övergödning påverkar vattenkvalitet negativt och det kan ta mer än hundra år för sjöar att återhämta sig utan åtgärder för att minska internbelastning. För att varaktigt minska internbelastningen föreslogs som ett rimligt alternativ genomförande av en behandling med aluminium, en metod som ger ökad fosforbindande förmåga i sedimenten. Fastläggningen sker genom att de naturliga processerna att binda fosfor i sjöbottnen förstärks genom en applicering av aluminiumklorid från en båt. Aluminiumklorid används även vid rening vid framställning av dricksvatten.

Behandlingsmetod

För  Norrviken valdes  aluminiumbehandling för att minska internbelastningen. Det är en välbeprövad och kostnadseffektiv metod som har använts i några hundra sjöar under de senaste fem decennierna. Sjöar som behandlats med denna metod har generellt svarat bra. Behandlingen i Norrviken genomfördes på mjukbottnar djupare än 4 meter och redan första sommaren såg vi klara förbättringar på halten näringsämnen.

Behandlingen av botten genomförs av Vattenresurs AB. Vattenresurs AB har tidigare genomfört behandlingar av denna typ ibland annat Säbyviken samt Björnö- och Torpeinfjärdarna på Ingarö. Detta projekt utfördes för Baltic 2020 mellan 2012 och 2013.

En video om bottenbehandlingen av sjön Norrviken, Youtube

Vattenresurs AB

Metoden som utfördes innebar att aluminium tillsattes till det övre sedimentskiktet genom slangar. Fordonet körde sakta över behandlingsområdet med flera mindre givor. All behandling skedde på Sollentuna kommuns vattenområde. Behandlingsområdet var 136 ha. Strandbrinkar och grunda områden behandlades inte. Behandlingen påbörjas under våren 2020 och pågick i cirka 4 mån.

Fordonet som användes för behandlingen var specialbyggd för ändamålet. Den bestod av en utläggare med högteknologisk GPS-, ekolods- och styr- och reglerteknik som säkerställde hög precision i arbetet och rapportering av vad som utförts. Bakom utläggaren kopplades en färja för transport av flockningsmedlet, vilken drogs passivt med utläggaren.

Samråd och informationsmöte i samband med projektstart

Vid projektstart genomfördes ett så kallat 12:6-samråd. Det innebär att en anmälan för behandlingen skickas in till länsstyrelsen. Länsstyrelsen tittar på hur verksamheten kommer att påverka naturmiljön. Det kan t.ex. innebära att titta på om det finns några hotade eller hänsynskrävande arter, markförhållanden, om området är planerat att skyddas på något sätt, landskapsbilden med mera. Dessutom granskas ärendet utifrån kulturmiljöintressen (till exempel fornlämningar).

Den 1 juni 2017 hölls en informationsträff för allmänheten. Mötet var välbesökt med nära 100 deltagare. Under mötet fanns projektdeltagare och experter med för att presentera projektet och svara på de frågor som fanns.

Utvärdering och erfarenhetsutbyte

Förutom själva behandlingen av sjön ingår i projektet även en utvärdering av vilka effekter behandlingen ger. Ett kontrollprogram som följer flera parametrar före, under och efter behandlingen har tagits fram och provtagning genomförs i enlighet med kontrollprogrammet. Utvärdering ska ske med fokus på effekter på parametrarna vattenkemi, plankton, bottenfauna, vattenväxter, fisk och miljögifter i fisk. För detta arbete har Calluna AB och Medins Havs- och Vattenkonsulter AB upphandlats.

Projektet innefattar även provtagning och analys vid inlopp och utlopp från Norrviken, vilken utförs av Länsstyrelsen i Stockholms län.

I och med att projektet är ett delprojekt inom LIFE IP Rich Waters läggs även stor vikt vid erfarenhetsutbyte mellan olika projekt i Östersjöns vattendistrikt. Den behandling som genomförs i Norrviken kommer alltså att bidra med erfarenhet och kunskap till åtskilliga vattenvårdsprojekt i framtiden.

EU- kommissionens projekt

Den 1 januari 2017 startade projektet LIFE IP Rich Waters. Det är ett projekt som inkluderar åtgärder i vatten för att minska näringsämnen och föroreningar i sjöar och andra vattendrag. LIFE är EU- kommissionens miljöprogram och IP står för integrerade projekt. Inom LIFE IP Rich Waters finns 35 parter. Detta projekt om Norrviken ingår i ett av fyra temaområden; ”övergödning från internbelastning”. Projektet finansieras till 50% av Sollentuna och Upplands Väsby kommuner tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm samt med 50% i bidrag av EU och Havs- och vattenmyndigheten.

LIFE IP Rich Waters 

Sollentuna kommun partner i Sveriges första LIFE IP projekt