Till navigation Till innehåll (s)

Sollentuna deltar i Sveriges första LIFE IP-projekt

Sollentuna kommun satsar på vård av våra vatten. Vi är med i Sveriges första så kallade LIFE IP-projekt, som drivs av EU. Projektet startade 2017 och ska leda till viktiga åtgärder för vatten.

LIFE är EU-kommissionens miljöprogram och IP står för integrerade projekt. Programmet ska hjälpa EU-länderna att uppfylla tuffa krav på god kvalitet i vatten.

EU-kommissionen har valt Norra Östersjöns vattendistrikt för ett projekt. Det kallas LIFE IP Rich Waters och har 35 partners som deltar i olika delar av projektet. Både nationella, regionala, kommunala och lokala organisationer är engagerade. Här finns kommuner, myndigheter, företag, universitet och förbund för vattenvård.  Vattenmyndighetens kansli för Norra Östersjön ligger i Västmanland och det är Länsstyrelsen i Västmanland som samordnar projektet.

LIFE IP Rich Waters består av fem teman: vattenplanering, övergödning från externa källor, övergödning från internbelastning (det vill säga sådant som redan finns i vattnet), konnektivitet (hur olika samlingar av vatten hänger ihop) och miljögifter.

Läs mer om LIFE IP Rich Waters här.

Bättre vattenkvalitet och snabbare utveckling av nya metoder

LIFE IP Rich Waters ska bland annat leda till att mindre näringsämnen och föroreningar når sjöar och vattendrag. Det är Vattenmyndigheten som beslutar om så kallade miljökvalitetsnormer, det vill säga vilken kvalitet vattnet i sjöar och vattendrag ska ha. Vi ska nå den kvalitet som kallas God status. Förutom att göra konkreta åtgärder är det också viktigt att sprida kunskap och att se till att samarbeten blir bättre. Vi ska också  stötta den tekniska utvecklingen. På så sätt kan vi klara miljökvalitetsnormerna för vatten både snabbare och effektivare. 

Sollentuna tar fram en vattenplan

Som del i projektet har Sollentuna tagit fram en vattenplan. Planen beskriver nuläge, visioner, och utmaningar. Den inkluderar naturliga vatten och dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Naturliga vatten är sjöar, vattendrag, havsvikar och grundvatten. Spillvatten är vatten från avlopp. Dricksvatten och dagvatten kan du läsa mer om via vänstermenyn. I planen finns en lista på åtgärder, som ska se till att statusen blir bättre i kommunens sjöar, vattendrag och i Edsviken.

Två projekt för att vårda Sollentunas vatten

Sollentuna kommun har fått medfinansiering på cirka 4,7 miljoner kronor för två projekt. Projekten pågår i 7,5 år. Medfinansieringen innebär att kommunen också lägger in pengar i projektet, som en garanti för att det ska genomföras.

I det ena projektet ska kommunen förbereda, genomföra och följa upp en behandling av Norrviken. Det är sedimenten i botten av sjön som ska behandlas. Syftet är att stoppa den sorts övergödning som kommer av näringsämnen som redan finns i sjön, det som kallas intern belastning.

Projekt Norrviken2020

Det andra projektet går ut på att ta fram en omfattande vattenplan för kommunen.

De två projekten passar bra ihop med de miljö- och vattenfrågor som kommunen redan arbetar med.

I LIFE IP Rich Waters ingår flera olika projekt där Sollentuna alltså har två delprojekt. I LIFE IP Rich Waters ska alla delprojekt byta erfarenheter med varandra. Sollentuna kommer på så sätt att bidra med erfarenhet och kunskap till många projekt inom  vattenvård i framtiden.