Till navigation Till innehåll (s)

LIFE IP 

Sollentuna kommun satsar på vattenvården och är partner i Sveriges första LIFE IP projekt. Den 1 januari 2017 startade projektet LIFE IP Rich Waters som ska leda till att ett omfattande åtgärdsprogram för vatten genomförs.

LIFE är EU-kommissionens miljöprogram och IP står för integrerade projekt. Miljöprogrammet ska hjälpa EUs medlemsstater att uppfylla tuffa krav på god vattenkvalitet. Ett projekt som är utvalt av EU-kommissionen är åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt, projektet kallas LIFE IP Rich Waters.

Sollentuna är en av 35 partners i LIFE IP Rich Waters, som kommer att driva eller medverka i olika delprojekt i Norra Östersjöns vattendistrikt. Medverkande partners representerar en bredd av organisationer på nationell, regional, kommunal och lokal nivå – kommuner, myndigheter, företag, universitet och vattenvårdsförbund. Koordinator för projektet är Länsstyrelsen i Västmanland, där Vattenmyndighetens kansli för Norra Östersjön ligger.

LIFE IP Rich Waters är uppbyggt kring fem temaområden: vattenplanering, övergödning från externa källor, övergödning från internbelastning, konnektivitet (hur vattenförekomster hänger samman) och miljögifter.

Läs mer om LIFE IP Rich Waters här.

Bättre vattenkvalitet och snabbare utveckling av nya metoder

Arbetet inom LIFE IP Rich Waters ska bland annat leda till att mängden näringsämnen och föroreningar som når sjöar och vattendrag minskar. Viktiga delar i projektet, förutom de konkreta åtgärderna, är att sprida kunskap om vattenarbetet, förbättra samverkan och stötta teknikutveckling för att snabbare och effektivare kunna uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.

Sollentuna tar fram vattenplan

Som del i projektet har Sollentuna tagit fram en omfattande vattenplan med åtgärdsplan för att bland annat förbättra statusen i kommunens sjöar, vattendrag och havsvik. Vattenplanen går systematiskt igenom nuläget, visioner, och utmaningar för kommunens naturliga vatten (sjöar, vattendrag, havsviken och grundvatten), dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Vattenplanen innehåller en konkret åtgärdsplan för att bland annat förbättra statusen i kommunens sjöar, vattendrag och havsvik.

Sollentuna genomför två vattenvårdsprojekt

Sollentuna kommun har beviljats medfinansiering till en summa av cirka 4,7 miljoner kronor för arbete i två delprojekt under de kommande 7,5 åren. Medfinansieringen innebär att kommunen också lägger in pengar i projektet, som en garanti för att det ska genomföras.

Det ena delprojektet syftar till att förbereda, genomföra och följa upp en behandling av Norrvikens bottensediment för att stoppa den interna belastningen av näringsämnen, som skapar övergödning. 

Projekt Norrviken2020

Det andra delprojektet ska ta fram en omfattande vattenplan för kommunen. De två projekten utgör ett bra komplement till kommunens redan pågående arbeten med miljö- och vattenfrågor.

LIFE IP Rich Waters innebär också ett viktigt erfarenhetsutbyte mellan de olika projekten i Östersjöns vattendistrikt. Sollentuna kommer alltså att bidra med erfarenhet och kunskap till åtskilliga vattenvårdsprojekt i framtiden.